Организационе јединице научноистраживачке и стручне делатности

У циљу обављања научноистраживачке и стручне делатности и у циљу комерцијализације резултата тих делатности, на Факултету се могу формират организационе јединице научноистраживачке и стручне делатности: научно-стручни центри и истраживачко-стручне лабораторије.
Научно-стручни центри и истраживачко-стручне лабораторије су организационе јединице које се могу формирати у оквиру једне или више катедара. Одлуку о формирању организационе јединице научноистраживачке и стручне делатности доноси декан, на образложени предлог једне или више катедара.

Иновациони центaр

Иновациони центар Машинског факултета у Београду је организација која је оригиналан и систематски начин примењује сопствене и туђе научне резултате и савремене технолошке процесе за побољшање постојећих или стварање нових производа, процеса и услуга.

Иновациони центар је оспособљен за различите области истраживања. У складу са модерним захтевима, уз врхунски стручни кадар, обезбеђени су одговарајући простор, опрема, интернет комуникација, лабораторије и друга средства неопходна за остваривање програма и реализацију пројеката. Иновациони центар поседује адекватну опрему за научно-истраживачки рад и решавање конкретних развојних проблема различитих привредних делатности и организација, пре свега у следећим областима:

 • Машинство и индустрија софтвера
 • Материјали и хемијске технологије
 • информационе технологије
 • биотехнологија
 • Енергетика

Наше лабораторије, опрема и друга средства за примењена, развојна и Иновациона истраживања, односно остваривање програма и реализацију пројеката налазе се у згради Машинског факултета у Београду.

Центар за моторна возила - Лабораторија ЦИАХ

Лабораторија ЦИАХ основана је 1985. као део института (сада центар) за моторна возила на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Лабораторија ЦИАХ се бави пројектовањем, развојем, испитивањем и контролисањем: моторних и прикључних возила, возила за превоз опасних материја, возила за превоз лако кварљиве робе, пољопривредних и шумских трактора, специјалних и радних возила, специјалних надградњи, аутобуса (произведених, репарарираних, реконструисаних), возила са погоном на ТНГ, АДР опреме и амбалаже, ватрогасне опреме, еколошких возила, контенера, виљушкара, прикључних уређаја, точкова, опреме и уређаја, посуда под притиском, утврђивањем перформанси система, хомологациони испитивањима, развојем информационих технологија, симулацијама и прорачунима, енергетском ефикасношћу и екологијом.

Чланови Лабораторије ЦИАХ учествују и у извођењу наставне делатности на Машинском факултету Београду као и у пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Лабораторија је овлашћена за следећа испитивања:

 • ЕЦЕ Р18 - заштита од неовлашћена коришћења
 • ЕЦЕ Р39 - брзиномер
 • ЕЦЕ Р48 - уградња светлосне опреме
 • ЕЦЕ Р53 - уградња светлосне опреме за мотоцикле
 • ЕЦЕ Р55 - вучни уређаји
 • ЕЦЕ Р58 - заштита од подлетања са задње стране
 • ЕЦЕ Р68 - мерење максималне брзине
 • ЕЦЕ Р73 - бочна заштита возила
 • ЕЦЕ Р74 - уградња светлосних уређаја (мопеди)

Лабораторија је акредитована за следећа испитивања:

 • ЕЦЕ Р36 - конструкција аутобуса са више од 16 седишта
 • ЕЦЕ Р41 - бука мотоцикала
 • ЕЦЕ Р51 - бука возила
 • ЕЦЕ Р52 - моторна возила малог капацитета (максимално 16 седишта)
 • ЕЦЕ Р63 - бука мопеда
 • ЕЦЕ Р66 - чврстоћа конструкције аутобуса са висе од 16 седишта
 • ЕЦЕ Р67 - возила са погоном на ТНГ - уградња
 • ЕЦЕ Р71 - видно поље возача пољопривредних и шумских трактора (са точковима)
 • ЕЦЕ Р79 - управљивост моторних возила
 • ЕЦЕ Р80 - чврстоћа седишта и прикључака за аутобусе
 • ЕЦЕ Р86 - уградња светлосне и светлосно сигналне опреме (пољопривредни и шумски трактори)
 • ЕЦЕ Р93 - заштита од подлетања са предње стране
 • ЕЦЕ Р97 - алармни системи на моторним возилима
 • ЕЦЕ Р105 - возила намењена за превоз опасних материја - АДР
 • ЕЦЕ Р107 - двоспратни аутобуси у погледу опште конструкције
 • ЕЦЕ Р115 - ТНГ опрема - карактеристике

