Теорија турбомашина

ID: 1000
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Илић Б. Дејан
извођачи: Илић Б. Дејан
контакт особа: Илић Б. Дејан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за хидрауличне машине и енергетске системе

извођења

циљ

Стицање теоријског знања о струјању флуида у турбомашинама и специфичним феноменима. Упознавање енергетских и експлоатационих карактеристика турбомашина и њихово приказивање у димензијском и бездимензијском облику. Стицање практичних вештина примене хидрауличних турбина, пумпи, вентилатора и турбокомпресора у енергетским системима.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да: 1. препознају и опишу различите врсте и конструкције турбомашина (хидрауличних турбина, пумпи, вентилатора и турбокомпресора), 2. објасне процесе струјања флуида и размене енергије у турбомашинама, 3. одреде и анализирају енергетске и експлоатационе карактеристике турбомашина, 4. објасне појаву кавитације у пумпама и хидрауличним турбинама.

садржај теоријске наставе

- Подела и принцип рада турбомашина. Основни појмови. - Размена енергије и енергетски биланс турбомашина. Теоријске основе струјања у турбомашина. - Термодинамичке основе. Упоредни радови код компресора. Вишестепено сабијање у компресорима (радови и степени корисности). - Јединични рад кола (напор кола). Промена момента количине кретања. Дискусија Ојлерове једначине за турбомашине. Троуглови брзина турбомашине. - Трансформација Ојлерове једначине применом косинусне теореме. Утицај излазног угла на напор кола и појам степена реакције. - Умањење напора кола (утицај коначног броја лопатица на напор кола). - Снаге и степени корисности турбомашина. Губици у турбомашинама. - Закони сличности турбомашина. Брзоходост. Нормирани дијаграми. - Кавитација – појава, борба против кавитације, стадијуми кавитације. - Регулисање рада турбомашина. - Решетке профила. Силе које делују на профил. Метода узгонских сила.

садржај практичне наставе

Tурбомашине у хидрауличним, вентилационим и компресорским постројењима. Oблици радних кола турбомашина. Начини експлоатације турбомашина. Лабораторијска вежбања - показивање конструкција турбомашина и опис улоге појединих делова. Рачунски примери пређеног градива: Израчунавање јединичног струјног рада турбомашина. Ојлерова једначина за турбомашине. Снаге и степени корисности. Радне карактеристике турбомашина. Закони сличности и бездимензијске карактеристике. Кавитацијска резерва. Регулација рада турбомашина.

услов похађања

Oбавезни положени испити: Meханика флуида, Teрмодинамика. Пожељни положени испити: Oснове турбомашина, Пумпе и вентилатори.

ресурси

Предавања у писаном и делимично електронском облику, aудиторна вежбања у писаном облику.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Љубисав Крсмановић, Александар Гајић: Турбомашине : теоријске основе, Машински факултет у Београду, 2005.; Мирослав Бенишек: „Хидрауличне турбине“, Машински факултет у Београду, 2020.; Зоран Протић, Милош Недељковић: Пумпе и вентилатори: проблеми, решења, теорија, Машински факултет у Београду, 2021.;