Електричне машине

ID: 0401
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Шкатарић М. Добрила
извођачи: Стојић М. Томислав, Шкатарић М. Добрила
контакт особа: Шкатарић М. Добрила
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за физику и електротехнику

извођења

циљ

Упознавање законитости код електричних машина и постизање компетенције за даљи развој академских знања и практичних вештина у научним, стручним и примењеним областима машинства, електротехнике и биомедицине. Упознавање типова електричних машина- мотора и генератора, конструкције и примена које се срећу у разним областима инжењерства.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: 1)адекватно препознају, математички описују и разумеју најважније типове електричних машина и процесе у њима; 2)адекватно математички изражавају и квантификују различите физичке величине које описују рад електричних машина 3)препознају потребе за применом одговарајуће електричне машине на основу захтева из реалних инжењерских проблема; дефинисање захтева са основним подацима ради комуникације са другим струкама; 4)препознају на основу стечених знања актуелне постојећe електромоторнe погонe и изврше елементарну дијагностику могућих кварова електричних машина. Провера исхода наведених под ставкама 1), 2) се врши путем рачунских колоквијума и испита, односно провером студентских одговора на постављена питања. Провера исхода наведеног под ставком 3) и 4) се врши на основу индивидуалног проблемског задатка који студент решава.

садржај теоријске наставе

Магнетска кола: Увод и основне компоненте, пермеабилност и засићење. Енергетски трансформатори: Основне једначине, мерења, испитивања, повезивања; Аутотрансформатори. Електромеханички системи, конверзија енергије, једначине сила и момената. Машине једносмерне струје: Основне једначине, карактеристике мотора и генератора, губици и степен корисног дејства. Вишефазни индукциони мотори: Принцип рада и еквивалентна кола. Примена. Синхроне машине: Типови и конструктивне карактеристике; Синхроне машине са истуреним половима и цилиндричним ротором; Примена генератора и мотора. Монофазни индукциони мотори. Мотори са перманентним магнетом. Управљање електричним машинама: Управљање машинама једносмерне и наизменичне струје (електронско, фреквентно-напонска регулација, PLC примена и др.)

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата: 1) аудиторне вежбе на табли(нумерички примери и проблеми у општим бројевима) и 2) лабораторијске вежбе. Аудиторне вежбе прате план и програм предавања, и то из области трансформатора, полифазних индукционих мотора, мотора и генератора једносмерне струје и комбинација електромеханичких спрега. Предвиђена је и израда домаћих задатака. Лабораторијске вежбе су: 1) Мерење снаге трофазних мотора, 2) Демонстрација рада трофазног синхроног генератора, 3)Рад трофазног асинхроног мотора: мерење основних величина, промена смера ротације; 4) Мотор једносмерне струје, регулација, демонстрaција рада.

услов похађања

не постоје специфични услови

ресурси

1. Писани изводи са предавања (handouti);

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Fitzgerald, Kingsley, ELEKTRIČNE MAŠINE, Naučna knjiga, 1962.; G. Dotlić, ELEKTROENERGETIKA KROZ STANDARDE ZAKONE I PROPISE, SMEITS, 2001.; Del Toro V., Electrical Engineering Findamentals, Prentice-Hall, New Jersey, 1986, KDA; ; T.Stojić, D.Škatarić, Elektične mašine za studente Mašinskog fakulteta, Mašinski fakultet Beograd, 2015.; Nasar S., Electric Machines and Electromechanics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, 1998.;