Пумпе и вентилатори

ID: 1423
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Чантрак С. Ђорђе
извођачи: Јанковић З. Новица, Чантрак С. Ђорђе
контакт особа: Чантрак С. Ђорђе
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за хидрауличне машине и енергетске системе

извођења

циљ

Овладавање знањем инжењерске примене пумпи и вентилатори као машина за подизање енергије флуиду. Оспособљеност за рад у пракси на различитим типовима инсталација, као и за пројектовање инсталација које у себи садрже пумпу или вентилатор као уградни елемент са својом функцијом.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: 1. препознају и опишу разне врсте и конструкције пумпи/вентилатора, 2. израчунају енергетске параметре пумпе/вентилатора, 3. израчунају и примене бездимензијске параметре (значице) пумпе/вентилатора, 4. одреде радну тачку система и пумпи/вентилатора, 5. изаберу одговарајућу пумпу/вентилатор, 6. примене енерегетски најефикаснији начин регулације пумпе/вентилатора у раду, 7. прорачунају кавитацијску резерву пумпе и постројења, 8. прорачунају карактеристике вентилатора при другој густини.

садржај теоријске наставе

Опис пумпи и вентилатора (ПВ). Енергијски биланс. Дефинисање унутрашњег рада, рада кола и корисног рада. Јединични рад струје - напор. Одређивање напора по дефиницији и према траси цевовода. Ојлерова једначина за турбомашине. Утицај излазног угла на напор кола и степен реакције кола. Умањење напора кола - утицај коначног броја лопатица. Снаге и степени корисности ПВ. Закони сличности. Значице ПВ. Главни феномени струјања у турбомашинама. Феномен турбулентног вихорног струјања. Разврставање ПВ по типовима. Кавитација. Кавитацијска резерва. Коефицијент кавитације. Одређивање црпне висине пумпе. Утицај својства радног флуида на карактеристике ПВ - утицај вискозности течности на радне карактеристике пумпи, и утицај густине гаса на карактеристике вентилатора. Прорачун основних димензија ПВ. Спрезање и регулисање ПВ. Избор ПВ. Испитивање ПВ. Примена ПВ у разним постројењима. Клипне пумпе - опис, разврставање и принцип рада. Неравномерност протока. Индикаторки дијаграм. Одређивање снаге и црпне висине. Опис обртно-клипних пумпи.

садржај практичне наставе

Рачунски примери пређеног градива: Енергијски биланс. Одређивање напора у постројењу и према траси цевовода. Ојлерова једначина за турбомашине. Умањење напора кола. Снаге и степени корисности ПВ. Закони сличности. Значице ПВ. Кавитацијска резерва. Одређивање црпне висине пумпе. Спрезање и регулисање ПВ. ПВ у разним постројењима. Клипне пумпе - начин рада. Показне лабораторијске вежбе: Лабораторије Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе - показивање конструкција ПВ и опис улоге појединих делова. ПВ инсталације и опис њиховог рада. Показна лабораторијска вежба са пумпним постројењем: спрезање пумпе са простим и сложеним цевоводом (одређивање радне тачке пумпе и одговарајућих протока), одређивање радне криве пумпе и одређивање хидрауличке криве цевовода.

услов похађања

Знање механике флуида.

ресурси

1. Чантрак Ђ. (2023): Скрипта за предмете: Пумпе, Пумпе и вентилатори, Турбомашине, Вентилатори и турбокомпресори, Први део, Машински факултет, Београд. (само електронско издање) 2. Лабораторија за хидрауличне машине - уређаји, инсталације, мерна опрема.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 26
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 70
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 21

литература

Протић З., Недељковић М. (2021): Пумпе и вентилатори. Проблеми, решења, теорија, 7. изд., Машински факултет Универзитета у Београду, Београд. ; Чантрак Ђ (2022) Истраживање турбулентног Ранкиновог вртлога у цеви иза кола аксијалног вентилатора применом оптичких (ПИВ и ЛДА) мерних метода и визуализације, ВТИ, Београд, Србија.; Бабић М. (1980) Збирка решених задатака из турбомашина, Научна књига.; Крсмановић Љ, Гајић А. (1990) Вентилатори. Универзитет у Београду.; Генић С., Стаменић М., Живковић Б., Чантрак Ђ., Николић А., Брдаревић Љ. (2017): Приручник за обуку енергетских менаџера за област индустријске енергетике, Машински факултет Универзитета у Београду.;