Моделирање прелазних процеса

ID: 3264
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стевановић Д. Владимир
извођачи: Стевановић Д. Владимир
контакт особа: Стевановић Д. Владимир
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Циљ предмета је овладавање методама симулације и анализе нестационарних термичких и струјних процеса у сложеним цевним мрежама и компонентама енергетских постројења.

исход

Студенти се оспособљавају да развијају математичке моделе нестационарних термичких и струјних процеса, да их решавају аналитичким и нумеричким методама и да спроводе симулације и анализе у циљу сагледавања сигурности рада енергетских постројења, добијања подлога за пројектовање регулационих и сигурносно-заштитних система и дефинисање оперативних процедура погона.

садржај теоријске наставе

Развој модела са усредњеним параметрима двофазних система течности и паре са фазним прелазом, једнодимензионих компресибилних једнофазних и двофазних струјања, кондукције и једнофазних и двофазних струјања у вишедимензионом простору. Нумеричке методе за решавање система обичних диференцијалних једначина, метода карактеристика за решавање хиперболичког система парцијалних диференцијалних једначина и методе коначних запремина за решавање параболичких и елиптичких парцијалних диференцијалних једначина.

садржај практичне наставе

Компјутерске симулације динамичких промена притиска у акумулаторима паре и судовима за одржавање притиска у оквиру система даљинског грејања и нуклеарног система за производњу паре. Компјутерске симулације прелазних процеса у гасоводима, топловодима и генераторима паре.

услов похађања

Одслушана настава из Механике флуида, Термодинамике и Нумеричких метода у оквиру мастер академских или докторских студија.

ресурси

Писани изводи са предавања. Рачунарска опрема. Софтвер за решавање система диференцијалних једначина. Софтвер за симулације динамичких промена притиска у цевним мрежама и судовима под притиском. Софтвер за симулације просторних двофазних струјања.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 30
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Versteeg, H.K., Malalasekera, W., An introduction to Computational Fluid Dynamics, Longman Group Ltd., Harlow, 1995.; Wulff, W., Computational methods for multiphase flow, Multiphase Science and Technology, Vol. 5, Begell House, 1990.; Streeter, V.L., Wylie, E.B., Hydraulic Transients, McGraw Hill, New York, 1967.; Tannehill, J.C., Anderson, D.A., Pletcher, R.H., Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Taylor&Francis, New York, 1997.; Stevanovic, V., Thermal-Hydraulics of Steam Generators – Modelling and Numerical Simulation, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, 2006.;