Лабораторија ЦИАХ компетентна је за испитивања према директивама ЕУ:

 • моторних возила
 • пољопривредних и шумских трактора
 • возила за унутрашњи транспорт
 • АДР возила / амбалаже
 • АТП возила / расхладних комора

Лабораторија за Испитивање Машинских Елемената и Система (ЛИМЕС)

је основана у октобру 2005. године, као резултат вишедеценијског рада Катедре за опште машинске конструкције Машинског Факултета Универзитета у Београду.

Лабораторија поседује специјализиване кадрове са дугогодишњим искуством на пословима мерења и анализе радних и критичних стања машинских елемената и система, који учествују у извођењу наставне делатности на Машинском факултету Београду као и у пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и међународним пројектима. Oпремљена je великим бројем мерних уређаја са припадајућом мерном опремом, на којима се врше: научно-стручна испитивања, израдe магистарских радова и докторских дисертација, као и показне вежбе за студенте основних и дипломских академских студија.

Лабораторија ЛИМЕС пружа и услуге испитивања карактеристика машинских материјала и конструкција, статичким и динамичким оптерећењима (затезање-притисак, савијање, увијање), на серво-хидрауличкој машини најновије генерације - ZWICK ROELL HB250.

Лабораторија ЛИМЕС је 28.12.2009. године акредитована од стране Акредитационог Тела Србије (АТС - документ бр. 01 – 304, http://www.registar.ats.rs/predmet/365/), за димензиона, физичка и механичка испитивања котрљајних лежаја.

Према одлуци Акредитационог тела Србије (АТС-а), од 28.12.2009. године, обим испитивања лабораторије ЛИМЕС обухвата:

 1. Димензиона испитивања лежаја
  • стандард: SRPS M. C3. 800:1964
  • Мерење унутрашњег пречника: d, Δdmp, Vdp, опсег мерења: Ø10- Ø60mm
  • Мерење спољашњег пречника: D, ΔDmp , Vdp, опсег мерења: Ø10- Ø160mm
  • Мерење ширине лежаја: B, ΔBs, Vbs, опсег мерења: 10- 200mm
 2. Испитивање радијалног зазора лежаја
  • стандард: SRPS M. C3. 800:1964
  • Мерење зазора: С2, СN, С3, С4, опсег мерења: Ø0- Ø60μm
 3. Мерење вибрација лежаја
  • стандард: ISO 15242-1,2,3 :2006
  • Мерење ради утврђивања нивоа Q6, Q7
  • опсег мерења: Ø10 - Ø60mm,100-300MHz, 301-1800MHz, 1801-10000MHz
 4. Испитивање тврдоће по методи Rokvel-С
  • стандард: SRPS ISO 6508:1994
  • Мерење тврдоће прстенова и котрљајних тела
  • опсег мерења: 30-70HRc

Ван обима акредитације могуће је испитати:

 1. Мерење магнетизма лежаја
  • Испитивање се одвија према методи произвођача „Dr Förster”
  • Мерење заосталог магнетизма, опсег мерења: 0-100А/cm

Центар за противпожарну технику

Центар за противпожарну технику је, као издвојена организациона јединица у оквиру Машинског факултета у Београду, основан 2015. године, као настављач активности које је од 2005. године спроводила истоимена Лабораторија.

Осим наставе на основним и докторским студијама, главне активности Центра су пројектовање и консалтинг у области заштите од пожара и експлозија, испитивања (тестирања) рада противпожарних система и уређаја – (хидрантске мреже, мобилни уређаји за гашење, аутоматско откривање и дојава пожара, детекција експлозивних и запаљивих гасова, одвођење дима топлоте, контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије). Центар ради и на развоју лабораторијских и теренских метода за испитивање и унапређење рада противпожарних система и уређаја, вештачења, израда стручних налаза. Истовремено, активно сарађује са привредним субјектима и државним органима на побољшању стања у области заштите од пожара и експлозија.

