Управљање производњом

ID: 3154
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милановић Д. Драган
извођачи: Милановић Д. Драган, Мисита Ж. Мирјана, Михајловић Н. Иван
контакт особа: Милановић Д. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Упознати и схватити процесе управљања пословањем и производњом. Разумети функционисање предузећа као целине. Одредити главне процесе управљања производњом. Знати планирање као најбитнији процес за ефикасно управљање предузећем. Бити свестан значаја континуалних побољшања и унапређења предузећа.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - утврђују пословне и производне процесе управљања у предузећу, - разликују кључе процесе управљања, - расправљају о побољшању управљања, - иницирају примену менаџмент информационих система, - реше идентификоване проблеме управљања предузећем, - учествују у решавању студије случаја у производном предузећу.

садржај теоријске наставе

1. Циљеви и задаци управљања производњом 2. Управљање пословним и производним функцијама производног предузећа 3. Анализа пословних и производних процеса предузећа 4. Менаџмент информациони системи 5. Планирање и управљање производњом применом компјутера 6. Производни циклус 7. Оптимизација унутрашњих ресурса у циљу ефикаснијег управљања производњом 8. Студија случаја у производном предузећу.

садржај практичне наставе

Студија случаја у области управљања произвдоњом.

услов похађања

Нема посебних услова похађања.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Булат В., Организација производње, Машински факултет, Београд, 1990;