Парне турбине 1

ID: 0274
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи: Петровић В. Милан
контакт особа: Петровић В. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

1. Постизање академских компентенција из области парних турбина и термоенергетике. 2. Овладавање теоријским знањима о начину трансформације топлотне енергије у механички рад изучавањем термодинамичког процеса и опреме (парне турбине и парно турбопостројење). 3. Стицање практичних знања за прорачуне и оптимизацију праних циклуса и парних турбина. 4. Овладавање техникама моделирања процеса. 5. Овладавање методама експерименталног рада у термоенергетици.

исход

По завршетку курса oчекује се да студент буде способан да •идентификује термодинамичке параметре циклуса који утичу на квалитет рада постројења и оптимизацију термодинамичког циклуса парне турбине, •спроведе прорачун топлотне шеме парног блока, процеса експанзије у турбини, процеса у кондензатору и загрејачима напојне воде, •одреди главне термодинамичке параметре парног блока који дефинишу квалитет рада блока, •постави контролне границе и изврши биланс турбопостројења и парног блока по првом и другом закону термодинамике, •спроведе прорачун главних гасодинамичких параметара (степeн корисности, коефицијент губитака, скретљивост и излазни угао) решетке парних турбина на бази геометријских и радних параметара •примени једнодимензијску теорију струјања стишљивог флуида на једнодимензијски прорачун ступња, •идентификује и одабе тип ступња између акционог и реакционог, •стручно и прецизно комуницира употребом дговарајуће терминологије из области.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се одвија кроз 10 наставних целина: 1) Термодинамичке основе парног турбопостројења и блока. Термодинамичка побољшања, повишење температуре и притиска свеже паре, кондензација и снижавање притиска кондензације. 2) Догревање. Регенеративно загревање напојне воде. Основне топлотне шеме. 3) Парни блок са гледишта 1. и 2. закона термодинамике. 4) Струјне основе парних турбина, гасодинамички процеси у парним турбинама. 5) Решетке парних турбина, геометријски и радни параметри. Главни гасодинамички параметри решетки парних турбина. 6) Струјни губици у решеткама. 7) Једнодимензијска теорија елементарних ступњева парних турбина. Ојлерова једначина за турбине. Степен корисности на обиму. 8) Аксијални елементарни акциони ступањ. 9) Аксијални елементарни реакциони ступањ типа Парсонс. 10) Унутрашни степен корисности ступњева. Унутрашњи губици ступњева. Одређивање главних димензија ступњева

садржај практичне наставе

Практична настава се одвија кроз: Аудиторне вежбе: Основни принципи. Историјски развој. Класификација и примена парних турбина. Објашњавање топлотне шеме и функционисања појених компонената парног блока. Упутство за израду прорачуна топлотне шеме и главних термодинамичких параметара парног блока и турбопостројења. Упутство за израду биланса парног блока по 1. и 2. закону термодинамике. Лабораторијске вежбе: Експериментално одређивање специфичне потрошње паре парне турбине у Лабораторији Машинског факултета. Израда пројекта: Прорачун топлотне шеме, главних термодинамичких параметара и израда биланса парног блока

услов похађања

Положени испити из предмета Термодинамике и Механике флуида.

ресурси

Петровић, М.: Парне турбине, скрипта, 2004. Петровић, М.: Писани изводи предавања (скрипте и handouts) Петровић, М.: Парне турбине – Упитство за вежбе, Београд, 2004. Инструкције за извођење лабораторијске вежбе Софтверски пакет за прорачун величина стања воде и водене паре

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 17
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 7
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Петровић, М.: Парне турбине, скрипта, 2004.; Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1967; Васиљевић, Н.: Парне турбине, Машински факултет, Београд, 1987.; Traupel,W.: Thermische Turbomaschinen, Springer verlag, Berlin, 1982; Leyzerovich, A.: Steam Turbines for Modern Fossil-Fuel Power Plants, CRC Press, 2008;