Планирање у енергетици

ID: 0105
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стевановић Д. Владимир
извођачи: Милић Б. Срђан, Стевановић Д. Владимир
контакт особа: Стевановић Д. Владимир
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

Циљеви предмета су овладавање методама за изучавање и планирање макро енергетским системима на нивоу привредних грана и индустријских сектора, већих друштвених заједница и државе, укључујући разматрање и израду енергетских биланса, одређивање енергетски токови и структуре потрошње енергије, класификацију носилаца енергије и индикатора потрошње енергије, однос између привредног развоја и потрошње енергије, законску регулативу у енергетици, утицај потрошње енергије на животну средину и др.

исход

Студенти стичу знања о планирању у енергетици коришћењем статистичких и екoнoметријских метода и применом фенoменoлoшких мoдела, као и о методама за припрему подлога за поступак планирања, као што су анализе и припреме енергетских биланса, одређивање индикатора потрошње енергије итд.

садржај теоријске наставе

Макроенергетски системи, енергетика Србије и света: енергетски биланс Србије, енергетски токови и структура потрошње енергије у Србији и свету. Класификација носилаца енергије и индикатори потрошње енергије. Однос између привредног развоја и потрошње енергије. Специфична и корисна потрошња енергије. Енергетска ефикасност. Енергетски обрачун производног предузећа. Рационално коришћење енергије. Техно-економско вредновање инвестиција у енергетици и мера за рационално коришћење енергије. Коришћење обновљиве енергије и нови енергетски извори. Технологије и процеси за акумулацију енергије. Методе моделирања енергетских система. Планирање у енергетици. Законска регулатива у енергетици. Утицај потрошње енергије на животну средину.

садржај практичне наставе

Билансирање у оквиру макроенергетских система, одређивање енергетских, економских и технолошких индикатора потрошње енергије, оптимизација коришћења енергетских постројења за производњу струје, планирање енергетских потреба, одређивање цене производње електричне енергије, оптимизација димензија и радних параметара енергетских постројења и уређаја, мере за рационално коришћење енергије, техно-економско вредновање мера за рационално коришћење енергије (методе нето садашње вредности, интерне стопе приноса, времена повратка капитала).

услов похађања

Пожељан услов је положен испит из Термодинамике и један испит из групе испита који су обавезни у оквиру Модула за термоенергетику.

ресурси

Писани изводи са предавања. Ристић, М., Општа енергетика, Машински факултет, Београд, 1981. - КДА Рачунарска опрема - КИО, Софтвер за економско вредновање инвестиција - ЕКОНОМ - ИАС, расположиво у Лабораторији за нуклеарне електране. Интернет презентације Међународне агенције за енергију и Међународног савета за енергију.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 65
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Ристић, М., Општа енергетика, Машински факултет, Београд, 1981. ; Удовичић, Б., Енергија и друштво, Грађевинска књига, Београд, 1988. ; Удовичић, Б, Енергетске претворбе и биланце, Грађевинска књига, Београд, 1988. ; Ристић, М., Предвиђање потреба енергије, Грађевинска књига, Београд, 1987. ; Kleinpeter, M., Energy Planning and Policy, John Wiley & Sons, New York, 1995.;