Стручна пракса М - ХЕН

ID: 1210
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Илић Б. Дејан
извођачи: Илић Б. Дејан
контакт особа: Илић Б. Дејан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за хидрауличне машине и енергетске системе

извођења

циљ

Циљ стручне пракса је да се студенти поред теоријског рада на предметима струке на факултету упознају и искусе послове који се обављају у фабрикама, институтима, лабораторијама и сличним привредним предузећима и тиме стекну увид о делатностима које ће обављати. Током праксе студенти морају водити дневник у коме ће уносити опис послова које обављају и при томе уписивати своје закључке и запажања. Након обављене праксе морају направити извештај који ће бранити пред предметним професором.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да: 1. напишу извештај са обављене стручне праксе, 2. опишу начин функционисања и организовања одговарајућег енергетског система или објекта, у коме су обавили стручну праксу, 3. прикажу стечена практична искуства и вештине, везане за конкретне послове у одговарајућим енергетским системима или објектима, 4. стекну и развију вештине за рад у тимском окружењу (комуникација са колегама, професионална етика и др.).

садржај теоријске наставе

Садржај предмета је практичан рад који се састоји у провођењу радног времена у одређеним организацијама у којима се обављају разноврсне делатности машинске струке. Одабир теме рада као и привредне или истраживачке организације се формира у консултацији са предметним професором. Студент може обављати праксу у: пројектним и консултантским организацијама енергетске струке, организацијама које производе и одржавају енергетску опрему, организацијама које граде и одржавају енергетска постројења, електранама, водоводним предузећима и лабораторијама Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе.

садржај практичне наставе

У пројектним и консултантским организацијама студенти се упознају са процесом пројектовања и анализама рада енергетских постројења, стичу практична знања из инжењерске графике, примене савремених компјутерских програма за пројектовање и анализу рада опреме и постројења, примене мера за рационално коришћење енергије и заштиту животне средине и др. У организацијама које производе и одржавају енергетску опрему упознају се са процесом производње опреме, производним технолошким линијама, контролом квалитета, и др. У оквиру предузећа за градњу и одржавање енергетских постројења стичу знања о организацији градње, распореду опреме и технолошких система на постројењима, и др. У енергетским постројењима упознају се са одговарајућим процесима, технолошким системима, распоредом опреме, методама анализе процеса, мерењем процесних параметара, управљањем радом постројења, и др. У лабораторијама Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе упознају се са расположивом опремом и мерним уређајима.

услов похађања

-

ресурси

[1] Упутство за писање извештаја са стручне праксе, интернет сајт МФ-а, 2020. [2] Упутства за руковање опремом и постројењима у оквиру лабораторије Катедре, [3] Инсталација за испитивање енергетских и кавитацијских карактеристика модела турбина, малих хидроелектрана и хидромашинске опреме, расположиво у лабораторији Катедре, [4] Инсталација за испитивање Пелтонових турбина, [5] Постројење за изучавање кавитацијских појава у пумпама и на хидропрофилима са могућношћу визуализације кавитацијских појава, [6] Едукативно показно постројење за испитивање пумпи, [7] Постројење за еталонирање протокомера запреминском методом, испитивање пумпи и хидромашинске опреме [8] Постројење за еталонирање протокомера запреминском методом до 56 l/s [9] Инсталација за испитивање енергетских карактеристика аксијалних вентилатора и вихорног струјања у дифузорима [10] Постројење за испитивање енергетских карактеристика радијалних вентилатора [11] Инсталација за еталонирање манометара [12] Постројење за еталонирање сонди за мерење брзина и притисака [13] Постројење за изучавање вихорних струјања у правим цевима [14] Стерео и микро ПИВ систем (Particle Image Velocimetry) [15] Инсталација са трокомпонентним ЛДА (Ласер Доплер анемометар) системом [16] CNC машинe

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 90
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Дејан Б. Илић, Ђорђе С. Чантрак „Практикум за лабораторијске вежбе из мерења при струјању флуида“, Машински факултет у Београду, 2022.,; Бенишек М., Недељковић М., Килибарда Р., Герасимовић Д. Збирка задатака: „Техника мерења. Збирка задатака из струјно-теничких мерења“, Машински факултет, Београд 2006.; Зоран Протић, Милош Недељковић: Пумпе и вентилатори: проблеми, решења, теорија, Машински факултет у Београду, 2021.;