Репарација машинских делова и конструкција

ID: 0887
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Ђукић З. Милош
извођачи: Димић Р. Александар, Ђукић З. Милош, Стаменић В. Зоран
контакт особа: Ђукић З. Милош
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Циљеви предмета су да студенти, после одслушане теоријске и практичне наставе, (кроз лабораторијске вежбе, израду рачунских задатака, израду семинарских радова идр.), стекну основна знања о репарацији машинских делова и конструкција и способност решавања конкретних случајева, развију способности за тимски рад и повезивање знања из различитих области.

исход

На крају успешно завршеног курса студент ће бити способан да: • Објасни значај репарације машинских делова и конструкција са аспекта одрживог развоја. • Опише и разликује различите видове оштећења машинских делова и конструкција. • Изврши избор поступка репарације на основу техно-економског и енергетско-еколошког критеријума. • Примени механичке и термичке поступке репарације машинских делова. • Изради технологију репаратурног завараивања за различите видове оштећења. • Повезују стечена знања из ове области са другим областима и примењује их у пракси.

садржај теоријске наставе

Увод, значај и домен примене репарације. Узроци оштећења и разарања машинских делова и конструкција. Технологија репарације. Примери репарације у различитим гранама индустрије. Репарација зупчастих парова, репарација лежаја и вратила. Репарација наваривањем и метализацијом. Tехнологије метализације: гасна, електричним луком, детонацијом, плазмом и напредне технологије. Хромирање. Никловање. Метализација у циљу повећања отпорности на ерозију, хабање и корозију. Репарација заварених конструкција. Репарација осовина. Репарација алата. Репарација опреме под притиском. Репарација опреме и делова термоенергетских система. Опрема и материјали за репарацију.

садржај практичне наставе

Оштећења и разарања машинских делова и конструкција. Визуелна контрола, анализа места и изгледа оштећења на машинским деловима и конструкцијама. Прописивање технологије репарације. Задавање домаћег задатка. Технологија репарације зупчастих парова котрљајних парова и вратила. Вежбе у радионици посвећене наваривању и демонстрацији репарације једног машинског дела. Прорачун потрошње додатног материјала при наваривању.Технологије репарације заварених конструкција, алата, опреме под притиском, опреме и делова термоенергетских постројења.

услов похађања

Одслушана предавања и вежбе из предмета Машински материјали 1 и Машински материјали 2, Машински елементи 1 и Машински елементи 2, Основи заваривања.

ресурси

1. А. Седмак, В. Шијачки, А. Милосављевић и др., Машински материјали, други део, МФБ, 2000, КПН 2. В. Шијачки, А. Милосављевић, А. Седмак, Приручник за машинске материјале - заваривање, лемљење и ливење, МФБ, 1996, КПН 3. М. Огњановић, Машински елементи, МФБ, 2007, КДА 4. Плавшић Н., Шијачки В., Стаменић З.: Таблице машинских материјала, профила, лимова и жица, МФБ, 2004, КПН 5. Handout-i и др дају се на Web-у или на папиру. Настава се реализује комбиновањем видео приказа и табле

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 15
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

B. Sabo et al., Zavarljivost nerđajućih čelika-priručnik, N.Sad,1995; I. Hrivnjak, Zavarljivost čelika, Serbian translation (Lj. Nedeljković), Građevinska knjiga, Beograd, 1982; Krsmanović V., Mitrović R., Klizni i kotrljajni ležaji, Mašinski fakultet, Beograd, 2004; M.Ristivojević, Zupčanici-1 Kinematika i kontrola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, Beograd, 2005; -;