Катедра за термоенергетику

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторија за топлотне турбомашине и термоенергетска постројења
Руководилац лабораторије: проф. др Милан Петровић

Лабораторија за генераторе паре и нуклеарне реакторе
Руководилац лабораторије: проф. др Владимир Стевановић

Студенти се обучавају да самостално користе савремене методе моделирања и компјутерске симулације процеса. За изводјења самосталних вежби и израде дипломских радова студентима на располагању стоје персонални рачунари који се интензивно користе, као и софтверска подршка у виду програма за нумеричко решавање система диференцијалних и алгебарских једначина, графички приказ и компјутерску анимацију резултата, обраду текста и компјутерску графику.