Моделска и прототипска испитивања хидрауличних машина

ID: 3438
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Божић О. Иван
извођачи: Божић О. Иван
контакт особа: Божић О. Иван
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Постизање научно-истраживачких компетенција из области експерименталних испитивања модела и прототипова хидрауличних машина. Овладавање теоријским и практичним знањима из области специфичних мерења која се односе на истраживање карактеристика хидрауличних машина. Стицање потребних знања за самосталан истраживачки рад у лабораторији и на терену (на изведеним хидроенергетским објектима) у циљу комплексних испитивања хидрауличних машина.

исход

Стицање знања из мерења неопходних за истраживање струјних процеса у хидрауличним машинама и за одређивање њихових карактеристика. Познавање експерименталних инсталација, савремених мерних метода, техника и уређаја за специфична мерења у хидрауличним машинама. Способност одређивања специфичних интегралних струјних параметара хидрауличних машина на основу резултата добијених мерењима и нумеричким симулацијама и њихове упоредне анализе. Оспособљеност за самостални истраживачки рад у лабораторији за испитивање хидрауличних машина.

садржај теоријске наставе

Карактеристике хидрауличних машина (турбина, пумпи, реверзибилних пумпи-турбина). Методологије, стандардне процедуре и поступци за одређивање енергетских и кавитацијских карактеристика модела хидрауличних машина. Експерименталне инсталације за испитивање модела хидрауличних машина. Мерна опрема и њихова калибрација. Контрола геометрије делова хидрауличних машина у лабораторији и на терену. Мерење физичких величина потребних за одређивање карактеристика. Тачност, поновљивост и стабилност мерених величина при испитивању. Анализа података. Експериментално одређивање и анализа флуктуације притисака. Експериментална анализа кавитације на моделу. Специфична истраживања. Експериментално одређивање 3Д поља притисака и брзина у проточним деловима хидрауличних машина. Упоредна анализа карактеристика добијеним нумеричким и лабораторијским истраживањима. Поступци прерачунавања карактеристика модела на експлоатационе карактеристике прототипова. Методе испитивања и специјална истраживања прототипова хидрауличних машина на терену.

садржај практичне наставе

Практичан рад у лабораторији за испитивање хидрауличних машина. Организација мерења, практична лабораторијска мерења, обрада и анализа података за специфична истраживања.

услов похађања

Нема предуслова за похађање овог предмета.

ресурси

Лабораторијске инсталације. Мерна опрема. Штампани материјал и скрипте.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Мирослав Бенишек „Хидрауличне турбине“, Машински факултет у Београду, 1998; Иван О. Божић „Хидрауличне турбине - Практични примери са изводима из теорије“, Машински факултет у Београду, 2017;