Индустријска ергономија

ID: 0075
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Жуњић Г. Александар
извођачи: Жуњић Г. Александар
контакт особа: Жуњић Г. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Циљ предмета је стицање основних академских знања из области индустријске ергономије која се могу употребити за дизајнирање, оцену и унапређење система човек - машина - окружење. Студенти тгреба да овладају специфичним практичним вештинама које подразумевају интегрисани ергономски приступ, у циљу свеобухватног решавања различитих инжењерских проблема.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду способни да: • Идентификују опште факторе који су од значаја за успешно функционисање система човек - машина - окружење • Одреде поузданост човека и система са ергономског аспекта • Идентификују факторе који су од утицаја на видљивост, читкост и читљивост алфанумеричких информација • Примене стечена знања на адекватну селекцију и кодирање командних (контролних) органа • Препознају значај примене антропометрије за дизајнирање производа и радних места и примене основне антропометријске критеријуме на дизајнирање система • Примене основне биомеханичке принципе на обликовање и извршавање радних задатака • Израчунају и процене физички замор човека при обављању различитих послова • Примене различите модалитете презентације информације у зависности од конкретне ситуације, у складу са теоријом детекције сигнала, као и теоријом која се односи на пријем и обраду информација • Изврше процену менталног радног оптерећења • Обаве процену буке променљивог нивоа, на основу критеријума и поступака за процену штетног дејства временски променљиве буке • Процене штетно дејство вибрација на људски организам • Процене ефекте различитих нивоа убрзања на људски организам • Примене ергономске препоруке за дизајнирање компјутерског интерфејса • Примене у пракси различите методе за оцену употребљивости система • Израчунају и процене употребљивост интернет презентације

садржај теоријске наставе

Увод у индустријску ергономију. Дефинисање система и система човек - машина. Поузданост система и поузданост човека. Основне видне функције и виђење. Читкост, видљивост и читљивост алфанумеричких информација. Командни органи. Основи инжењерске антропометрије. Биомеханика покрета, врсте и распони покрета. Енергетика рада и замор. Пријем и обрада информација. Бука, природа и деловање. Вибрације, утицај на људско тело и радну способност. Кретање, убрзање и успорење, ефекти на организам. Основе компјутерског интерфејса. Ергономске методе истраживања - оцена употребљивости.

садржај практичне наставе

Лабораторијска вежба: Оцена буке променљивог нивоа - презентују се критеријуми и поступак за процену штетног дејства временски променљиве буке и врши се процена штетног дејства буке на одабраном радном месту. Лабораторијска вежба: Процена физичког радног напора - презентују се критеријуми и поступак за процену физичког радног напора и врши се процена радног напора у лабораторијским условима. Израда пројекта - Оцена употребљивости софтвера/веб презентације. Израда семинарског рада - сваки студент врши избор једне од већег броја понуђених тема за коју пише семинарски рад у форми стручног рада.

услов похађања

Неопходан услов за похађање предмета је уписан одговарајући семестар.

ресурси

ЛМС - фонометар, расположив у лаб. 417 ИТ опрема - ЦАД радна станица, доступна у лаб. 455 ИТ софтвер - ССО софтверски пакет Ергоеасер, доступно у лаб. 455.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 12
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 8
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 6
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 10
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Жуњић А. и Ћулић М., 2007, Практикум за лабораторијске вежбе из индустријске ергономије, Машински факултет, Београд.; Кларин М. и Жуњић А, 2007, Индустријска ергономија,уџбеник, Машински факултет, Београд.; Handbook of human factors and ergonomics in consumer product design: uses and applications, 2011, Edited by Karwowski W., Soares M. and Stanton N., Taylor & Francis, London.; Sanders M. and McCormick E., 1993, Human factors in engineering and design, McGRAW- HILL, Singapore.;