Стручна пракса М - ЗЗК

ID: 1447
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Милошевић З. Ненад
извођачи: Бакић М. Гордана, Ђукић З. Милош, Милошевић З. Ненад, Поповић Д. Оливера, Прокић-Цветковић М. Радица, Радаковић Ј. Зоран, Седмак С. Александар
контакт особа: Милошевић З. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Циљеви предмета су да се студенти, после одслушане теоријске наставе, максимално ангажују у извођењу практичне стручне наставе. Циљ је да студенти постану компетентни у области заваривања и стекну одговарајуће академске вештине, а такође развију и креативне способности и овладају специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

исход

Савладавањем студијског програма, предвиђеног планом и програмом предмета, студент је способан да решава конкретне проблеме из праксе, као и да сагледа евентуалне последице до којих може да дође у случају лоших практичних решења. Студент је такође способан да повезује стечена знања из различитих области и примењује их у пракси.

садржај теоријске наставе

Упознавање студената са проблемима у пракси.

садржај практичне наставе

Извођење стручне праксе, појединачно у изабраној фирми. Писање извештаја након завршетка праксе.

услов похађања

Одслушана предавања и вежбе из предмета Машински материјали 1 и 2, Поступака заваривања Б (М), Металургије заваривања, Технологије заваривања

ресурси

[1] Писани изводи са предавања (handouts) [2] Изводи из стандарда

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 70
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 20

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Н. Милошевић, Стручна пракса М, 2022. електронско издање, Машински факултет Београд; Плавшић Н., Шијачки-Жеравчић В., Стаменић З.: Таблице машинских материјала, профила, лимова и жица, Машински факултет, Београд, 2004; ;