Заштита животне средине у термоенергетици

ID: 1319
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Миливојевић С. Сања
извођачи: Миливојевић С. Сања
контакт особа: Миливојевић С. Сања
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

Циљеви предмета су стицање академских знања о извору и карактеру емисија штетних материја и других штетних утицаја у свим фазама експлоатације термоенергетских постројења, утицају штетних материја из термоенергетских постројења на животну средину, о могућим техничким решењима, процесима и опреми за смањење емисија, контролу утицаја на околину и складиштење штетних материја, као и значају ових активности у привредном, економском и друштвеном развоју.

исход

Студенти се специјализују у области заштите околине од потенцијално штетних утицаја термоенергетских објеката. Поред упознавања са изворима емисија штетних материја и методама и опремом за њихово ограничење и складиштење, оспособљавају се да квантификују емисије штетних материја и да сагледају техничке, технолошке, еколошке и економске ефекте примене савремених поступака и мера за заштиту животне средине.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава обухвата: утицај термоенергетских објеката на околину и емисије штетних материја, факторе и величине који одређују допуштене емисије, законску регулативу о емисијама штетних материја, међународне активности на заштити животне средине и смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште, технологије и постројења за смањење емисије штетних материја из термоенергетских објеката, отпрашивање димних гасова, методе и постројења за смањење емисије сумпорних и азотних оксида, складиштење угљен-диоксида, међусобну зависност атмосферских услова и распростирања штетних материја, складиштење чврстих продуката сагоревања и топлотно оптерећење околине, савремену светску праксу у примени технологија за повећање енергетске ефикасности и смањење емисије и складиштење штетних материја у оквиру примене термоенергетских постројења за сагоревање фосилних горива.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата: прорачун емисија штетних материја при раду термоенергетских постројења, разраду идејних решења постројења за смањење емисија штетних материја у складу са законском регулативом, еколошки и економски ефекти примене појединих постројења и метода за смањење штетних емисија, прорачун имисија штетних материја у околини термоенергетског објекта, критеријуми за избор димњака.

услов похађања

Положен испит из Термодинамике.

ресурси

Писани изводи са предавања, упутства за израду семинарског рада, документација произвођача опреме за смањење емисија и складиштење штетних материја.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 8
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 45
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Удовичић, Б., Енергија и околина, Грађевинска књига, Београд, 1989.; Савић, Б., Загађивање људске средине продуктима сагоревања испуштених кроз димњак у атмосферу у термоелектранама, магистарски рад, Машински факултет, Београд, 1982.; Енергетика и животна средина, Монографија, Српска академија наука и уметности, 2013.;