Катедра за хидрауличне машине и е.с.

Задаци Катедре су одржавање савремене наставе на академским студијама: основне, дипломске и докторске студије, као и на струковним студијама: основне и специјалистичке студије, бављење теоријским и експерименталним испитивањима и сарадња са привредом у области хидроенергетике и струјања флуида.

Поред темељног изучавања струковне материје, студенти стичу знања и из других области машинства, тако да се без тешкоћа могу укључити и у остале домене машинске технике.

Хидроенергетска постројења, машине и опрема имају веома широку примену у многим привредним областима, као што су електропривреда, процесна индустрија, енергетика, водопривреда, индустрија нафтних деривата, транспорт течности и чврстих материјала, пољопривреда и друге делатности. Сагласно реченом, као и чињеници да се неке од наведених привредних области стратешки важне за просперитет Србије, потреба за машинским инжењерима хидроенергетског профила је изразита.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторија за пумпе, хидрауличне турбине, преноснике и хидромашинску опрему
Руководилац лабораторије: проф. др Милош Недељковић

Лабораторија за гасну технику, компресоре и вентилаторе
Руководилац лабораторије: проф. др Милош Недељковић

Лабораторија за струјно-техничка мерења и моделска испитивања
Руководилац лабораторије: проф. др Милош Недељковић

Лабораторија за истраживање, развој, испитивање и оптимизацију хидроелектрана
Руководилац лабораторије: в. проф. др Иван Божић

Лабораторије за турбуленцију и мерење брзине струјања флуида
Руководилац лабораторије: в. проф. др Ђорђе С. Чантрак

У области теоријских и експерименталних истраживања објављен је велики број стручних и научних радова. Сарађујући са привредом, чланови катедре су конструисали и освојили одређен број турбина, пумпи, вентилатора, компресорских кола, уређаја за мерење струјних величина и др. Такође, извршили су знатан број комплексних и гаранцијских мерења на хидроенергетским и другим објектима.