Хидрауличне преноснице

ID: 1376
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: .
извођачи: Јанковић З. Новица
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: Катедре

извођења

циљ

Стицање теоријског и практичног знања о хидрауличним преносницима, са тежиштем на хидродинамичким преносницима снаге. Познавање начина избора и примене преносника према карактеристикама мотора и гоњених уређаја.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти су оспособљени да: 1. препознају и опишу разне типове и конструкције хидрауличних преносника снаге (хидраулични мењач, преносник и кочница), као и принципе њиховог рада, 2. изаберу одговарајући хидраулични преносник снаге, 3. испитују хидраулични преносник према важећем међународном стандарду.

садржај теоријске наставе

Подела преносника снаге. Подела хидрауличних преносника снаге. Развој хидродинамичких преносника снаге. Класификација хидродинамичких преносника снаге према стандарду VDI 2153. Принципи рада. Главни елементи и прорачун. Хидродинамички мењач, спојница и кочница. Области примене. Радне криве спојнице и мењача. Вучни и кочиони режими. Закони сличности. Схематски приказ. Димензијски и бездимензијски радни параметри, преносни однос, обртни моменти. Карактеристике момената, прозрачност, прилагодљивост, економична област експлоатације. Хидродинамички прорачун спојнице. Радови пумпног и турбинског кола. Радни процес у мењачу. Моменти, троуглови брзина, енергетски биланс. Зависност протока од радног режима, зависност момената од преносног односа. Прорачун главних мера мењача. Експлоатационе особине спојнице. Режим залетања. Спрега са мотором. Усаглашавање радних подручја мењача и мотора. Регулисање рада спојнице и мењача. Избор радног флуида. Испитивање хидродинамичких преносника.

садржај практичне наставе

Пројекат: Пумпно обртно коло. Прорачунски задаци: Прорачун главних мера хидродинамичког мењача по закону сличности. Прорачун троуглова брзина на средњем кругу циркулације у вучном режиму хидродинамичког мењача. Скицирање лопатица пумпног, турбинског и усмерног кола. Израда схеме склопа. Спрега хидродинамичког мењача са погонским мотором. Одређивање збирних карактеристика. Семинарски рад: Израда и презентација семинарског рада на задату тему.

услов похађања

Oбавезни положени испити: Meханика флуида Б. Пожељни положени испити: Механика флуида М, Oснове турбомашина, Пумпе, Хидрауличне турбине.

ресурси

Наведена литература, предавања у писаном и делимично електронском облику, aудиторнe вежбe у писаном облику.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 13
лабораторијске вежбе: 1
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 7
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 10
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Крсмановић Љ., Гајић А. (1998): Турбомашине - Хидродинамички преносници снаге, Машински факултет, Београд.; Богдановић Б., Никодијевић Д., Вулић А. (1998): Хидраулички и хидромеханички преносници снаге, Машински факултет, Ниш; Келић В. Н. (1989): Хидропреносници, 2. издање, Научна књига, Београд.;