Оптимизација термоенергетских постројења

ID: 3434
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи: Петровић В. Милан
контакт особа: .
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

1. Постизање истраживачких и експертских компентенција из оптимизације у термонергетских постројења. 2. Достизање високог нивa у теоријским знањима 3. Стицање истраживачких и експертских знања за прорачуне и оптимизацију парних и гасних циклуса и циклуса комбинованих постројења. 4. Овладавање техникама моделирања процеса. 5. Методе експерименталног рада.

исход

1. Истраживачка и експертска знања о оптимизацији у термоенергетских постројења. 2. Развој критичког мишљења о коришћењу енергије 3. Способност прорачуна топлотних шема и параметара парног турбопостројења 4. Способност употребе рачунарских технологија за моделирање и прорачуне

садржај теоријске наставе

Енергетске технологије.Термодинамички циклуси у термоенергетици. Енергетска економија: Трошкови производње електричне енергије. Нето садашња вредност. Методи економске евалуација. Перформансе и избор радних каракетристика система.Расположивост и стопа непланираних испада. Расподела оптерећења. Модели за симулацију рада компоненти и термонергетских постојења. Оптимизација: развој оптимизационих математичких модела. Метод оптимизације за једним варијаблом. Метод оптимизације за мултиваријабилним функцијама.Оптимизација трошкова. Оптимизација преко животног века термоелектране. Оптимизација парног блока. Оптимизација гасног блока. Оптимизација хладног краја парног блока. Оптимизација комбинованих постројења гасне и парне турбине.

садржај практичне наставе

Пројекат: Комплексни пример прорарачуна трошкова производње електричне енергије са оптимизацијом параметара.

услов похађања

уписна докторске студије - термоенергетика

ресурси

литераура. рачунарски ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори, скрипта, 2004.; Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1967; A.Bejan, G. Tsatsaronis, M. Moran: Thermal Design and Optimization, Wiley, 1996.; K.W.Li, A.P. Proddy: Power Plant System Design, Wiley, 19985; A. Bejan, Advanced Engineering Thermodynamics, 3rd ed., Wiley, 2006.;