Прорачуни у турбомашинама

ID: 1425
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: .
извођачи: Јанковић З. Новица
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: Катедре

извођења

циљ

Овладавање знањем инжењерског нумеричког пројектовања турбомашина. Оспособљеност за рад у пројектним и развојним бироима у индустрији турбомашина. Оспособљеност за иновирање пројектних метода, као и стицање основе за академску надградњу у погледу примене рачунске механике флуида.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти ће бити оспособљени да: 1. примене различите поступке за пројектовање турбомашина, 2. упореде геометријске и енергетске карактеристике турбомашина добијене применом различитих приступа прорачуна, 3. раде инжењерске прорачуне, примењујући савремене софтвере за конструисање геометрије (CAD) и прорачун струјања (CFD) у турбомашинама, 4. имају вештину за рад у рачунарском окружењу, 5. анализирају и презентују добијене резултате прорачуна.

садржај теоријске наставе

CAD технике у пројектовању турбомашина. Прорачун струјања CFD техником.

садржај практичне наставе

Нумерички прорачун струјања изабране турбомашине. Генерисање геометрије, прорачунске мреже, решавање једначина и приказ резултата. Анализа и поређење са експерименталним подацима.

услов похађања

Положени испити: Механика флуида Б, Механика флуида М, Нумеричке методе. Пожељно знање предмета Пројектовање пумпи, вентилатора и турбокомпресора.

ресурси

Материјали са предавања и вежбања. Литература. Рачунарска учионица Факултета. Лабораторија за хидрауличне машине - просторни изгледи лопатица радијалних и аксијалних машина, као и осталих елемената који се прорачунавају.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 10
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 21

литература

Пројектовање рачунаром (Метод коначних разлика) - Златко Петровић, Слободан Ступар, Београд 1996,; Ansys Workbench - Help;