Пумпе

ID: 1422
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Чантрак С. Ђорђе
извођачи: Чантрак С. Ђорђе
контакт особа: Чантрак С. Ђорђе
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за хидрауличне машине и енергетске системе

извођења

циљ

Овладавање знањем инжењерске примене пумпи као машина за подизање енергије флуиду. Оспособљеност за рад у пракси на различитим типовима инсталација, као и за пројектoвање инсталација које у себи садрже пумпу као уградни елемент са својом функцијом.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: 1. препознају и опишу разне врсте и конструкције пумпи, 2. израчунају енергетске параметре пумпе, 3. израчунају и примене бездимензијске параметре (значице) пумпе, 4. одреде радну тачку система, 5. примене енергетске карактеристике пумпи при спрезању и регулисању пумпи, 6. примене енергетски најефикаснији начин регулације пумпи, 7. изаберу одговарајућу пумпу, 8. прорачунају кавитацијску резерву пумпе и постројења.

садржај теоријске наставе

Опис пумпи. Енергијски биланс. Дефинисање унутрашњег рада, рада кола и корисног рада. Јединични рад струје - напор. Одређивање напора у постројењу и према траси цевовода. Ојлерова једначина за турбомашине. Утицај излазног угла на напор кола и степен реакције кола. Умањење напора кола - утицај коначног броја лопатица. Снаге и степени корисности пумпи. Закони сличности. Значице пумпи. Главни феномени струјања у турбомашинама. Феномен турбулентног вихорног струјања. Улога спиралног кућишта. Разврставање пумпи по типовима. Кавитација. Кавитацијска резерва. Коефицијент кавитације. Одређивање црпне висине пумпе. Утицај вискозности течности на радне карактеристике пумпи. Прорачун основних димензија пумпи. Начини заптивања код пумпи. Спрезање и регулисање пумпи. Избор пумпи. Испитивање пумпи. Пумпе у разним постројењима. Клипне пумпе - опис, разврставање и начин рада. Неравномерност протока. Индикаторки дијаграм. Одређивање снаге и црпне висине. Опис обртно-клипних пумпи.

садржај практичне наставе

Рачунски примери предаваног градива: Енергијски биланс. Одређивање напора у постројењу и према траси цевовода. Ојлерова једначина за турбомашине. Степен реакције кола и умањење напора кола. Снаге и степени корисности пумпи. Закони сличности. Значице пумпи. Кавитацијска резерва. Коефицијент кавитације. Одређивање црпне висине пумпе. Спрезање и регулисање пумпи у простим и сложеним цевоводима. Пумпе у разним постројењима. Показна лабораторијска вежба: Завод (лабораторија) за хидрауличне машине - показивање конструкција пумпи и опис улоге појединих делова. Пумпне инсталације и опис њиховог рада.

услов похађања

Положена Механика флуида Б.

ресурси

1. Протић З., Недељковић М. (2021): Пумпе и вентилатори. Проблеми, решења, теорија, 7. изд., Машински факултет Универзитета у Београду, Београд. 2. Чантрак Ђ. (2023): Скрипта за предмете: Пумпе, Пумпе и вентилатори, Турбомашине, Вентилатори и турбокомпресори, Први део, Машински факултет, Београд. (само електронско издање) 3. Лабораторија за хидрауличне машине - уређаји, инсталације, мерна опрема.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 26
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 70
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 21

литература

Протић З, Недељковић М. (2021) Пумпе и вентилатори. Проблеми, решења, теорија, 7.изд. Машински факултет Универзитета у Београду, Београд.; Бабић М, Стојковић С. (1992) Турбомашине, Просвета, Београд.; Бабић М. (1980) Збирка решених задатака из турбомашина, Научна књига.; Крсмановић Љ, Гајић А. (1996) Турбомашине - Пумпе. Универзитет у Београду, Београд.; Генић С., Стаменић М., Живковић Б., Чантрак Ђ., Николић А., Брдаревић Љ. (2017): Приручник за обуку енергетских менаџера за област индустријске енергетике, Машински факултет Универзитета у Београду.;