Нека од техничких испитивања, као што је мерење јачне звучног притиска сирене за узбуњивање и мерење притиска који остварује надпритисна инсталација, први пут су урађена управо у Центру противпожарне технике Машинског факултета.

Од формирања Лабораторије за противпожарну технику, односно Центра, израђен је велики број техничких документација везаних за област заштите од пожара и експлозија (Главни пројекти и Елаборати заштите од пожара, Планови заштите од пожара, Пројекти противпожарних система, Планови евакуације). Обављена су и техничка испитивања свих врста противпожарних система, између осталог везаних за: велике индустријске комплексе, електроенергетска постројења, складишта запаљивих материјала, јавне објекте у којима се окупља велики број лица (факултети, школе, позоришта, биоскопе, органи државне управе, клинички центри и болнице) и пословне објекте (хотели и велики тржни центри). Поред тога изађен је велики број Процена ризика од пожара и експлозија које су урађене применом најсавременијих међународно признатих методологија. У области форензике обављен је већи број вештачења која се односе на пожаре на грађевинским објектима и у превозним средствима.

Лабораторија за безбедност моторних и прикључних возила – ЛаБМВ

Лабораторија за безбедност моторних и прикључних возила (ЛаБМВ) Машинског факултета Универзитета у Београду је добила Сертификат о Акредитацији (акредитациони број 01-445) да задовољава захтеве стандарда ISO/IEC 17025:2006 (SRPS ISO/IEC 17025:2006) те је компетентна за обављање испитивања у складу са следећим међународним правилницима:

 • Испитивање моторних и прикључних возила у складу са захтевима Правилника UN/ECE 13,
 • Испитивање моторних и прикључних возила у складу са захтевима Правилника UN/ECE 78,
 • Испитивање резервних кочних облога диск и добош кочница моторних и прикључних возила као и кочних дискова/добоша у складу са захтевима Правилника UN/ECE 90.

Поред горе наведених активности Лабораторије ЛаБМВ нуди своје услуге и у областима:

 • Развојних и верификационих испитивања моторних и прикљичних возила у складу са захтевима међународних UNECE Правилника бр. 13, 13Н, 78 и 90.
 • Контроле саобразности производње резервних кочних облога у складу са захтевима Прилога 9. UNECE Правилника бр. 90.
 • Развојних и верификационих испитивања кочних дискова и добоша у складу са захтевима Прилога 11 и 12 UNECE Правилника бр. 90.
 • Контроле квалитета ремонтованих кочних стега.
 • Верификационих испитивања перформанси и поузданости кочних цилиндара.
 • Пројектовања, развоја и испитивања функционалних карактеристика фрикционих система моторних возила (кочница и спојница) према захтевима домаћих и међународних стандарда/правилника.
 • Пројектовања и развоја пробних столова за испитивање кочница и спојница моторних и прикључних возила у правој сразмери.
 • Пројектовања, развоја и испитивања интелигентних система моторних и прикључних возила.
 • Пројектовања, развоја и испитивања композитних материјала (фрикциони материјали кочница моторних и прикључних возила и термоосетљивих полимерних композита).
 • Дијагностике стања електронски управљаних система моторних и прикључних возила коришћењем савремених дијагностичких уређаја.
 • Развоја софтверских решења за подршку управљања возним парковима (информациони системи за управљање одржавањем возних паркова, праћење возила, мониторинг и оптимизација потрошње горива).
 • Развоја софтверских решења за управљање радом пробних столова за испитивање кочница и спојница моторних и прикључних возила.
 • Развоја телеметријских решења (мониторинг перформанси возила и идентификација појаве отказа у реалном времену).
 • Развоја интелигентних модела за функционалну апроксимацију рада поједних система и процеса на бази интеграције различитих метода и техника (метода коначних елемената, вештачке неуронске мреже, фази логика, интелигенција ројева, генетски алгоритми, итд.).
 • Консалтинга из области аутомобилске технике.

