Техника мерења и сензори

ID: 0926
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Илић Б. Дејан
извођачи: Илић Б. Дејан, Илић Т. Јелена
контакт особа: Илић Б. Дејан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за хидрауличне машине и енергетске системе

извођења

циљ

Истраживање, развој и пракса у области науке и машинства не може се замислити без експерименталних метода обједињених у области технике мерења. Циљ предмета је да пружи основна и специфична знања у области експерименталних метода потребних машинским инжењерима, са посебним освртом на струјно-техничка мерења. Предмет обухвата мерење неелектричких мерних величина у области машинске струке и њихову трансформацију у електричне величине помоћу сензора. Конкретним мерењима у лабораторији студенти се уводе у област практичних експерименталних метода.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да: 1. примене теоријска знања при практичним мерењима појединих струјно-техничких величина, 2. опишу методе мерења појединих величина (брзине, протока, притиска и температуре флуида) и наведу класичне и савремене мерне технике, 3. обраде и прикажу резултате мерених величина, 4. прорачунају мерну несигурност мерених величина, 5. објасне поступке еталонирања мерила брзине, притиска и протока, 6. опишу врсте и карактеристике сензора.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава реализује се кроз следеће основне наставне целине: - Грешка непосредног и посредног мерења. Мерна несигурност. - Теоријске основе мерења нестишљивих и стишљивих струјања флуида. - Мерење притиска и брзине струјања флуида. - Мерење брзине као векторске величине. - Мерење температуре. - Мерење протока флуида. - Мерење влажности. Мерење фреквенције обртања, силе, момента и снаге погонских и гоњених машина. - Сензори (врсте, својства, карактеристике, материјали). Oтпорни, капацитивни, индуктивни и генераторски сензори.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе: - Грешке непосредног и посредног мерења мерне величине. Мерна несигурност. - Мерење притиска и брзине струјања флуида. Мерила притиска и брзине. - Мерење брзине као векторске величине. - Мерење струјних параметара стишљивог струјања. - Мерење протока флуида. Мерила протока. - Сензори (врсте, својства, динамичке карактеристике, материјали), - Отпорни, капацитивни, индуктивни и генераторски сензори. Лабораторијске вежбе: - Одређивање распореда притисака по ободу цилиндричне сонде, - Еталонирање цилиндричне или анемометарске сонде, - Мерење карактеристика температурских сензора.

услов похађања

Пожељни: Термодинамика, Механика флуида, Физика и мерења.

ресурси

[1] Бенишек М., Недељковић М., Килибарда Р., Герасимовић Д. Збирка задатака: „Техника мерења. Збирка задатака из струјно-теничких мерења“, Машински факултет, Београд 2006., [2] Дејан Б. Илић - Писани изводи са предавања, [3] Дејан Б. Илић, Ђорђе С. Чантрак „Практикум за лабораторијске вежбе из мерења при струјању флуида“, Машински факултет у Београду, 2017. (1. издање) и 2022. (2. издање), [4] Експериментална инсталација за калибрацију сонди за мерење брзина и притисака, расположиво у лабораторији Катедре, [5] Инсталација за калибрацију манометара, расположиво у лабораторији Катедре, [6] Лабораторије Завода за физику техничких факултета.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 22
рачунски задаци: 3
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Дејан Б. Илић, Ђорђе С. Чантрак „Практикум за лабораторијске вежбе из мерења при струјању флуида“, Машински факултет у Београду, 2022.,; Вушковић И.: "Основе технике мерења", Машински факултет Универзитета у Београду, Београд, 1977.; Holman J.: "Experimental methods for engineers", Internatiional student edition, Mc Graw – Hill Company, 1984.; Tropea C., Yarin A., Fosss J. (Eds.): Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2007.; Станковић Д.: "Физичко техничка мерења – сензори", Електротехнички факултет, Београд, 1997.;