Корозија материјала и заштита

ID: 3467
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ђукић З. Милош
извођачи: Ђукић З. Милош
контакт особа: Ђукић З. Милош
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

У оквиру предмета студенти треба да савладају материју која се односи на корозију металних материјала и проблематику корозионе заштите амтеријала. Овај предмет пружа основе и инжењерске детаље науке о корозији као и методе идентификације, прећења, котроле и методе заштите од корозије. Основни циљ предмета је да студенти могу да сагледају три основна фактора одговорна за развој корозије материјал – радни параметри – корозиона радна средина са свим последицама које из тога могу да произађу, узроке настанка корозионих оштећења, као и да могу да сагледају мере које треба применити у циљу спровођења ефикасног корозионог инжењеринга.

исход

На крају успешно завршеног курса студент ће бити способан да: • Објасни значај корозионог инжењеринга са аспекта одрживог развоја. • Опише и разликује различите типове корозије металних материјала. • Дефинише потенцијалне механизме и узроке развоја корозионих оштећења, као и да сагледа могућности за превентиву даљој појави оштећења. • Утврди и изабере методу заштите од корозије. • Повезују знања из науке о материјалима у области корозионог инжењеринга и корозионе заштите. • Повезују стечена знања из ове области са другим областима и примењује их у пракси.

садржај теоријске наставе

Основе електрохемије, Врсте корозионе радне средине, Инжењерски материјали, Типови корозије. Механизми корозије, Анализа ломова и хаварија, Корозиони инжењеринг, Методе заштите од корозије и нјена превенција. Методе испитивања корозионе постојаности материјала.

садржај практичне наставе

Методе анализе корозије. Практицни примери корозионог инжињеринга. Анализа корозионих механизама. Анализа оштећења и ломова услед корозије Микроструктурне промене i degradacija материјала usled корозије. Примери анализе корозионих остецења. Нови материјали отпорни на корозију. Техничке норме. Методе заштите од корозије

услов похађања

Завршене мастер студије и предзнање из науке о материјалима.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 45
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Sijački Žeravčić, V.; Bakic, G.; Djukic, M.; Andjelic, M.; Milanovic, D., Malfunctioning during service life, From fracture mechanics to structural integrity assessment 2000, p. 198; Sijacki-Zeravcic, V.; Bakic, G., Djukic, M.; Milanovic, D.; Andjelic, B.; Case Study of Boiler Tubes Damages Caused by Different Corrosion Processes, Proc. of 3rd Conf. of Mac. Metal, 247-252, 2020.; M. G. Fontana, Corrosion engineering, McGraw, Hill International Editions, 1987 ; D.R.H.Jones, Failure analysis case studies, Elsevier Science, 2001;