Термоенергетика

Предмет изучавања на модулу за термоенергетику су процеси и опрема за производњу топлотне енергије и трансформацију топлотне енергије у друге облике енергије. Топлотна енергија, која се добија сагоревањем фосилних (чврстих, течних и гасовитих) горива или нуклеарних горива, користи се за загревање гасова или пара.

Ови носиоци топлоте се могу користити директно за неки процес у прехрамбеној, хемијској или процесној индустрији, за грејање станова или се могу одвести у топлотне турбомашине, где се топотна енергија трансформише у механички рад. Добијени механички рад се даље користи за покретање различитих радних машина. У термоелектанама се механички рад даље у генераторима претвара у електричну енергију.

Због високих инвестиција, укључивања широког спектра индустријских грана при производњи, монтажи и одржавању енергетске опреме и због потребе за високостручним кадровима, енергетика представља базу за развој целокупне привреде.

Термоенергетика у нашој земљи, с обзиром на ангажоване материјалне и људске потенцијале, заузима врло значајно место у више привредних грана:

 • електропривреда: у Србији термолекране чине око 2/3 инсталисаних електроенергетских капацитета и у њима се добија око 75% укупно произведене електричне енергије.
 • индустријска и комунална енергетика: у енерганама предузећа машинске, металуршке, хемијске, прехрамбене и процесне идустрије као и у градским топланама се комбиновано производи технолошка пара, топлота за грејање и електрична енергија.
 • саобраћај: у саобраћају се топлотне турбомашине користе за покретање авиона, бродова, тешких возила, турбопуњење путничких и теретних аутомобила.

Машински факултет у оквиру модула за термоенергетику пружа студентима неопходна знања о термоенергетским процесима и опреми и енергетским токовима на системском нивоу. У току дугогодишњег рада на овом усмерењу дипломирао је велики број студената од којих су многи постали водећи стручњаци у домаћим и иностраним фирмама.

Инжењери термоенергетског профила имају могућност запошљавања у:

 • научно-истраживачким установама,
 • пројектантским фирмама,
 • електропривреди,
 • индустрији која развија енергетску опрему у земљи и иностранству
 • градске топлане, гране индустрије које троше велике количине топлотне или ел. енергије и у свом саставу имају енергетске објекте: процесна и прехрамбена идустрија.
 • као енергетски менаџери у општинама и фирмама за рад на мерама енергетске ефикасности
 • у институцијама које се баве енергетиком, заштитом животне средине и обновљивим изворима
 • у консултантским кућама у земљи и иностранству

Наставни план модула Термоенергетика

Изборни предмети модула Термоенергетика