Пројектовање информационих система

ID: 3153
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милановић Д. Драган
извођачи: Милановић Д. Драган
контакт особа: Милановић Д. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Упознати се са проблемима при пројектовању информационих система у предузећима.Знати детаљно методологију пројектовања информационих система у предузећима. Одредити кључе активноси које омогућавају потпуну компјутеризацију свих процеса. Разумети и схватити значај подситема у интегралном информационом систему.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају проблеме пројектовања информационих система, - прихвате и расправљају о методологији пројектовања информационих система, - учествују у тимском раду при пројектовању информационих система у предузећу, - изаберу хардвер и софтвер, - примене и прилагоде пројектовани компјутеризовани систем реалним условима, - оцене предложено решење .

садржај теоријске наставе

1. Увод у пројектовање информационих система 2. CIM/CIB Компјутером интегрисана производња/Компјутером интегрисано пословање као циљ пројектовања информационих система 3. Структурна системска анализа (ССА) 4 Објектно орјентисана анализа. Израда концептуалног модела. Израда дијаграма секвенци. Дефинисање извршења операција 5. Објектно орјентисан дизајн. Израда дијаграма сарадње. Израда потпуних дијаграма класа. Израда дијаграма стања. 6. Систем анализа за компјутеризоване системе 7. CASE-алати за систем анализе. Декомпозиција компјутеризованих система 8. Методологија пројектовања информационих система. Планирање и фазе. Дефинисање циља, анализа, глобално пројектовање информационих система 9. Избор хардвера и софтвера, детаљно пројектовање информационих система 10. Увођење компјутеризованих система у рад 11. Тестирање 12. Оцена пројектованог решења и одржавање 13. Комуникације фабрика будућности. Комуницирање сложених предузећа. Електронско и мобилно пословање 14. Управљање пројектом. Стандардни програмски пакети за управљање пројектом.

садржај практичне наставе

Студија случаја у области пројектовања информационих система.

услов похађања

Уписана трећа година докторских студија.

ресурси

Рачунарска учионица. Софтверски пакети: Систем за подршку одлучивању.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 25
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Милановић Д. Д., Мисита М., Информациони системи за подршку управљању и одлучивању, Машински факултет, Београд, 2008.; Turban E., Aronson E.J., Информационе технологије за менаџмент, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.;