Режими и енергетска ефикасност термоенергетских постројења

ID: 3435
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи: Петровић В. Милан
контакт особа: Петровић В. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

1. Постизање истраживачких и експертских компентенција из области променљивих режима рада термонергетских постројења. 2. Достизање високог нива у теоријским знањима 3. Стицање истраживачких и експертских знања за прорачуне и променљивих режима парних и гасних циклуса и циклуса комбинованих постројења. 4. Овладавање техникама моделирања процеса. 5. Методе експерименталног рада

исход

1. Истраживачка и експертска знања о променљивим режимима рада термоенергетских постројења. 2. Развој критичког мишљења о коришћењу енергије 3. Способност прорачуна променљивих режима рада и најважнијих показатеља економичности термоенергетских постројења. 4. Способност употребе рачунарских технологија и нумеричких метода за моделирање и прорачуне

садржај теоријске наставе

Промељиви режими рада парних турбина. Промељиви режими рада ступњева парне турбине. Утицај појединих основних параметара и режима рада на главне термодинамичке параметре парног блока. Хладни крај парног блока на промељивим режимима. Регулисање парних турбина. Оптимизација режима рада парног блока. Промељиви режими рада гасних турбина. хлађење гасних турбина на промељивим режимима. Промељиви режими рада турбокомпресора. Граница пумпања. Ротирајућа отцепљења. Регулисање гасних турбина. Избор и оптимизација режима гасног блока. Променљиви режими рада комбинованих постројења гасне и парен турбине.

садржај практичне наставе

Нумеричка симулација рада променљивих режима парних турбина, гасних турбина, турбокомпресора и термоенергетских постројења.

услов похађања

уписна докторске студије - термоенергетика

ресурси

литераура. рачунарски ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1967; Traupel,W.: Thermische Turbomaschinen, Springer verlag, Berlin, 1982; Leyzerovich, A.: Steam Turbines for Modern Fossil-Fuel Power Plants, CRC Press, 2008; Cohen, H., Rogers,G.F.C., Saravanamuttoo, H.I.H.: Gas turbine theory, Logman, 1997.; Cumpsty, N.: Compressor Aerodynamics, Longman Scientific & Technical, 1989;