Иван О. Божић

др Иван О. Божић, редовни професор
Катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
Кабинет: 48
Мејл адреса: ibozic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 216; директан 3302-216

Предмети

Завршни предмет - Основе турбомашина
Мерења у хидроенергетици
Моделска и прототипска испитивања хидрауличних машина
Обновљиви извори енергије - мале хидроелектране
Основе турбомашина
Хидрауличне турбине
Хидроенергетска постројења и опрема

Истраживачка област

Хидрауличне машине и енергетски системи – примењена механика флуида - хидрауличне турбине, хидроенергетска постројења, струјно-техничка мерења, нумеричка и експериментална механика флуида

Образовање, стручна спрема

2001 - дипл.инж. (Машински факултет Универзитета у Београду), 2012 - др (Машински факултет Универзитета у Београду)

Публикације, признања, награде

2 књиге, 18 радова у међународним и домаћим часописима, 50 радова на скуповима од међународног и националног значаја (5 радова по позиву), 10 техничких решења, 4 студије, 142 ауторизована елабората, „Златна медаља са ликом Николе Тесле“ од стране Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда за достигнуће у области нових технологија (2009), Захвалница Директора ХЕ „Бајина Башта“ на ангажовању у току пружања консултантских услуга на моделском испитивању радног кола турбине у оквиру пројекта ревитализације агрегата (2009), Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing - The Editors of Energy, ELSEVIER journal (2014, 2016); Награда Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду за најбољу књигу у 2017. години на дан Светог Саве 27. јануара 2018. године

Чланства у научним и стручним организацијама

Kомисија за хидрауличне турбине Института за стандардизацију Србије, Српско друштво за Механику, Центар за обновљиве изворе енергије, Друштво метролога Србије, Удружење проналазача Србије, Савез енергетичара Србије, IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research), JSME (The Japan Society of Mechanical Engineers), Српски комитет Светског савета за енергију (World Energy Council)

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Božić Ivan (2021). A novel energy losses dependence on integral swirl flow parameters in an elbow draft tube of a Kaplan turbine, Renewable Energy, 175, 550-558.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0960-1481, 10.1016/j.renene.2021.05.014, M21.

Jovanović Radiša, Božić Ivan (2018). Feedforward neural network and ANFIS-based approaches to forecasting the off-cam energy characteristics of Kaplan turbine, Neural Computing & Applications, 30(8), 2569-2579.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0941-0643, 10.1007/s00521-017-2843-9, M21.

Božić Ivan, Benišek Miroslav (2016). An improved formula for determination of secondary energy losses in the runner of Kaplan turbine, Renewable Energy, 94, 537-546.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0960-1481, 10.1016/j.renene.2016.03.093, M21.

Grbović Aleksandar, Kastratović Gordana, Bozić Željko, Božić Ivan, Obradović Aleksandar, Sedmak Aleksandar, Sedmak Simon (2022). Experimental and numerical evaluation of fracture characteristics of composite material used in the aircraft engine cover manufacturing, Engineering Failure Analysis, 137.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2022.106286, M21.

Vilotijević Vidosava, Karadzić Uroš, Vujadinović Radoje, Kovijanić Vuko, Božić Ivan (2021). An Improved Techno-Economic Approach to Determination of More Precise Installed Parameter for Small Hydropower Plants, Water, 13(17).
MDPI, Basel, ISSN: 2073-4441, 10.3390/w13172419, M22.

Božić Ivan (2017). Determination of hydraulic losses in the flow passage between the guide vanes and runner of the Kaplan turbine, Journal of Hydraulic Research, 55(3), 349-361.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0022-1686, 10.1080/00221686.2016.1250831, M22.

Ilić Jovan, Božić Ivan, Petković Aleksandar, Karadzić Uroš (2022). A Novel Approach to the Improvement of the Hydropower Plants Protective Measures-Modelling and Numerical Analyses of the Semi-Pneumatic Surge Tank, Applied Sciences-Basel, 12(5).
MDPI, Basel, ISSN: 2076-3417, 10.3390/app12052353, M22.

