Понашање заварених спојева у експлоатацији

ID: 0719
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Бакић М. Гордана
извођачи: Бакић М. Гордана, Ђукић З. Милош
контакт особа: Бакић М. Гордана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Циљеви предмета су да студенти, после одслушане теоријске наставе из понашања заварених спојева у експлоатацији, као и максималним ангажовањем у практичној настави (кроз лабораторијске вежбе, израду рачунских задатака, израду семинарских радова идр.), постану компетентни у области праћења стања метала и анализе ломова и хаварија заварених спојева и стекну одговарајуће академске вештине, а такође развију и креативне способности и овладају специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Решавају конкретне проблеме из области откривања и препознавања оштећења метала конструкција, а посебно заварених спојева. - Утврде потенцијалне узроке оштећења. - Сагледају евентуалне могућности за превентивно спречавање појаве оштећења до којих може да дође. - Дефинишу програм испитивања за откривање оштећења машинских конструкција. - Прописују мере одржавања машинских конструкција за спречавање оштећења. - Повезују стечена знања из ове области са другим областима и примењује их у пракси.

садржај теоријске наставе

Увод. Ломови. Oсобине заварених спојева битне за поуздан рад. Механичке особине. Микроструктурне особине. Експлоатациона употребљивост. Механизми и узрочници оштећења. Подела механизама оштећења. Разнородни спојеви. Корозија. Оштећења изазвана радном средином и комбинацијом више узрочника. Пузање. Истовремено деловање пузања и замора. Оштећења и полазне грешке. Ерозија и абразија. Аналитичка дијагностика. Модерни системи одржавања и откривање и праћење оштећења током рада.

садржај практичне наставе

Ломови - подела. Карактеризација заварених спојева. Механичке особине. Микроструктурне особине. Металографија. Подела механизама оштећења. Корозија. Примери корозионих оштећења. Пузање. Оштећења услед пузања. Микроструктурна деградација. Карте деформације и разарања. Замор. Интеракција пузања и замора. Термички замор. Ерозија и абразија. Критеријуми за замену и репарацију оштећених делова. Техничке норме. Нови челици за повишене температуре. Разнородни спојеви. Аналитичка дијагностика. Писање извештаја. Системи одржавања постројења и откривање и праћење оштећења.

услов похађања

Неопходни услови: одслушана предавања и вежбе из предмета Машински материјали 2

ресурси

ASM Metals HandBook Volume Special - Heat-Resistant Material ASM Metals HandBook Vol 13 - Corrosion, 1987 Structural Engineering HandBook - Fatigue & Fracture, 1999

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Osnovni mehanizmi oštećenja mašinskih konstrukcija, Gordana Bakić, Miloš Đukić, Vera Šijački Žeravčić, Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, Beograd, 2021; ASM Metals HandBook Vol 11 - Failure analysis and preventions, 1986; ASM Metals HandBook Vol 08 - Mechanical Testing and Evaluation, 2000; ASM Metals HandBook Vol 09 - Metallography And Microstructures, 1985; ASM Metals HandBook Vol 10 - Materials Characterization, 1986;