Пројектовање пумпи, вентилатора и турбокомпресора

ID: 1424
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: .
извођачи: Јанковић З. Новица
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: Катедре

извођења

циљ

Овладавање знањем инжењерског пројектовања пумпи, вентилатора и турбокомпресора. Оспособљеност за рад у пројектним и развојним бироима у индустрији пумпи, вентилатора и турбокомпресора. Оспособљеност за иновирање пројектних метода.

исход

Након успешног завршетка овог курса, студенти ће бити оспособљени да: 1. пројектују пумпе, вентилаторе и турбокомпресоре према разним поступцима, 2. анализирају последице различитих приступа пројектовању, 3. користе и анализирају хидрауличке, нумеричке и искуствене податке који се користе при пројектовању, 4. моделирају геометрију пумпе, вентилатора, турбокомпресора.

садржај теоријске наставе

Прорачун обртног кола радијалне пумпе. Меридијански пресек кола и одређивање струјне мреже. Хоризонтална пројекције кола. Метода тачка по тачка. Метода конформног пресликавања. Моделарски пресеци. Обликовање и прорачун спирале. Пројектовање аксијалних пумпи. Избор оптималних значица. Примена теорије решетки за прорачун обртног кола и закола аксијалних пумпи. Метода Вајниг-Екерт. Одређивање хидрауличких, волуметријских и механичких губитака пумпе. Аксијална и радијална сила: настанак, прорачун, уравнотежење. Заптивање: врсте и примена. Улежиштење и конструкција.

садржај практичне наставе

Пројектни примери: Прорачун обртног кола радијалне пумпе. Обликовање меридијанског пресека кола и одређивање струјне мреже. Обликовање хоризонталне пројекције кола. Метода тачка по тачка. Метода конформног пресликавања. Моделарски пресеци. Пројектовање преткола и закола. Обликовање и прорачун спирале. Метода Вајниг-Екерт. Обликовање обртног кола и закола. Улежиштење и конструкција.

услов похађања

Положени предмети Пумпе, Механика флуида Б. Знање основних рачунарских алата.

ресурси

Материјали са предавања и вежбања. Лабораторија за хидрауличне машине - уређаји, инсталације, мерна опрема. Рачунарска учионица Факултета.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 22
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 15

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 70
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 21

литература

Предавања - проф. Протић- проф. Недељковић (рукопис предавања), 2020.;