Инжењерска етика и иновације

ID: 7069
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Мисита Ж. Мирјана
извођачи: Мисита Ж. Мирјана
контакт особа: Мисита Ж. Мирјана
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ овог предмета је стицање основних компетенција и академских вештина у области инжењерске етике и иновација уз развој критичког мишљења и способности за тимски рад кроз: 1) стицање основних знања о значају инжењерске етике; 2) разумевање вредност којих се инжењери држе приликом пројектовања и решавања техничких задатака ; 3) упознавање са типовима иновација, иновативним стратегијама, организационим променама; 4) овладавање методама вођења развојних и иновационих пројеката, и 5) разумевање иновационих процеса приликом развоја нових производа, производних процеса и технологија.

исход

Савладавањем предмета Инжењерска етика и иновације студенти ће бити оспособљени да: - разумеју и примењују принципе инжењерске етике, - разумеју значај етике у иновативном инжењерском приступу, - разумеју и примењују иновативне стратегије за увођење новог производа или нових технологија водећи рачуна о етичким принципима, - разумеју и примењују иновативне стратегије за увођење, управљање, организацију, мерење и праћење производних процеса, - разумеју и овладају методама вођења развојних и иновативних пројеката.

садржај теоријске наставе

Појам етике и етичке теорије. Место и значај инжењерске етике. Инжењерске етичке норме. Професионална одговорност. Заштита јавног интереса. Етичке дилеме. Конфликт интереса. Лична етичка позиција и проблем корупције. Етичка питања садржана у инжењерским истраживањима. Стандарди и протоколи о етичким дилемама у инжењерству у Европској Унији. Иновације и иновативност. Принципи, функције, методе и технике инжењерског менаџмента. Иновирање производа, иновирање производног процеса, иновирање организације, иновирање производње, иновирање услуге, иновирање менаџмента, иновирање стратегије пословања. Стратегије иновативних активности. Инкременталне и радикалне иновације. Проактивна и реактивна иновациона стратегија. Увођење новог производа. Увођење новог начина производње, нова технологија. Увођење нове организационе структуре. Пласирање производа на ново тржиште. Подстицање иновативног развоја. Организационе методе и технике за подстицање и подршку развоју иновативних активности. Иновативна организациона структура. Информациони системи у подршци и развоју иновативних активности, иновирању производа, иновативног начина пословања, иновирању менаџмента, иновирању организације, иновирању производње. Ризик увођења иновираног производа, технологије, производног процеса, организације, итд. Методе и технике за подршку инжењерској етици и иновацијама.

садржај практичне наставе

Вежбе се састоје од аудиторних вежби, дискусија и радионица на којима се додатно разрађују одабране теме које су релевантне како са теоријског тако и са практичног становишта, практичних примера из домена инжењерске етике и иновација, и анализа и решавања студија случајева и задатака. Такође, вежбе ће се користити за припремне консултације за израду и одбрану семинарских радова.

услов похађања

-

ресурси

Основни ресурси предмета су литература и припремљени хендаути, као и Moodle-електронска учионица (http://147.91.26.15/moodle/).

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Drucker, P. Иновације и предузетништво: пракса и принципи, Друго издање, Београд, Грмеч, 1991.; Покрајац С., Дондур Н., Увод у економију, Машински факултет, Београд, 2019; Спасојевић Бркић В., Милановић Д., и др., Систем менаџмента квалитетом и пословне перформансе, МНТРС - Машински факултет, Београд, 2012.; Brock B.E., and Herkert J. R., Engineering ethics. In Cambridge handbook of engineering education research, pp. 673-692. Cambridge University Press, 2015.; Stephen Robins, Thimothy Judge, Organisational Behavior, Prentice Hall, 2013.;