Организационе јединице ненаставних делатности

Делокруг рада организационих јединица ненаставних делатности чине стручни, административни, технички и други ненаставни послови.
Организационе јединице ненаставних делатности Факултета су:

У оквиру Секретаријата Факултета ради и Референт за безбедност и здравље на раду. Радом организационих јединица ненаставних делатности, осим Секретаријата Факултета, руководе шефови, које именује декан. Рад организацоних јединица ненаставних делатности координира декан.