Benišek Miroslav, Ilić Dejan, Čantrak Đorđe, Božić Ivan (2010). INVESTIGATION OF THE TURBULENT SWIRL FLOWS IN A CONICAL DIFFUSER, Thermal Science, 14, S141-S154.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI100630026B, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Ilić Jovan, Petković Aleksandar, Božić Ivan (2019). https://machinery.mas.bg.ac.rs/handle/123456789/3053, FME Transactions, 47(1), 7-15.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1901007I, M24.

Božić Ivan, Jovanović Radiša (2016). Prediction of double-regulated hydraulic turbine on-cam energy characteristics by artificial neural networks approach, FME Transactions, 44(2), 125-132.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1602125B, M24.

Bogdanović-Jovanović Jasmina, Bogdanović Božidar, Božić Ivan (2014). Design of small bulb turbines with unequal specific work distribution of the runner's elementary stages, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 12(1), 73-84.
Univerzitet u Nišu, Niš, ISSN: 0354-2025, M24.

Stevović Ivan, Kirin Snežana, Božić Ivan (2021). Artificial Intelligence and Nature-Inspired Optimization on Integrative Capacity ff Renewable Energy in the Western Balkan, Contemporary Materials, XII-2, 226-252.
Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, ISSN: 1986-8669, 10.7251/COMEN2102226S, M51.

Bogdanović-Jovanović Jasmina, Bogdanović Božidar, Božić Ivan (2014). Design of small bulb turbines with unequal specific work distribution of the runner's elementary stages, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 12(1), 73-84.
Univerzitet u Nišu, Niš, ISSN: 0354-2025, M51.

Božić Ivan, Benišek Miroslav (2013). Numerička simulacija strujanja u modelu Kaplan turbine, Vodoprivreda.
ISSN: 0350-0519, M51.

Benišek Miroslav, Petrović Dragan, Božić Ivan, Ćirić Zoran, Damjanović Slobodan, Zeljić Milorad (2009). Određivanje propelernih i kombinatorskih karakteristika Kaplanove turbine agregata u HE 'Zvornik' u cilju povećanja njegove efikasnosti, Termotehnika, 35(3-4), 193-204.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Benišek Miroslav, Ignjatović Branislav, Nedeljković Miloš, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan, Božić Ivan (2008). Презентација резултата истраживања, развоја и освајања малих хидроелектрана са Банки турбинама, ЕНЕРГЕТИКА 2008, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија.
ISSN: 0354-8651, M51.

Benišek Miroslav, Božić Ivan, Ilić Dejan, Čantrak Đorđe (2006). Eksperimentalna hidraulička ispitivanja karakteristika cevne turbine HE 'Đerdap II', Vodoprivreda, 38(4-6), 189-198.
Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje, Beograd, ISSN: 0350-0519, M51.

Benišek Miroslav, Čantrak Svetislav, Nedeljković Miloš, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan, Božić Ivan (2006). Fluid boundaries shaping using the method of kinetic balance, Thermal Science, 10 (Suppl. 4)(15), 153-162.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, M51.

Petrović Dragan, Vidaković Veljko, Ćirić Zoran, Stojković Siniša, Benišek Miroslav, Božić Ivan, Dragić Milorad, Zeljić Milorad (2006). An increase of hydro-aggregate's installed power and efficiency factor before the revitalization phase, Thermal Science, 10(4), 17-32.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, M51.

Benišek Miroslav, Čantrak Svetislav, Nedeljković Miloš, Ilić Dejan, Božić Ivan, Čantrak Đorđe (2005). Primena Lagranžeovog principa virtuelnog rada za određivanje optimalnog oblika uvodne komore Banki turbine, FME Transactions, 33(3), 141-144.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Радови са конференција

Jovanović Radiša, Božić Ivan (2018). Примена метода вештачке интелигенције у обновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности, Proceedings of the 31st International Congress on Process Industry PROCESING '18, 6-8 june, 2018, Bajina Bašta, Serbia.
Društvo za procesnu tehniku, ISBN: 978-86-81505-86-1, M31.

Božić Ivan, Petrović Vladimir (2018). Index tests of revitalized Kaplan turbine with the aim of optimising the hydro-aggregate, Full Papers Proceeding of International Conference „Power Plants 2018“, 5-8. November 2018, Zlatibor Serbia.
ISBN: 978-86-7877-029-6, M31.

