Управљање квалитетом и ризиком у индустрији 4.0

ID: 9020
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Спасојевић-Бркић К. Весна
извођачи: Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Спасојевић-Бркић К. Весна
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ курса је да студентима омогући разумевање и практичну примену принципа, концепата, стандарда и алата за управљање квалитетом и ризиком у пракси I4.0, са циљем постизања задовољства свих заинтересованих страна.

исход

По завршеном курсу студенти ће бити способни да: - Објасне значај управљања квалитетом и ризиком у оквиру И 4.0 - Примене стандарде управљања квалитетом и ризиком - Примене и критички сагледају резултате примењених метода и техника за управљање квалитетом и ризиком у оквиру И 4.0. - Унапређују квалитет и спроводе митигацију ризика у оквиру И 4.0.

садржај теоријске наставе

Управљање квалитетом и управљање пословним процесима. Управљање квалитетом и Организационе перформансе. Стандарди управљања квалитетом (ISO 9000, AS9100,ISO/TS 16949). Принципи управљања квалитетом. TQM методи, технике и алати (Рибља кост дијаграм, Парето анализа, QFD, TRIZ, Тагучијеве методе, DOE, NGT, SIPOC, PDPC, DOE, 8D...) у И 4.0. Изазови при имплементацију TQM-а - 11 Axes of Q4.0 7. Стандарди управљања ризиком (ISO 31000, ISO/IEC 27000). Методе, технике и алати управљања ризиком (FTA, ETA, FMEA, HAZOP, RGM, BBN, Test, HRA etc.). Безбедност и сигурност у И 4.0. Ризик у И 4.0. Осигурање. Одрживост пословања и Управљање ризиком.

садржај практичне наставе

Практична настава подрaзумева анализе студија случаја, успостављање документације QMS и ISMS и примену метода, техника и алата за управљање квалитетом и ризиком на подацима прикупљеним у реалним индустријским системима.

услов похађања

Нема.

ресурси

Spasojević Brkić, V., Milanović, D., Knežević, S., Lazić, D., & Milanović, T. (2012). Sistem menadžmenta kvalitetom i poslovne performanse. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet. Изводи са предавања и упутства за вежбе.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2016). Quality management for organizational excellence: Introduction to total quality (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.; Jacob D. (2018) Quality 4.0 Impact and Strategy Handbook, LNS Research. SAS Institute.; Voehl, F., Harrington, H. J., Mignosa, C., & Charron, R. (2013). The lean six sigma black belt handbook: tools and methods for process acceleration. Productivity Press.; Schou, C., & Hernandez, S. (2014). Information Assurance handbook: Effective computer security and risk management strategies. McGraw-Hill Education Group.; Popović, B., Klarin, M., & Veljković, Z. (2008). Sistem šest sigma u realizovanju rezultata procesa-Processing for Six Sigma. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet.;