Хидроенергетска постројења и опрема

ID: 0810
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Божић О. Иван
извођачи: Божић О. Иван, Илић Б. Дејан
контакт особа: Божић О. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за хидрауличне машине и енергетске системе

извођења

циљ

Постизање академског нивоа стручности из области хидроенергетских постојења, опреме и хидроенергетике. Стицање практичних знања из пројектовања хидроенергетских постројења и упознавање са садржајем техничке документације пројеката. Овладавање знањем избора и прорачуна хидромашинске опреме која се уграђује у хидроелектране и пумпне станице. Развијање способности налажења оптималног решења, повезивањем широког спектра стечених теоријских и практичних знања, применом вишекритријумских метода. Развој индивидуалних креативних способности у обављању професије пројектанта хидроенергетских постројења.

исход

Након успешног завршетка овог курса, студенти ће бити оспособљени да: - дефинишу организационо - техничку структуру послова на изради пројекта, изградњи и експлоатацији хидроенергетских постројења у објектима електроенергетских и водопривредних система, - пројектују оптималну хидромашинску опрему (решетке, затвараче, цевоводе и др.), - примене искуствене податке при избору и прорачуну хидрауличних машина и хидромашинске опреме у циљу постизања максималног степена искоришћења хидроелектрана и пумпних станица, - анализирају прелазне режиме и нестационарна струјања (хидроудар) у различитим енергетским постројењима, - анализирају и презентују прорачуном добијене резулате, - изаберу најбоље решење за дати случај из низа варијантних решења са становишта енергетско-економске анализе, - имају вештину за рад у тимском окружењу и прикажу своје предузетничке способности.

садржај теоријске наставе

Значај и врсте хидроенергетских постројења у електроенергетским и водопривредним система. Законске основе изградње објеката. Пројектовање хидроелектрана (ХЕ) и реверзибилних хидроелектрана. Машинске зграде ХЕ. Хидромашинска опрема у хидроелектранама. Основе хидрогенератора. Прелазни процеси у хидроелектранама. Пумпне станице. Избор пумпи и уградња у пумпне станице. Хидромашинска опрема пумпних станица. Комплексни хидромашински системи. Уградња и прорачун цевовода. Хидроудар. Методе прорачуна хидроудара. Заштита хидромашинских постројења од хидроудара. Вентилаторска и компресорска постројења. Помоћни системи у хидромашинским постројењима. Мале хидроелектране. Енергетско-економска анализа пројеката.

садржај практичне наставе

Хидромашинска постројења. Фазе пројектовања и пратећа техничка документација. Обезбеђивање подлога за пројектовање. Основни параметри хидроелектрана. Избор параметара турбине у пројектовању хидроелектрана. Практични рачунски примери из пројектовања хидромашинских постројења. Примери прорачуна хидроудара. Пример прорачун осцилација нивоа воде у водостанима. Помоћни системи хидроелектране. Практични примери из вентилаторских и компресорских постројења. Избор врсте, броја грана и пречника цевовода. Решетке и механизми за чишћење. Примери прорачуна затварача. Кавитација затварача. Обилазак хидроенергетских постројења у оквиру водопривредних и електроенергетских система.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула

ресурси

Бенишек, М.: Писани изводи предавања (Хидромашинска постројења, Хидромашинска опрема) Божић, И.: Писани изводи вежби (Хидромашинска постројења) Лабораторија за хидрауличне машине и енергетске системе – уређаји и инсталације

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 14
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 6
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Иван О. Божић „Обновљиви извори енергије - мале хидроелектране“, Универзитет у Београду - Машински факултет, 2022; Ђорђевић, Б.: Хидроенергетско коришћење вода, Грађевински факултет, Београд, 2003.; Бенишек, М.: Хидрауличне турбине, Машински факултет у Београду, 2021 ; Иван О. Божић „Хидрауличне турбине - Практични примери са изводима из теорије“, Универзитет у Београду - Машински факултет, 2017; Ильиных, И.И.: Гидроэлектростании, Энергоатомиздат, Москва, 1988.;