Напредни термоенергетски циклуси

ID: 3209
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи: Петровић В. Милан
контакт особа: Петровић В. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

1. Постизање истраживачких и експертских компентенција из области термодинамичких циклуса у области термоенергетике. 2. Достизање високог нив у теоријским знањима 3. Стицање истраживачких и експертских знања за прорачуне и оптимизацију праних и гасних циклуса и циклуса комбинованих постројења. 4. Овладавање техникама моделирања процеса. 5. Методе експерименталног рада

исход

1. Истраживачка и експертска знања о напредним термодинамичким циклусима у термоенергетици 2. Развој критичког мишљења о коришћењу енергије 3. Способност прорачуна топлотних шема и параметара парног турбопостројења 4. Способност употребе рачунарских технологија за моделирање и прорачуне

садржај теоријске наставе

Парне турбине циклуса. Циклуси са ултрасуперкритичним параметрима. Комплексни циклуси парне турбине. Напредни циклуси гасних турбина. Комплексни циклуси гасних турбина. Циклуси са хлађеним гасним турбинама. Комбиновани циклуси гасне турбине и парне турбине. Оптимизација циклуса. Избор параметра. Избор конфигурације топлотне шеме. Анализа трошкова/добити у термоелектрани. Енергетска и ексергетска анализа. Оптимизација рада термолектране.

садржај практичне наставе

Развој модела и рачунарских програма за прорачун и оптимизацију термоенергетских циклуса.

услов похађања

Нема услова

ресурси

Литература, рачунарска опрема, софтвер

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 15

литература

Петровић, М.: Парне турбине, скрипта, 2004.; Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1967; A.Bejan, G. Tsatsaronis, M. Moran: Thermal Design and Optimization, Wiley, 1996.; Traupel,W.: Thermische Turbomaschinen, Springer verlag, Berlin, 1982; Cohen, H., Rogers,G.F.C., Saravanamuttoo, H.I.H.: Gas turbine theory, Logman, 1997.;