Феномени струјања у турбомашинама - нумеричка механика флуида

ID: 3633
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Чантрак С. Ђорђе
извођачи: Јанковић З. Новица, Чантрак С. Ђорђе
контакт особа: Чантрак С. Ђорђе
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Овладавање прорачунским методама предвиђања струјања у комплексним геометријама турбомашина

исход

Овладавање прорачунским методама предвиђања струјања у комплексним геометријама турбомашина

садржај теоријске наставе

Тродимензијско невискозно струјање у решеткама - методе решавања у меридијанском пресеку, методе решавања од лопатице до лопатице, комбиновано решавање, нумеричко решавање система Ојлерових једначина. Тродимензијски квази-вискозни прорачуни - примена теорије граничног слоја, секундарно струјање и вртложност, комбиновани вртложни модел, корекције за губитке. Прорачун просторног вискозног струјања у решеткама - турбулентно моделирање, имплицитни и експлицитни поступци, методе корекције притиска, метода вештачке компресибилности.

садржај практичне наставе

нумеричка вежба по потреби

услов похађања

Поседовање знања основа турбомашина, нумеричких метода, алгоритама и програмирања

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 13
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Lakshminarayana B. Fluid Dynamics and Heat Transfer of Turbomachinery. John Wiley & Sons Inc., New York, 1996.; Fletcher CAJ. Computational Techniques for Fluid Dynamics I and II. Springer-Verlag, Berlin 1991; Чантрак Ђ. Истраживање турбулентног Ранкиновог вртлога у цеви иза кола аксијалног вентилатора применом оптичких (ПИВ и ЛДА) мерних метода и визуализације, ВТИ, Београд, Србија, 2022.; Schobeiri M.T. Turbomachinery Flow Physics and Dynamic Performance, 2nd ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.; https://www.cfd-online.com/Wiki/Best_practice_guidelines_for_turbomachinery_CFD (посећен 25.8.2023.);