Турбокомпресори

ID: 0336
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи: Петровић В. Милан
контакт особа: Петровић В. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

1. Постизање академских компентенција из области турбокомпресора и термоенергетике. 2. Овладавање теоријским знањима о начину трансформације механички рад у унутрашњу енергију изучавањем термодинамичког и струјних процеса и опреме . 3. Стицање практичних знања за прорачуне и оптимизацију турбокомпресора. 4. Овладавање техникама моделирања процеса.

исход

По завршетку курса студент је способан да:, • спроведе аеродинамички прорачун аксијалног вишеступног турбокомпресора писањем сопственог програмског кода, • избере бездимензијске значице компресорског ступња, • примени једнодимензијску терорију ступња компресора, одреди главне димензије ступњева израчуна степен корисности и радне параметре ступња, • примени решења просторног струјања и дефинише 3Д геометрију лопатица компресорског ступња • изабере тип аеропрофила, спроведе прорачун аеродинамичких губитака и скретљивости решетке • дефинише меридијански пресек целокупне машине, • примени различите начине регулације компресора, • анализира понашања компресора код промене радних параметара.

садржај теоријске наставе

1.Термодинамичке основе турбокомпресора. Изотермски, изентропески, политроски и реални процес. Изентропски и политроски степен корисности. 2. Струјне основе и гасодинамички процеси у турбокомпресорима. 3.Решетке турбокомпресора. Геометријски и радни параметри решетке. 4.Главни гасодинамички параметри решетке. Губици компресорских ступњева. 5.Примена узгонских површина и аеродинамичких коефицијената. 6.Једнодимензијска теорија компресорског ступња. Биланс енергије, Ојлерова једначина. 7.Значице турбокомпресора и бездимензијски троуглови брзина. Зависност степена сабијања гаса од радних параметара. 8.Зависност степена корисности од нормалног ступња аксијалног компресора од аеродинамичких коефицијената решетке и радних параметара ступња. 9. Просторно струјање у нормалним ступњевима аксијалних компресора. Оптималне значице. Одређивање главних димензија аксијалних компресора. 10. Понашање турбокомпресора на променљивим режимима рада. Регулисање турбокомпресора

садржај практичне наставе

Практична настава се одвија кроз: Аудиторне вежбе: Увод. Претварање енергије у турбокомпресорима. Врсте турбокомпресора. Области примене. Упутство за израду пројекта 1: Прорачун главних димензија аксијалног турбокомпресора. Упутство за израду пројекта 2: Прорачун решетки турбокомпресора Израда пројекта: Прорачун главних димензија аксијалног турбокомпресора. Прорачун решетки турбокомпресора Лабораторијске вежбе: Упознавање са принципима рада и конструкцијом турбокомпреора у Лабораторији за парне и гасне турбине.

услов похађања

Положени испити из предмета Термодинамика и Механика флуида.

ресурси

Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори, упутство за вежбе, 2004. Петровић, М.: Писани изводи предавања (скрипте и handouts) Инструкције за извођење лабораторијске вежбе Софтверски пакет за прорачун величина стања ваздуха и продуката сагоревања

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 17
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 7
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори, скрипта, 2004.; Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1967; Cohen, H., Rogers,G.F.C., Saravanamuttoo, H.I.H.: Gas turbine theory, Logman, 1997.; Traupel,W.: Thermische Turbomaschinen, Springer verlag, Berlin, 1982; Cumpsty, N.: Compressor Aerodynamics, Longman Scientific & Technical, 1989;