Гасне турбине

ID: 0300
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи: Петровић В. Милан
контакт особа: Петровић В. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

1. Постизање академских компентенција из области гасних турбина и термоенергетике. 2. Овладавање теоријским знањима о начину трансформације топлотне енергије у механички рад изучавањем термодинамичког процеса и опреме (гасних турбина и гасних блокова). 3. Стицање практичних знања за прорачуне и оптимизацију гасних циклуса и гасних турбина. 4. Овладавање техникама моделирања процеса.

исход

По завршетку курса студент је способан да: • спроведе прорачуна топлотне шеме гасног блока према задатим параметрима развојем сопственог рачунарског програма, • спроведе оптимизацију термодинамичког циклуса гасне турбине варирањем основних термодинамичких параметара и уради одабир оптималног решања, • спроведе прорачун главних теремодинамичких параметара гасног блока, • спроведе билансирање гасног блока по првом И другом закону термодинамике, • спроведе прорачун главих димензија гасне турбине • одабере тип грејне коморе и система сагоревања према типу горива, • одабере тип хлађења лопатица, • уради прорачун комбинованог циклуса гасне и парне турбине писањем програмског кода.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се одвија кроз 10 наставних целина: 1. Термодинамичке основе гасног блока. Основне топлотне шеме. 2. Основни и главни термодинамички параметри гасног блока. 3. Утицај основних параметара на радне карактеристике гасног блока. Избор оптималних параметара гасног блока. 4. Биланс енергије гасног блока. Могућности термодинамичког побољшања гасног блока. 5. Сложеније топлотне шеме гасног блока. 6. Комбинована постројења гасне и парне турбине. Гасни блок са гасификацијом угља. 7. Примена гасних турбина у енергетици и у ваздухоловству. 8. Конструкција гасних турбина. Материјали гасних турбина. Избор температуре на улазу у гасну турбину. Хлађење лопатица и проблеми хлађења. 9. Грејна комора – функција и принцип рада, радне карактеристике. Типови грејних комора. Горива за гасне турбине. Помоћни уређаји постројења гасних турбина. 10. Радне карактеристике гасних турбина - промена режима рада. Регулисање гасних турбина.

садржај практичне наставе

Практична настава се одвија кроз: Аудиторне вежбе: Основни принципи. Историјски развој. Класификација, својства и примена гасних турбина. Примена гасних турбина за погон возила, бродова у железници. Упутство за израду пројекта 1: Прорачун топлотне шеме гасног блока. Упутство за израду пројекта 2: Прорачун топлотне шеме комбинованог постројења гасне и парне турбине. Израда пројекта: Прорачун топлотне шеме гасног блока. Прорачун топлотне шеме комбинованог постројења гасне и парне турбине. Лабораторијске вежбе: Упознавање са принципима рада и конструкцијом гасних турбина у Лабораторији за парне и гасне турбине

услов похађања

Положени испити из предмета Термодинамике и Механике флуида

ресурси

Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори, скрипта, 2004. Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори, упутство за вежбе, 2004. Петровић, М.: Писани изводи предавања (скрипте и handouts) Инструкције за извођење лабораторијске вежбе Софтверски пакет за прорачун величина продуката сагоревања

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 13
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 7
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори, скрипта, 2004.; Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1967; Cohen, H., Rogers,G.F.C., Saravanamuttoo, H.I.H.: Gas turbine theory, Logman, 1997.; Traupel,W.: Thermische Turbomaschinen, Springer verlag, Berlin, 1982; Boyce, M.: Gas turbine engineering hadbook, GPB, Boston 2002.;