Нумеричка механика вишефазних струјања

ID: 3265
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стевановић Д. Владимир
извођачи: Стевановић Д. Владимир
контакт особа: Стевановић Д. Владимир
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљ предмета је овладавање методама симулације и анализе вишефазних струјања у компонентама енергетских постројења сложених геометрија.

исход

Студенти се оспособљавају да развијају математичке моделе вишефазних струјања у вишедимензионом простору, да их решавају методама нумеричке механике вишефазних струјања и да спроводе симулације и анализе у циљу пројектовања и анализе рада компоненти сложених геометрија у енергетским постројењима.

садржај теоријске наставе

Билансне једначине вишефазног струјања. Модели и корелације за одређивање транспортних феномена на разделним површинама фаза. Нумеричке методе засноване на контролним запреминама. Алгоритми решавања типа SIMPLE. Методе за предвиђање кретања разделне површине.

садржај практичне наставе

Компјутерске симулације двофазног струјања са кључањем у генераторима паре и размењивачима топлоте.

услов похађања

Одслушана настава из Механике флуида, Термодинамике и Нумеричких метода у оквиру мастер академских или докторских студија.

ресурси

Писани изводи са предавања. Рачунарска опрема. Софтвер за решавање система диференцијалних једначина. Софтвер за симулације динамичких промена притиска у цевним мрежама и судовима под притиском. Софтвер за симулације просторних двофазних струјања.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 30
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Prosperetti, A., Tryggvason, G., Computational Methods for Multiphase Flows, Cambridge University Press, 2007. ; Brennen, C.E., Fundamentals of Multiphase Flow, Cambridge University Press, 2005.; Stevanovic, V., Thermal-Hydraulics of Steam Generators – Modelling and Numerical Simulation, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, 2006.; Kolev, N.I., Multiphase Flow Dynamics 1: Fundamentals, Springer, 2011. ; Versteeg, H.K., Malalasekera, W., An introduction to Computational Fluid Dynamics, Longman Group Ltd., Harlow, 1995.;