Мерења у хидроенергетици

ID: 0927
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Илић Б. Дејан
извођачи: Божић О. Иван, Илић Б. Дејан
контакт особа: Илић Б. Дејан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за хидрауличне машине и енергетске системе

извођења

циљ

Мерења у инжењерској пракси, а такође и у истраживачкој делатности заузимају изразито важно место. Мерења у хидроенергетици обухватају мерење струјних величина флуида и енергетских карактеристика погонских и гоњених машина, како би се одредиле енергетске карактеристике турбина, пумпи, вентилатора и осталих турбомашина. У оквиру овог предмета изучавају се карактеристике затварача и методе за одређивање кавитацијских карактеристика хидрауличких машина и опреме.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да: 1. организују и спроведу испитивања хидрауличних машина (турбина, пумпи, вентилатора и компресора) у лабораторији, у складу са важећим међународним стандардима, 2. обраде, прикажу и анализирају резултате испитивања и прорачунају мерну несигурност мерених величина, 3. изврше упоредну анализу више начина мерења главних енергетских параметара хидрауличних машина 4. прерачунају степен корисности са модела на прототип турбине, 5. објасне поступке еталонирања мерила притиска, протока и момента, обраде мерне резултате еталонирања и прорачунају мерну несигурност у складу са важећим међународним стандардима и препорукама.

садржај теоријске наставе

- Значај испитивања у хидроенергетици. Моделска испитивања хидрауличних машина; - Прописи и препоруке при моделским испитивањима. Преглед потребних мерних величина; - Испитивање модела турбина у лабораторији; - Одређивање енергетских и кавитацијских карактеристика модела турбина – универзалне карактеристике; - Испитивање турбина у хидроелектранама; - Испитивање модела пумпи у лабораторији; - Одређивање енергетских и кавитацијских карактеристика модела пумпи – универзалне карактеристике; - Испитивање пумпи у пумпним станицама; - Испитивање вентилатора у лабораторији и у оквиру вентилаторског постројења; - Испитивање компресора у лабораторији и у оквиру компресорског постројења; - Испитивање хидромашинске опреме у лабораторији; - Одређивање енергетске и кавитацијске карактеристике затварача.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе: - Мерење величина у хидроенергетици; - Одређивање енергетских и кавитацијских карактеристика пумпи; - Одређивање енергетских и кавитацијских карактеристика турбина; - Одређивање енергетских карактеристика пумпи у пумпној станици; - Одређивање енергетских карактеристика турбина у хидроелекрани. Лабораторијска вежбања: - Еталонирање мерних уређаја - мерила притиска, брзине и протока; - Oдређивање универзалне карактеристике модела турбине; - Одређивање универзалне карактеристике модела пумпе; - Испитивање вентилатора у лабораторији и у оквиру вентилаторског постројења.

услов похађања

Испуњен услов за полагање испита: Пумпе, Хидрауличне турбине, Вентилатори и турбокомпресори. Пожељно: Техника мерења и сензори.

ресурси

[1] Писани материјали са предавања, [2] Инсталација за испитивање енергетских и кавитацијских карактеристика модела турбина, малих хидроелектрана и хидромашинске опреме, [3] Инсталација за испитивање Пелтонових турбина, [4] Едукативно показно постројење за испитивање пумпи, [5] Постројење за еталонирање протокомера запреминском методом, испитивање пумпи и хидромашинске опреме [6] Постројење за еталонирање протокомера запреминском методом до 56 l/s [7] Инсталација за испитивање енергетских карактеристика аксијалних вентилатора и вихорног струјања у дифузорима [8] Постројење за испитивање енергетских карактеристика радијалних вентилатора [9] Инсталација за еталонирање манометара [10] Постројење за еталонирање сонди за мерење брзина и притисака [11] Постројење за изучавање вихорних струјања у правим цевима

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 25
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 10
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 70
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Дејан Б. Илић, Ђорђе С. Чантрак „Практикум за лабораторијске вежбе из мерења при струјању флуида“, Машински факултет у Београду, 2022.,; Мирослав Бенишек „Хидрауличне турбине“, Машински факултет у Београду, 2020.; Бенишек М., Недељковић М., Килибарда Р., Герасимовић Д. Збирка задатака: „Техника мерења. Збирка задатака из струјно-теничких мерења“, Машински факултет, Београд 2006.;