Божић Иван, Јовановић Радиша (2018). Стандардни и савремени приступи у одређивању енергетских карактеристика великих и малих хидроелектрана, Zbornik radova [pisanih za 31. kongres o procesnoj industriji] - PROCESING 2018, 6-8. jun 2018, Bajina Bašta.
ISBN: 978-86-81505-86-1, M31.

Milicanović Ljiljana, Božić Ivan, Tkalac Vladimir, Robajčević Mladen (2020). Modernizacija i revitalizacija hidroelektrana u Republici Srbiji, pristupi, iskustva i rezultati, Samit energetike SET 2020.
M32.

Pešić Jelica, Božić Ivan, Ristić Bogdan (2023). NUMERICAL ANALYSIS OF THE EXISTING FRANCIS TURBINE ENERGY CHARACTERISTICS AT THE HPP BISTRICA [НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПОСТОЈЕЋЕ ФРАНСИС ТУРБИНЕ У ХЕ БИСТРИЦА], INTERNATIONAL CONFERENCE POWER PLANTS 2023.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-038-8, M33.

Ristić Bogdan, Božić Ivan (2022). A SHORT OVERVIEW ON INDUSTRY 4.0 IN MAINTENANCE OF HYDROPOWER PLANTS, 8th International Symposium of Industrial Engineering [i. e.] SIE 2022.
University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-131-7, M33.

Ristić Bogdan, Božić Ivan, Pešić Jelica (2022). UPOREDNA ANALIZA VARIJANTNIH REŠENJA PELTON TURBINE PRI REVITALIZACIJI MALOG HIDROAGREGATA SOPSTVENE POTROŠNJE, VIII Regional Conference: INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE COUNTRIES OF SOUTHEAST EUROPE.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-031-9, M33.

Ristić Bogdan, Božić Ivan, Simić Aleksandar (2021). A marine propeller as a hydrokinetic turbine - CFD analysis of energy characteristics, 30th Iahr Symposium on Hydraulic Machinery and Systems (Iahr 2020), 774.
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 1755-1307, 10.1088/1755-1315/774/1/012063, M33.

Ristić Bogdan, Božić Ivan (2021). DIGITAL TECHNOLOGIES EMERGENCE IN THE CONTEMPORARY HYDROPOWER PLANTS OPERATION, International Conference POWER PLANTS 2021.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2, M33.

Ristić Bogdan, Božić Ivan, Knežević Predrag (2021). MODELIRANJE I IZRADA PELTON TURBINE SA DVA MLAZNIKA ZA POTREBE NOVOFORMIRANE LABORATORIJSKE INSTALACIJE, Energetika 2021.
Savez energetičara, ISBN: 978-86-86199-03-4, M33.

Vilotijević Vidosava, Karadžić Uroš, Kovijanić Vuko, Božić Ivan, Vujadinović Radoje (2021). The techno-economic analysis of small hydropower plants installed parameters for three different mountain watercourses, Full Papers Proceeding of International Conference „Power Plants 2021“, 17-18. November 2021.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-030-2, M33.

Petrović Jovana, Božić Ivan (2021). Kratkoročno predviđanje vibracionog ponašanja Fransis turbine nakon višedecenijske eksploatacije, Зборник радова, XXXVI Међународно саветовање ЕНЕРГЕТИКА 2021, 22.-25.6.2021., Златибор, Србија.
Savez energetičara, ISBN: 978-86-86199-03-4, M33.

Brđanin Radislav, Karadžić Uroš, Božić Ivan, Ilić Jovan (2019). Comparison of dynamic pressure transducers on experimental water hammer setup, VII Regional Conference „Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries IEEP ‘19.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-867877-033-3, M33.

Vilotijević Vidosava, Karadžić Uroš, Božić Ivan, Ilić Jovan (2019). Design discharge determination for SHPPs with below 1 MW capacity, 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2019.
ISBN: 978-99938-39-85-9, M33.

Ilić Jovan, Božić Ivan, Karadžić Uroš, Brđanin Radislav (2019). Comparative analysis of the hydropower plant transient processes for various surge tank types and improved guide vanes closing law, 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2019.
ISBN: 978-99938-39-85-9, M33.

