Организационе јединице научноистраживачке и стручне делатности

У циљу обављања научноистраживачке и стручне делатности и у циљу комерцијализације резултата тих делатности, на Факултету се могу формират организационе јединице научноистраживачке и стручне делатности: научно-стручни центри и истраживачко-стручне лабораторије.
Научно-стручни центри и истраживачко-стручне лабораторије су организационе јединице које се могу формирати у оквиру једне или више катедара. Одлуку о формирању организационе јединице научноистраживачке и стручне делатности доноси декан, на образложени предлог једне или више катедара.

Иновациони центaр

Иновациони центар Машинског факултета у Београду је организација која је оригиналан и систематски начин примењује сопствене и туђе научне резултате и савремене технолошке процесе за побољшање постојећих или стварање нових производа, процеса и услуга.

Иновациони центар је оспособљен за различите области истраживања. У складу са модерним захтевима, уз врхунски стручни кадар, обезбеђени су одговарајући простор, опрема, интернет комуникација, лабораторије и друга средства неопходна за остваривање програма и реализацију пројеката. Иновациони центар поседује адекватну опрему за научно-истраживачки рад и решавање конкретних развојних проблема различитих привредних делатности и организација, пре свега у следећим областима:

 • Машинство и индустрија софтвера
 • Материјали и хемијске технологије
 • информационе технологије
 • биотехнологија
 • Енергетика

Наше лабораторије, опрема и друга средства за примењена, развојна и Иновациона истраживања, односно остваривање програма и реализацију пројеката налазе се у згради Машинског факултета у Београду.

Центар за моторна возила - Лабораторија ЦИАХ

Лабораторија ЦИАХ основана је 1985. као део института (сада центар) за моторна возила на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Лабораторија ЦИАХ се бави пројектовањем, развојем, испитивањем и контролисањем: моторних и прикључних возила, возила за превоз опасних материја, возила за превоз лако кварљиве робе, пољопривредних и шумских трактора, специјалних и радних возила, специјалних надградњи, аутобуса (произведених, репарарираних, реконструисаних), возила са погоном на ТНГ, АДР опреме и амбалаже, ватрогасне опреме, еколошких возила, контенера, виљушкара, прикључних уређаја, точкова, опреме и уређаја, посуда под притиском, утврђивањем перформанси система, хомологациони испитивањима, развојем информационих технологија, симулацијама и прорачунима, енергетском ефикасношћу и екологијом.

Чланови Лабораторије ЦИАХ учествују и у извођењу наставне делатности на Машинском факултету Београду као и у пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Лабораторија је овлашћена за следећа испитивања:

 • ЕЦЕ Р18 - заштита од неовлашћена коришћења
 • ЕЦЕ Р39 - брзиномер
 • ЕЦЕ Р48 - уградња светлосне опреме
 • ЕЦЕ Р53 - уградња светлосне опреме за мотоцикле
 • ЕЦЕ Р55 - вучни уређаји
 • ЕЦЕ Р58 - заштита од подлетања са задње стране
 • ЕЦЕ Р68 - мерење максималне брзине
 • ЕЦЕ Р73 - бочна заштита возила
 • ЕЦЕ Р74 - уградња светлосних уређаја (мопеди)

Лабораторија је акредитована за следећа испитивања:

 • ЕЦЕ Р36 - конструкција аутобуса са више од 16 седишта
 • ЕЦЕ Р41 - бука мотоцикала
 • ЕЦЕ Р51 - бука возила
 • ЕЦЕ Р52 - моторна возила малог капацитета (максимално 16 седишта)
 • ЕЦЕ Р63 - бука мопеда
 • ЕЦЕ Р66 - чврстоћа конструкције аутобуса са висе од 16 седишта
 • ЕЦЕ Р67 - возила са погоном на ТНГ - уградња
 • ЕЦЕ Р71 - видно поље возача пољопривредних и шумских трактора (са точковима)
 • ЕЦЕ Р79 - управљивост моторних возила
 • ЕЦЕ Р80 - чврстоћа седишта и прикључака за аутобусе
 • ЕЦЕ Р86 - уградња светлосне и светлосно сигналне опреме (пољопривредни и шумски трактори)
 • ЕЦЕ Р93 - заштита од подлетања са предње стране
 • ЕЦЕ Р97 - алармни системи на моторним возилима
 • ЕЦЕ Р105 - возила намењена за превоз опасних материја - АДР
 • ЕЦЕ Р107 - двоспратни аутобуси у погледу опште конструкције
 • ЕЦЕ Р115 - ТНГ опрема - карактеристике

