Техно-економска анализа и управљање пројектима

ID: 1248
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бугарић С. Угљеша
извођачи: Бугарић С. Угљеша
контакт особа: Бугарић С. Угљеша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Упознавање студената са циљевима техно-економске анализе и циљевима, процесима и фазама управљања пројектима. Упознавање и овладавање савременим методама, техникама, алатима и областима знања потребним за успешно управљање пројектима.

исход

По завршетку програма предмета студенти ће бити у стању да: • Објасне појам пројекта и његове најважније карактеристике, организациону структуру управљања пројкетом, улоге учесника у изради пројкета, • Разумеју појам методологије управљања пројектом и процесе за управљање пројектом, • Примене алате и технике техно-економске анализе за оцену рентабилности пројекта, • Израде WBS структурни дијаграм у циљу дефинисања обима пројекта, • Користе гантограм и мрежни дијаграм за планирање и праћење редоследа и зависности активности, • Објасне значај управљања трошковима пројекта, • Објасне методе и технике контроле квалитета, • Примене алате и технике као подршку управљању људским ресурсима, ризицима и набавком на пројекту, • Препознају значај управљања комуникацијама у циљу стварања добрих односа свих учесника у реализацији пројекта, • Примене адекватне софтвере при управљању пројектима.

садржај теоријске наставе

Дефиниција и појам пројекта. Класификација и основне карактеристике пројеката. Значење управљања пројектима. Техно-економска анализа (статичке и динамичке мере оцене рентабилности пројекта). Организационе структуре за управљање пројектима. Учесници у реализацији пројекта. Животни циклус пројекта. Процеси за управљање пројектима (Група процеса за: покретање (иницирање) пројекта, планирање пројекта, извршење (реализацију) пројекта, праћење (наџор) и контролу пројекта, завршавање пројекта). Управљање интеграцијом пројекта. Управљање обимом пројекта. Управљање временом на пројекту. Управљање трошковима пројекта, Управљање квалитетом пројекта. Управљање људским ресурсима на пројекту. Управљање комуникацијама на пројекту. Управљање ризиком пројекта. Управљање набавкама за пројекат. Упознавање са основама и навигацијом у SAP ERP решењима.

садржај практичне наставе

Одређивање простог периода отплате, одређивање садашње и будуће вредности новца, одређивање нето садашње вредности и индекса рентабилности. Анализа структуре мрежног дијаграма. Анализа времена по методи CPM. Анализа времена по методи PERT. Одређивање вероватноће завршетка пројекта и трошкова пројекта применом аналитичких метода и симулације. Анализа и праћење трошкова пројекта. Одређивање ризика при реализацији пројекта. Рад у специјализованим софтверским пакетима (MS – Project, Вежбе & Студија случаја – SAP модул PS – Project Management).

услов похађања

Нема

ресурси

1. Програмски пакет: SAP ERP. 2. Програмски пакет: MS Office. 3. Програмски пакет: MS – Project (Project management). 4. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Јовановић П., Управљање пројектом, ФОН, Београд, 2006. ; Kerzner H: “Project Management”, VIII издање, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003. ; Бугарић, У.: Писани изводи са предавања, Машински факултет Београд, Београд, 2019. ; Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, Београд, 2011. ; PMBOK - vodič, Project management institute, 4th edition, (prevod na srpski), FTN, Novi Sad, 2010.;