Ilić Jovan, Božić Ivan, Petković Aleksandar (2018). Analysis of transient processes for various laws of the guide vanes closing in Francis turbines with synchronous pressure regulating valves, International Conference „Power Plants 2018“.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-029-6, M33.

Ristić Goran, Božić Ivan (2018). Renewable energy sources - application of hybrid systems in telecommunications, International Conference - Energy and Ecology Industry - EEI 2018 October, 10-13, 2018, Belgrade, Serbia.
ISBN: 978-86-7466-751-4, M33.

Ilić Jovan, Božić Ivan (2017). Analysis of transients in hydroelectric power plants for specificied operational regimes, 8th International Scientific Conference „Research and development of mechanical elements and systems“, IRMES 2017, 07-09. September 2017, Trebinje, Bosnia and Herzegovina.
ISBN: 978-9940-527-53-2, M33.

Krunić Miloš, Božić Ivan (2017). Numerical analyses of trash racks characteristics under different exploitation conditions in hydropower plants, 8th International Scientific Conference „Research and development of mechanical elements and systems“, IRMES 2017, 07-09. September 2017, Trebinje, Bosnia and Herzegovina.
ISBN: 978-9940-527-53-2, M33.

Милановић Саша, Божић Иван, Бакић Гордана (2016). Савремене технике заштите хидрауличних турбина од кавитационих оштећења, International Conference „Power Plants 2016“ 23-26. November 2016, Zlatibor Serbia.
ISBN: 978-86-7877-024-1, M33.

Божић Иван, Танасијевић Милош, Млађеновић Предраг, Љујић Љубиша, Тртовић Стојан, Зорић Драган, Јакшић Александар, Бјелић Дарко (2016). Анализа ризика од отказа виталних делова хидрауличних турбина у Лимским хидроелектранама, Full Papers Proceeding of International Conference „Power Plants 2016“, 23-26. November 2016, Zlatibor Serbia.
ISBN: 978-86-7877-024-1, M33.

Јовановић Радиша, Божић Иван (2015). Примена вештачких неуронских мрежа у одређивању енергетских карактеристика пропелерних хидрауличних турбина, Зборник радова, XXXI Међународно саветовање ЕНЕРГЕТИКА 2015, Златибор, Србија.
M33.

Божић Иван, Танасијевић Милош, Миловић Иван, Митровић Радомир, Јекић-Аничић Лалица, Бајић Гојко, Ђорђевић Срђан (2015). Одржавање хидроенергетских постројења према ризику од отказа виталних делова хидрауличних турбина, Зборник радова, XXXI Међународно саветовање ЕНЕРГЕТИКА 2015, 24.-27.03.2015., Златибор, Србија.
M33.

Božić Ivan, Benišek Miroslav (2014). Eksperimentalna i numerička analiza karakteristika Kaplanove turbine, Full Papers Proceeding of International Conference „Power Plants 2014“, 28-31. October 2014, Zlatibor Serbia.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-024-1, M33.

Benišek Miroslav, Božić Ivan (2012). Preračunavanje ukupnih bezdimenzijskih energetskih gubitaka modela u cilju dobijanja stepena korisnosti glavnog izvođenja hidrauličnih turbina, International conference Power Plants 2012, Zlatibor, 30.10-02.11.2012.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-021-0, M33.

Benišek Miroslav, Božić Ivan, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan (2011). Hydraulic Tests of the Bulb Turbine Unite at the Hydropower Plant „Djerdap 2“, 3rd International Symposium Contemporary Problems of Fluid Mechanics, May 12-13th, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Chair of Fluid Mechanics, Proceedings.
ISBN: 978-86-7083-725-6, M33.

Benišek Miroslav, Božić Ivan, Ignjatović B. (2010). The comparative analysis of model and prototype test results of Bulb turbine, 25TH IAHR SYMPOSIUM ON HYDRAULIC MACHINERY AND SYSTEMS, 12.
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 1755-1307, 10.1088/1755-1315/12/1/012091, M33.