Лабораторија ЦИАХ компетентна је за испитивања према директивама ЕУ:

 • моторних возила
 • пољопривредних и шумских трактора
 • возила за унутрашњи транспорт
 • АДР возила / амбалаже
 • АТП возила / расхладних комора

Центар за противпожарну технику

Центар за противпожарну технику је, као издвојена организациона јединица у оквиру Машинског факултета у Београду, основан 2015. године, као настављач активности које је од 2005. године спроводила истоимена Лабораторија.

Осим наставе на основним и докторским студијама, главне активности Центра су пројектовање и консалтинг у области заштите од пожара и експлозија, испитивања (тестирања) рада противпожарних система и уређаја – (хидрантске мреже, мобилни уређаји за гашење, аутоматско откривање и дојава пожара, детекција експлозивних и запаљивих гасова, одвођење дима топлоте, контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије). Центар ради и на развоју лабораторијских и теренских метода за испитивање и унапређење рада противпожарних система и уређаја, вештачења, израда стручних налаза. Истовремено, активно сарађује са привредним субјектима и државним органима на побољшању стања у области заштите од пожара и експлозија.

Нека од техничких испитивања, као што је мерење јачне звучног притиска сирене за узбуњивање и мерење притиска који остварује надпритисна инсталација, први пут су урађена управо у Центру противпожарне технике Машинског факултета.

Од формирања Лабораторије за противпожарну технику, односно Центра, израђен је велики број техничких документација везаних за област заштите од пожара и експлозија (Главни пројекти и Елаборати заштите од пожара, Планови заштите од пожара, Пројекти противпожарних система, Планови евакуације). Обављена су и техничка испитивања свих врста противпожарних система, између осталог везаних за: велике индустријске комплексе, електроенергетска постројења, складишта запаљивих материјала, јавне објекте у којима се окупља велики број лица (факултети, школе, позоришта, биоскопе, органи државне управе, клинички центри и болнице) и пословне објекте (хотели и велики тржни центри). Поред тога изађен је велики број Процена ризика од пожара и експлозија које су урађене применом најсавременијих међународно признатих методологија. У области форензике обављен је већи број вештачења која се односе на пожаре на грађевинским објектима и у превозним средствима.

Лабораторија за безбедност моторних и прикључних возила – ЛаБМВ

Лабораторија за безбедност моторних и прикључних возила (ЛаБМВ) Машинског факултета Универзитета у Београду је добила Сертификат о Акредитацији (акредитациони број 01-445) да задовољава захтеве стандарда ISO/IEC 17025:2006 (SRPS ISO/IEC 17025:2006) те је компетентна за обављање испитивања у складу са следећим међународним правилницима:

 • Испитивање моторних и прикључних возила у складу са захтевима Правилника UN/ECE 13,
 • Испитивање моторних и прикључних возила у складу са захтевима Правилника UN/ECE 78,
 • Испитивање резервних кочних облога диск и добош кочница моторних и прикључних возила као и кочних дискова/добоша у складу са захтевима Правилника UN/ECE 90.

Поред горе наведених активности Лабораторије ЛаБМВ нуди своје услуге и у областима:

 • Развојних и верификационих испитивања моторних и прикљичних возила у складу са захтевима међународних UNECE Правилника бр. 13, 13Н, 78 и 90.
 • Контроле саобразности производње резервних кочних облога у складу са захтевима Прилога 9. UNECE Правилника бр. 90.
 • Развојних и верификационих испитивања кочних дискова и добоша у складу са захтевима Прилога 11 и 12 UNECE Правилника бр. 90.
 • Контроле квалитета ремонтованих кочних стега.
 • Верификационих испитивања перформанси и поузданости кочних цилиндара.
 • Пројектовања, развоја и испитивања функционалних карактеристика фрикционих система моторних возила (кочница и спојница) према захтевима домаћих и међународних стандарда/правилника.
 • Пројектовања и развоја пробних столова за испитивање кочница и спојница моторних и прикључних возила у правој сразмери.
 • Пројектовања, развоја и испитивања интелигентних система моторних и прикључних возила.
 • Пројектовања, развоја и испитивања композитних материјала (фрикциони материјали кочница моторних и прикључних возила и термоосетљивих полимерних композита).
 • Дијагностике стања електронски управљаних система моторних и прикључних возила коришћењем савремених дијагностичких уређаја.
 • Развоја софтверских решења за подршку управљања возним парковима (информациони системи за управљање одржавањем возних паркова, праћење возила, мониторинг и оптимизација потрошње горива).
 • Развоја софтверских решења за управљање радом пробних столова за испитивање кочница и спојница моторних и прикључних возила.
 • Развоја телеметријских решења (мониторинг перформанси возила и идентификација појаве отказа у реалном времену).
 • Развоја интелигентних модела за функционалну апроксимацију рада поједних система и процеса на бази интеграције различитих метода и техника (метода коначних елемената, вештачке неуронске мреже, фази логика, интелигенција ројева, генетски алгоритми, итд.).
 • Консалтинга из области аутомобилске технике.

Лабораторија за процесну технику, енергетску ефикасност и заштиту животне средине

Лабораторија за процесну технику, енергетску ефикасност и заштиту животне средине је акредитована лабораторија за испитивање која послује у оквиру Машинског факултета у Београду. Акредитована лабораторија је као независна организациона структура произашла из искуства стечених испитивањима који су чланови Катедре за процесну технику Машинског факултета у Београду обављали у оквиру научно-истраживачког рада и сарадње са привредним организацијама.

У оквиру Лабораторије за процесну технику, енергетску ефикасност и заштиту животне средине тренутно ради 13 запослених, специјализованих у областима процесног инжењерства, енергетске ефикасности и заштите животне средине.

Обим акредитације обухвата:

 • физичко-хемијска испитивања емисије прашкастих материја и неорганских и органских гасовитих загађујућих материја у ваздух и
 • термотехничка испитивања термоенергетске опреме: коморних котлова, котлова са водогрејним цевима и размењивача топлоте у циљу доказивања или потврђивања њихових перформанси.

Обим акредитације Лабораторије је обухватио превасходно она испитивања за која постоји интерес на тржишту и/или законска обавеза да их раде акредитоване организације. Кроз акредитацију, као међународно опште прихваћен поступак доказивања компетентности, Лабораторија потврђује своје техничке перформансе у пословима испитивања.

Посебно треба истаћи да Лабораторија, за све акредитоване методе физичко-хемијских испитивања емисије загађујућих материја у ваздух, испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025 али и стандарда SRPS CEN/TS 15675. Лабораторија дуги низ година поседује овлашћење надлежног Министарства за послове мерења емисије (тренутно је важећа Дозвола за мерење емисије из стационарних извора загађења број 353-01-01313/2019-03 од 01.07.2019.), у складу са Законом о заштити ваздуха (“Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13) и Правилником о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије и стационарних извора загађивања (“Службени гласник РС“ број 1/12). Према наведеној Дозволи Лабораторија се обавезала да ће своја мерења емисије из индустријских постројења/емитера и испитивања исправности рада система за континуално мерење емисије обављати на начин прописан Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања (“Службени гласник РС”, број 5/16), Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (“Службени гласник РС”, број 6/16), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (“Службени гласник РС”, број 111/15) и у складу са захтевима стандарда SRPS EN 14181: Емисије из стационарних извора — Обезбеђење квалитета аутоматских мерних система.

Лабораторија за процесну технику, енергетску ефикасност и заштиту животне средине је тренутно опредељена за коришћење искључиво стандардних метода мерења и испитивања. У области мерења емисије посебно је важно истаћи да се примењују референтне методе испитивања што обезбеђује максимално поверење у резултате испитивања. Крајњи циљ је примена прикладних метода испитивања које у потпуности задовољавају потребе корисника и државних органа управе.

Детаљан обим акредитације Лабораторије за процесну технику, енергетску ефикасност и заштиту животне се може погледати на сајту Акредитационог тела Србије, под акредитационим бројем 01-312.