Турбомашине

ID: 1001
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Чантрак С. Ђорђе
извођачи: Чантрак С. Ђорђе
контакт особа: Чантрак С. Ђорђе
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за хидрауличне машине и енергетске системе

извођења

циљ

Стицање теоријских знања из основа турбомашина. Савладавање практичних, инжењерских знања из области турбомашина и њихове примене, са детаљним освртом на ротодинамичке пумпе, вентилаторе и турбокомпресоре.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти су оспособљени да: 1. препознају и опишу разне типове и конструкције турбомашина, као и принципе њиховог рада, 2. израчунају и примене бездимензијске параметре (значице), 3. одреде радну тачку хидрауличне турбомашине и система, 4. изаберу одговарајућу пумпу или вентилатор, као и енергетски најефикаснији начин њиховог регулисања, 5. прорачунају режим рада пумпе у погледу кавитације, 6. израчунају термодинамичке и енергетске параметре турбокомпресора, 7. саставе план испитивања вентилатора према међународном стандарду.

садржај теоријске наставе

Подела и опис различитих типова турбомашина. Конструкције хидрауличних турбомашина и турбокомпресора. Основне геометријске величине. Дефинисање величина за одређивање енергијског биланса. Ојлерова једначина за турбомашине. Основе термодинамике турбокомпресора. Снаге и степени корисности хидрауличних машина и турбокомпресора. Закони сличности. Увођење бездимензијских параметара - значица. Дефинисање коефицијента умањења напора кола. Степен реакције. Кордијеов дијаграм. Кавитација. Прорачун основних димензија турбопумпи, вентилатора и турбокомпресора. Рад пумпи и вентилатора у разним постројењима - одређивање радне тачке система и машине. Начини регулисања рада пумпи, вентилатора и турбокомпресора. Погонске криве напора са лабилним делом карактеристике. Остваривање оптималних радних параметара у циљу повећања енергетске ефикасности система. Одређивање времена залетања агрегата вентилатор-електромотор. Начини заптивања. Утицај својстава радног флуида на карактеристике пумпи и вентилатора. Међународни стандарди за испитивање вентилатора и турбопумпи. Радне криве хидрауличних турбомењача.

садржај практичне наставе

1. Аудиторне вежбе: Рачунски примери предаваног градива: Спрезање и регулисање пумпи и вентилатора. Одређивање радних тачака система и машина. Избор пумпи и вентилатора. Термодинамичка анализа рада турбокомпресора. Задаци из значица (пумпе, вентилатори и турбокомпресори). 2. Приказ пројекта аксијалног турбокомпресора. 3. Лабораторијске вежбе: 3.1. Показне лабораторијске вежбе: Лабораторија за хидрауличне машине: - приказ конструкција пумпи, хидрауличниих турбина, вентилатора, турбо хидромењача и турбокомпресора и опис. - приказ система у којима турбомашинe раде. 3.2. Лабораторијске вежбе са учешћем: Мерење радних карактеристика пумпи/вентилатора.

услов похађања

Положени испити: Механика флуида Б и Термодинамика Б.

ресурси

1. Књиге наведене у литератури и списку литературе који је доступан студентима. 2. Изводи са предавања и вежбања. 3. Упутствa за израду пројекта вишестепеног аксијалног турбокомпресора и радијалне турбопумпе. 4. Лабораторија са инсталацијама и мерном опремом за хидрауличне машине - пумпе, турбине, вентилаторе, хидрауличне турбомењаче, као и турбодуваљке и турбокомпресоре.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 21
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 1
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Протић З, Недељковић М. (2021) Пумпе и вентилатори. Проблеми, решења, теорија, 7.изд. Машински факултет Универзитета у Београду, Београд.; Обрадовић Н. (1962): Основе турбомашина, Грађевинска књига, Београд; Генић С., Стаменић М., Живковић Б., Чантрак Ђ., Николић А., Брдаревић Љ. (2017): Приручник за обуку енергетских менаџера за област индустријске енергетике, Машински факултет Универзитета у Београду.; Бабић М, Стојковић С. (1992): Турбомашине, Просвета, Београд.; Logan E. Jr. (1993): Turbomachinery, Basic theory and applications, 2nd edition, Marcel Dekker, Inc., New York;