Лабораторија за процесну технику, енергетску ефикасност и заштиту животне средине

Лабораторија за процесну технику, енергетску ефикасност и заштиту животне средине је акредитована лабораторија за испитивање која послује у оквиру Машинског факултета у Београду. Акредитована лабораторија је као независна организациона структура произашла из искуства стечених испитивањима који су чланови Катедре за процесну технику Машинског факултета у Београду обављали у оквиру научно-истраживачког рада и сарадње са привредним организацијама.

У оквиру Лабораторије за процесну технику, енергетску ефикасност и заштиту животне средине тренутно ради 13 запослених, специјализованих у областима процесног инжењерства, енергетске ефикасности и заштите животне средине.

Обим акредитације обухвата:

 • физичко-хемијска испитивања емисије прашкастих материја и неорганских и органских гасовитих загађујућих материја у ваздух и
 • термотехничка испитивања термоенергетске опреме: коморних котлова, котлова са водогрејним цевима и размењивача топлоте у циљу доказивања или потврђивања њихових перформанси.

Обим акредитације Лабораторије је обухватио превасходно она испитивања за која постоји интерес на тржишту и/или законска обавеза да их раде акредитоване организације. Кроз акредитацију, као међународно опште прихваћен поступак доказивања компетентности, Лабораторија потврђује своје техничке перформансе у пословима испитивања.

Посебно треба истаћи да Лабораторија, за све акредитоване методе физичко-хемијских испитивања емисије загађујућих материја у ваздух, испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025 али и стандарда SRPS CEN/TS 15675. Лабораторија дуги низ година поседује овлашћење надлежног Министарства за послове мерења емисије (тренутно је важећа Дозвола за мерење емисије из стационарних извора загађења број 353-01-01313/2019-03 од 01.07.2019.), у складу са Законом о заштити ваздуха (“Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13) и Правилником о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије и стационарних извора загађивања (“Службени гласник РС“ број 1/12). Према наведеној Дозволи Лабораторија се обавезала да ће своја мерења емисије из индустријских постројења/емитера и испитивања исправности рада система за континуално мерење емисије обављати на начин прописан Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања (“Службени гласник РС”, број 5/16), Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (“Службени гласник РС”, број 6/16), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (“Службени гласник РС”, број 111/15) и у складу са захтевима стандарда SRPS EN 14181: Емисије из стационарних извора — Обезбеђење квалитета аутоматских мерних система.

Лабораторија за процесну технику, енергетску ефикасност и заштиту животне средине је тренутно опредељена за коришћење искључиво стандардних метода мерења и испитивања. У области мерења емисије посебно је важно истаћи да се примењују референтне методе испитивања што обезбеђује максимално поверење у резултате испитивања. Крајњи циљ је примена прикладних метода испитивања које у потпуности задовољавају потребе корисника и државних органа управе.

Детаљан обим акредитације Лабораторије за процесну технику, енергетску ефикасност и заштиту животне се може погледати на сајту Акредитационог тела Србије, под акредитационим бројем 01-312.

Лабораторија за механику флуида

Лабораторија за механику флуида је једна од најстаријих акредитованих лабораторија које послују у оквиру Машинског факултета у Београду. Први руководилац и уједно њен оснивач био је покојни проф. др Милош Павловић. Делатност Лабораторије у највећој мери повезана је са оним чиме се теоријски и практично баве чланови Катедре за механику флуида.

Тренутно у Лабораторији ради четири члана Катедре. Сви су доктори техничких наука и то за ужу научну област механика флуида.

Обим акредитације обухвата:

 • Еталонирање мерила протока гаса
 • Еталонирање гасних сатова и
 • Еталонирање рефлектометара.

Лабораторија поред веома стручних кадрова има и поуздану опрему мале мерне несигурности. На првом месту су то примарни калибратори протока гаса који се користе приликом еталонирања мерила протока гаса стандардним методама. За еталонирање рефлектометара служе нам сертификовани рефлексиони материјали.