Benišek Miroslav, Božić Ivan, Ilić Dejan, Petrović Dragan, Ćirić Zoran (2010). HYDRAULIC AND POWER PERFORMANCE TESTS OF KAPLAN TURBINES IN HPP OVČAR BANJA, International conference Power Plants 2010.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-020-3, M33.

Benišek Miroslav, Ilić Dejan, Čantrak Đorđe, Božić Ivan, Pajnić Mirko, Begović Miloš, Janković Novica (2009). FAN FOR ECOLOGICAL CONDITION SUSTAIN IN TUNNELS, Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, 2.-4.12.2009., BEOGRAD, 40(1), 320-331.
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-81505-50-2, M33.

Petrović D., Stojković S., Vidaković Veljko, Arnautović D., Bogdanović S., Ćirić Z., Benišek Miroslav, Božić Ivan (2008). Possibilities to increase power and efficiency of hydro generating unit, 42nd International Conference on Large High Voltage Electric Systems 2008, CIGRE 2008.
M33.

Benišek Miroslav, Čantrak Đorđe, Božić Ivan (2003). Axial Fan`s Hub Radius Determination by the Lagrange`s Principle of Virtual Work, Proceedings of Тhe Sixth Conference Industrial Fans, Gliwice, Poland.
ISBN: 83-918568-1-X/1506-9702, M33.

Čantrak Đorđe, Dušanić Aleksandar, Božić Ivan, Lečić Milan (2002). On the Anisotropy of the Turbulent Viscosity, Proceedings of the International Conference Classics and Fashion in Fluid Machinery, October 18-20,2002, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, ISBN: 86-7083-451-0, M33.

Brđanin Radislav, Karadžić Uroš, Bergant Anton, Božić Ivan (2021). FSI Effects Caused by Electro-pneumatically Operated Ball Valve, 6th IAHR Europe Congress.
M34.

Божић Иван, Петковић Александар (2020). Утицај појединих техничких решења на остваривање енергетских и еколошких циљева малих хидроелектрана, УТИЦАЈ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ : Примљено на VI скупу Одељења хемијских и биолошких наука, одржаном 20. септембра 2019. годин.
Српска академија наука и уметности (САНУ), M61.

Petković Aleksandar, Božić Ivan, Ilić Jovan (2018). Komparativna analiza primene vodostana i sinhronih regulatora turbina u cilju zaštite hidroelektrana pri prelaznim režimima, Zbornik radova 18. naučnog savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju, Niš, 25-26. oktobar 2018.
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, ISBN: 978-86-7518-204-7, M63.

Benišek Miroslav, Božić Ivan (2012). Мерење протока турбина Winter-Kennedy методом, 16. naučno savetovanje SDHI i SDH.
Srpsko društvo za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpsko društvo za hidrologiju (SDH), ISBN: 978-86-7518-159-0, M63.

Ignjatović Branislav, Benišek Miroslav, Nedeljković Miloš, Ilić Dejan, Čantrak Đorđe, Božić Ivan (2005). BANKI TURBINE – CONVINIENT SMALL HYDRAULIC TURBINE TYPE TO HARNESS POTENTIAL OF SMALL RIVERS, 12 Симпозијум термичара, Сокобања, 2005., Зборник на CD-у. Сокобања 18-21.10.2005., Друштво термичара СЦГ и Машински факултет у Нишу.
ISSN: 86-80587-51-6, M63.

Benišek Miroslav, Jošić B., Božić Ivan, Čantrak Đorđe (2003). Поступак баждарења цилиндричне сонде са три отвора и начин мерења 2Д-поља брзина и притиска, Четврти конгрес метролога : зборник радова.
Београд : Машински факултет Универзитета у Београду, ISBN: 86-7083-518-5, M63.

Benišek Miroslav, Albijanić Radomir, Ignjatović Branislav, Božić Ivan, Ilić Dejan, Čantrak Đorđe (2006). Hydraulic аnd Vibration Tests оf Double-Regulated Prototype Hydraulic Turbines With тhe Aim оf Increasing The Energy Efficiency, Симпозијум ЕЛЕКТРАНЕ 2006, организатор: Друштво термичара Србије и Црне Горе, Врњачка Бања, 19-22. 09. 2006., Зборник проширених резимеа, стр. 11..
ISBN: 86-7877-009-0, M64.