Струјање у топлотним турбомашинама

ID: 3210
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи: Петровић В. Милан
контакт особа: Петровић В. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

1. Постизање истраживачких и експертских компентенција из области струјања у парним турбинама, гасним турбинама и турбокомпресорима. 2. Достизање високог нива у теоријским знањима 3. Стицање истраживачких и експертских знања за прорачуне и дизајн топлотних турбомашина. 4. Овладавање техникама моделирања процеса. 5. Методе експерименталног рада

исход

1. Истраживачка и експертска знања ообласти струјања у парним турбинама, гасним турбинама и турбокомпресорима. 2. Развој критичког мишљења о коришћењу енергије 3. Способност прорачуне и дизајн топлотних турбомашина. 4. Способност употребе рачунарских технологија за моделирање и прорачуне 5. Способнот примене експерименталних метода у развоју и пракси у термоенергетици

садржај теоријске наставе

Системи једначина које описују струјање у топлотним турбомашинама. Апроксимације код прорачуна струјања у топлотним турбомашинама. Модели губитака и девијације. Модели радијалног мешања и хлађења. Модели за прорачун својстава радног тела. Нумеричке методе за решавање система једначина за прорачун струјања у топлотним турбомашинама. Експериманталне мотоде ѕа истраживање струјања у топлотним турбомашинама.

садржај практичне наставе

Развој методологије и софтвера за прорачун струјања у топлотним турбомашинама. Експериментални рад.

услов похађања

Уписне докторске студије - термоенергетика.

ресурси

Komjuterska i eksperimantalna oprema.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Petrovic, M.: Berechnung der Meridionalströmung in mehrstufigen Axialturbinen bei Nenn- und Teillastbetrieb, VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1995, 124 Seiten, ISBN 3-18-328007-8; Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1967; Traupel,W.: Thermische Turbomaschinen, Springer verlag, Berlin, 1982; Cumpsty, N.A , Compressor Aerodynamics, 1989 Longman Scientific and Technical, 2004 Krieger, 2004; Lakshninarajana, B: Fluid Dynamics and Heat Transfer of Turbomachinery, Wiley, 1996,;