Пословно-производни информациони системи

ID: 0412
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Милановић Д. Драган
извођачи: Милановић Д. Драган
контакт особа: Милановић Д. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Циљ предмета је стицање потребог знања за примену рачунара у пословнo-производним системима, како би се извршила компјутеризација свих информационих токова у систему и у интеракцији система са окружењем. У оквиру таквог приступа значајно је схватити основне фазе пројектовања информационих система. Такође је циљ упознати студенте са софтверима за управаљање и одлучивање пословно-производним системима.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају и опишу главне карактеристике информационих система, - прихвате и расправљају о пројектовању информационих система, - учествују у пројектовању информационих система у предузећу, - изаберу софтвере за решавање проблема у пословно-производним системима, - примене софтвере за управљање и одлучивање, - прилагоде и оцене предложена решења проблема.

садржај теоријске наставе

Пословни систем, производни систем, пословно-производни систем (ППИС). Појам и врсте информационих система. Елементи теорије информација, појам и дефиниција информације, ентропија и пренос информација. Пирамидални систем информација. Пројектовање података. Систем обележавања. Пројектовање базе података, основна својства базе података. Складиште података. Интегрални информациони системи у предузећима. Пројектовање информационих система у предузећима. Медологије за пројектовање инфомационих система. Структурна системска анализа (SSA). Развој информационих система. Неаутоматизовани ИС. Системи за подршку одлучивању. Вештачка интелигенција и експертни системи. Хибридни системи. MRP систем. CIM системи.

садржај практичне наставе

Задатак 1) У конкретном предузећу применом ССА методологије извршити пројектовање дијаграма тока података (ДТП). У склaду са специфичностима посматраног производног процеса извршити избор одговарајућег информационог система и образложити избор. Избор софтверског и хардверског решења за изабрано идејно решење. Задатак 2) На основу примера из производне праксе развити систем за подршку одлучивању који ће менџерима/доносиоцима одлука помоћи у решавању конкретног проблема. Задатак 3) На основу примера из производне праксе развити експетни систем коришћењем празне шкољке ексепертног система. Развити базу правила, интерфејс, објаснити примену у пракси пројектованог експертног система.

услов похађања

Нема дефинисаних предуслова за похађање овог предмета.

ресурси

Рачунарска учионица. Софтверски пакети: Систем за подршку одлучивању и шкољка експертног система.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Драган Д. Милановић, Мирјана Мисита, Информациони системи подршке управљању и одлучивању, Машински факултет, Београд, 2008.; Владимир Милачић, Жарко Спасић, Компјутерски интегрисани технолошки системи CIM-системи, Машински факултет, Београд, 1990.; Драган Д. Милановић, Данијела Тадић, Мирјана Мисита, Информациони системи менаџмента са примерима, Мегатренд, Београд, 2005.;