Ергономско пројектовање

ID: 0417
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Жуњић Г. Александар
извођачи: Жуњић Г. Александар
контакт особа: Жуњић Г. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је стицање основних академских знања из области ергономског пројектовања која се могу употребити како за пројектовање различитих производа, тако и за редизајнирање у смислу унапређења система човек - машина - окружење. Студенти треба да овладају специфичним практичним вештинама које подразумевају интегрисани ергономски приступ, у циљу свеобухватног решавања различитих проблема пројектовања.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду способни да: • Примене ергономски приступ на свим фазама дизајнерског процеса, током пројектовања једноставног или сложеног система • Примене различите ергономске алате у циљу реализације пројекта • Пројектују показиваче на бази примене ергономских препорука и обаве процену адекватности показивача на бази примене експерименталне процедуре • Пројектују командне органе на бази примене ергономских препорука • Примене ергономске принципе и препоруке на пројектовање радних места • Примене ергономске принципе и препоруке на пројектовање услова радне средине и обаве процену услова радне средине на бази примене експерименталне процедуре • Препознају корист и упознају се са различитим могућностима примене софтвера намењених компјутерски подржаном ергономском дизајнирању • Примене антропометрију у пројектовању различитих производа и транспортних система • Спроведу ергономску оцену интерфејса • Препознају и разумеју ергономске карактеристике квалитета производа • Идентификују факторе који утичу на безбедност и комфор возила са ергономског аспекта • Изврше селекцију одговарајуће ергономске методе намењене за пројектовање или оцену система

садржај теоријске наставе

Увод у ергономско пројектовање. Ергономски приступ у пројектовању комплексних система. Ергономски алати намењени управљању и реализацији инжењерских пројеката. Пројектовање показивача. Пројектовање командних органа. Пројектовање радног места. Пројектовање услова радне средине. Компјутерски подржано ергономско дизајнирање (ЦАЕД). Примена антропометрије у ергономском пројектовању. Ергономско пројектовање производа и оцена интерфејса. Безбедност и комфор возила. Ергономске методе истраживања.

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада - сваки студент врши избор једне од већег броја понуђених тема за коју пише семинарски рад у форми стручног рада. Прва лабораторијска вежба: Оцена услова радне средине - презентују се критеријуми за оцену услова радне средине и обавља се процена услова радне средине на одабраном радном месту. Пројектни задатак - Примена антропометрије у пројектовању. Друга лабораторијска вежба: Читљивост аналогних визуелних показивача - презентују се критеријуми за процену читљивости и обавља се тестирање читљивости аналогних визуелних показивача у лабораторијским условима.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула. Обавезни услов за похађање предмета је уписан одговарајући семестар.

ресурси

ЛМС тахистоскоп, фонометар, кониметар, психрометар, луксметар, антропометријска мерна опрема, расположиво у лаб. 417.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 12
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Жуњић А., 2016, Скрипта из предмета ергономско пројектовање, Машински факултет, Београд.; Жуњић А. и Ћулић М., 2007, Практикум за лабораторијске вежбе из индустријске ергономије, Машински факултет, Београд. ; Кларин М. и Жуњић А, 2007, Индустријска ергономија, Машински факултет, Београд.; Handbook of human factors and ergonomics in consumer product design: uses and applications, 2011, Edited by Karwowski W., Soares M. and Stanton N., Taylor & Francis, London.; Sanders M. and McCormick E., 1993, Human factors in engineering and design, McGraw - Hill, Singapore.;