Машински материјали

ID: 7017
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Ђукић З. Милош
извођачи: Бакић М. Гордана, Ђукић З. Милош, Милошевић З. Ненад, Поповић Д. Оливера, Прокић-Цветковић М. Радица, Радаковић Ј. Зоран
контакт особа: Ђукић З. Милош
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Циљ овог курса је упознавање студената и стицање знања из области Науке о материјалима, инжењерских материјала, механичких својстава, кристалне структуре и дијаграма стања, заваривања материјала и компјутерском моделирања материјала

исход

На крају успешно завршеног курса студент ће бити способан да: • Разуме значај материјала, њиховог избора и примене. • Утврди карактеристична механичка и друга својства приликом избора материјала. • Утврди потенцијалне узроке настанка појединих типова оштећења материјала. • Сагледа проблематику заваривања материјала. • Препознаје разлике у кристалног грађи материјала и њихова својства. • Стекне основна информације о компјутерском моделирању материјала.

садржај теоријске наставе

1. Увод. Појам материје и материјала. Инжењерски материјали. Основне врсте материјала: метали, керамика и стакло, полимери. kомпозити, напредни материјали . Од структуре (на микро и макро нивоу) до особина. Особине материјала: хемијске, физичке, механичке. Добијање материјала. Основни принципи избора материјала. Врсте веза: метална, јонска, ковалентна, ван дер Wаалсова. Кристална и аморфна структура. Алотропија. Температура топљења. Омекшавање. Кристална структура метала. Типови кристалних решетки. 2. Mеханичкe особинама металних инжењерских материјала које их карактеришу у условима деловања равномерно растућег статичког оптерећења при затезању и притиску: својствима отпорности и својствима деформације. Дијаграми деформације при затезању и притиску. Модула еластичности. Изглед заморних ломова. Механичка својства материјала, тврдоћа, ударна жилавост. Пузање, дефинисање појма пузања. Променљива оптерећења, динамичка чврстоћа. Замор материјала, лом услед замора материјала. 3. Предвиђање реакције у чврстом стању између два хемијска елемента на основу величине њихових атома. Основни елемент, легирајући елемент. Криве хлађења. Дијаграм стања легура са потпуном растворљивошћу у чврстом стању. Дијаграм стања легура са потпуном нерастворљивошћу у чврстом стању са делимичном растворљивошћу и растворљивошћу у чврстом стању Метастабилни и стабилни дијаграм стања железо - угљеник. Термичке обраде челика. 4. Uvod u zavarivanje. Električni luk. Ručno elektrolučno zavarivanje, elektrolučno zavarivanje topljivom elektrodnom žicom u zaštiti inertnog gasa, elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa, elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog gasa, elektrolučno zavarivanje pod praškom. Gasno zavarivanje i gasno rezanje. Elektrootporno zavarivanje. 5. Увод. Савремено компјутерско моделирање материајла. Мултискално моделирање. Инжењерство материјала. Основе о макро микро и нано - атомском моделирању и понашању материјала. Од структуре (на микро и макро нивоу) до особина.

садржај практичне наставе

1. Лабораторијска Вежба, Механичка испитивања материјала 2. ЛабораторијскаВежба, Дијаграм стања легура железо-угљеник и термичке обраде челика 3. ЛабораторијскаБежба, Заваривање 4. Консултације

услов похађања

-

ресурси

Обавезна литература 1. Машински материјали 1, Р.П. Цветковић, О. Поповић, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2012 2. Машински материјали 2, Р.П. Цветковић, О. Поповић, Г. Бакић, М. Ђукић, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2021 3. О. Поповић, Р.П. Цветковић, Поступци заваривања, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2016

фонд часова

укупан фонд часова: 60

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
завршни испит: 55
услов за излазак на испит (потребан број поена): 15

литература

Машински материјали 1, Р.П. Цветковић, О. Поповић, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2012 ; Машински материјали 2, Р.П. Цветковић, О. Поповић, Г. Бакић, М. Ђукић, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2021; Поступци заваривања, О. Поповић, Р.П. Цветковић, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2016;