Увод у пумпе и вентилаторе

ID: 1505
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Чантрак С. Ђорђе
извођачи: Јанковић З. Новица, Чантрак С. Ђорђе
контакт особа: Чантрак С. Ђорђе
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за хидрауличне машине и енергетске системе

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Овладавање знањем инжењерске примене пумпи и вентилатори као машина за подизање енергије флуиду. Оспособљеност за рад у пракси на једноставнијим инсталацијама које садрже пумпу или вентилатор, као и за пројектовање једноставнијих инсталација које у себи садрже пумпу или вентилатор као уградни елемент са својом функцијом.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: 1. препознају и опишу разне врсте и конструкције пумпи/вентилатора, 2. одреде радну тачку пумпе/вентилатора у простим системима, 3. израчунају енергетске параметре пумпе/вентилатора, 4. прорачунају црпну висину пумпе, 5. знају да експериментално одреде напор пумпе у складу са међународним стандардом и 6. користе 3Д техничку документацију произвођача пумпи/вентилатора за цртање целокупног постројења.

садржај теоријске наставе

Опис пумпи и вентилатора (ПВ). Енергијски биланс. Дефинисање унутрашњег рада, рада кола и корисног рада. Јединични рад струје - напор. Троуглови брзина. Ојлерова једначина за турбомашине. Одређивање напора по дефиницији и према траси цевовода. Радне криве пумпи и вентилатора. Снаге и степени корисности ПВ. Разврставање ПВ по типовима. Кавитација. Одређивање црпне висине пумпе. Спрезање ПВ са простим цевоводом. Регулисање ПВ (промена брзине обртања и вентилом). Одређивање напора пумпе према међународном стандарду ISO 9906. Одређивање напора вентилатора према међународном стандарду ISO 5801. Примена ПВ у разним постројењима. Пуштање пумпи и вентилатора у рад. Заптивање пумпи. Основе енергетске ефикасности у ПВ системима. Просторно (3Д) моделирање ПВ. Коришћење 3Д модела ПВ за прављење техничке докумeнтације постројења у 3Д. Употреба нумеричке механике флуида (CFD-a) у ПВ и постројењима са ПВ.

садржај практичне наставе

Рачунски примери пређеног градива: Енергијски биланс. Одређивање напора пумпе према траси простог цевовода. Снаге и степени корисности ПВ. Одређивање црпне висине пумпе. Спрезање и регулисање ПВ при раду у простом цевоводу. ПВ у разним постројењима. Показне лабораторијске вежбе: Лабораторија Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе - показивање конструкција ПВ и опис улоге појединих делова. ПВ инсталације и опис њиховог рада. Лабораторијска вежба (са извештајем): Одређивање напора пумпе при раду у два проста цевовода (претакање у други резервоар и циркулацији). Демонстрација кавитације у пумпном систему. Регулација пумпе вентилом и променом брзине обртања. Одређивање уштеде у снази.

услов похађања

Знање механике флуида.

ресурси

Лабораторија за хидрауличне машине - уређаји, инсталације, мерна опрема.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 26
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 70
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 21

литература

Протић З., Недељковић М. (2021): Пумпе и вентилатори. Проблеми, решења, теорија, 7. изд., Машински факултет Универзитета у Београду, Београд. ; Чантрак Ђ (2022) Истраживање турбулентног Ранкиновог вртлога у цеви иза кола аксијалног вентилатора применом оптичких (ПИВ и ЛДА) мерних метода и визуализације, ВТИ, Београд, Србија; Бабић М. (1980): Збирка решених задатака из турбомашина, Научна књига.; Крсмановић Љ, Гајић А. (1990): Вентилатори. Универзитет у Београду.; Генић С., Стаменић М., Живковић Б., Чантрак Ђ., Николић А., Брдаревић Љ. (2017): Приручник за обуку енергетских менаџера за област индустријске енергетике, Машински факултет Универзитета у Београду.;