Парне турбине 2

ID: 0174
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи: Петровић В. Милан
контакт особа: Петровић В. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

1. Постизање академских компентенција из области парних турбина и термоенергетике. 2. Овладавање теоријским знањима о начину трансформације топлотне енергије у механички рад изучавањем термодинамичког процеса и опреме (парне турбине и парно турбопостројење). 3. Стицање практичних знања за прорачуне и конструкцију парних турбина. 4. Овладавање техникама моделирања процеса. 5. Овладавање методама експерименталног рада у термоенергетици.

исход

По завршетку курса студент је способан да: • уради прорачун оптимизације турбинског ступња и одабере бездимензијске значице ступња; • избере тип турбинске решетке, конструише аеропрофиле и израчуна одговарајуће губитке, • постави концепт пројекта турбине у погледу броја оклопа и броја протока • спроведе прорачун броја ступњева, • спроведе детаљан прорачун турбинских ступњева са одређивањем главних димензија парне турбине, • примени теорију просторног струјања у ступњу, • уради основну конструкцију парне турбине на бази спроведених прорачуна, • познаје проблематику рада и пројектовања последњег ступња парне турбине, • анализира проблеме из чврстоће различитих елемената парне турбине, • анализира основне проблеме вибрација конструктивних елемената парне турбине, • избере начине регулисања и анализира рада рад парне турбине на променљивим режимима.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се одвија кроз 10 наставних целина: 1) Просторно струјање у ступњевима парне турбине. 2) Просторно струјање у ступњевима велике дужине лопатица. 3) Пројектовање парних турбина. 4) Вишеступне парне турбине. 5) Лопатице парних турбина - конструкција, напрезање, лопатице константног напрезања, вибрације и ерозија. 6) Ротори парних турбина - конструкција, напрезање, вибрације. 7) Оклопи парних турбина - конструкција, напрезање, термичке деформације и дилатације. Пуштање парних турбина у рад, загревање, хлађење. 8) Лежишта парних турбина - конструкција, подмазивање. Лабиринтски заптивачи. Заштитни уређаји парних турбина. 9) Радне карактеристике парних турбина, конус потрошње. 10) Регулисање парних турбина, термодинамички и функционални проблеми.

садржај практичне наставе

Практична настава се одвија кроз: Аудиторне вежбе: Упутство за израду пројекта. Прорачун и конструкцијa парне турбине. Избор профила лопатица. Прорачун турбине високог, средњег и ниског притиска. Прорачун броја ступњева. Прорачун задњег ступња турбине. Лабораторијске вежбе: Мерење вибрација ротора и одеђивање фреквенција сопствених осцилација лопатица парних турбина у Лабораторији Машинског факултета. Израда пројекта: Прорачун и конструкција парне турбине Екскурзија : Посета једној тремоелектрани у Србији

услов похађања

Pоложени испити из предмета Термодинамике и Механике флуида.

ресурси

Петровић, М.: Парне турбине, скрипта, 2004. Петровић, М.: Парне турбине – Упитство за вежбе, Београд, 2004. Петровић, М.: Писани изводи предавања (скрипте и handouts) Инструкције за извођење лабораторијске вежбе Софтверски пакет за прорачун величина стања воде и водене паре

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 14
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 12
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 7
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Петровић, М.: Парне турбине, скрипта, 2004.; Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1967; Васиљевић, Н.: Парне турбине, Машински факултет, Београд, 1987.; Traupel,W.: Thermische Turbomaschinen, Springer verlag, Berlin, 1982; Leyzerovich, A.: Steam Turbines for Modern Fossil-Fuel Power Plants, CRC Press, 2008;