Триболошки системи

ID: 0537
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Венцл А. Александар
извођачи: Венцл А. Александар
контакт особа: Венцл А. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент: • сагледа проблематику и значај триболошких процеса у раду основних и најзначајнијих машинских елемената (клизних и котрљајних лежаја, зупчастих парова, вођица, заптивки и др.), • овлада методама прорачуна триболошких елемената користећи савремене теорије подмазивања и • врши избор врсте подмазивања и врсте мазива за подмазивање најзначајнијих машинских елемената.

исход

На основу савладаног знања студент је оспособљен да: • Препозна основне параметре који утичу на триболошке карактеристике неког система, као и да објасни њихов утицај; • Процењује основне машинске конструкције са триболошког становишта анализом структуре триболошког система; • Предлаже начине за решавање проблема трења и хабања; • Препозна доминантну врсту хабања код клизних и котрљајних лежаја, зупчастих парова, брегастих механизама, елемената са праволинијским наизменичним кретањем и динамичких заптивки; • Примењује методе прорачуна радних и триболошких карактеристика разматраних триболошких система; • Врши избор материјала, мазива и начина подмазивања за разматране триболошке системе.

садржај теоријске наставе

• Дефиниција триболошких система. Триболошке карактеристике. • Лежаји – намена и врсте. Прелиминарни избор врсте лежаја. Рејнолдсова једначина. • Клизни лежаји (хидродинамички, хидростатички, синтеровани и самоподмазујући) – прорачун трења, најмање дебљине слоја мазива, протока мазива, моћи ношења и температуре уља или површина. Избор мазива и поступци подмазивања. • Котрљајни лежаји – прорачун трења, најмање дебљине слоја мазива и температуре уља. Избор мазива и поступци подмазивања. • Трибологија зупчастих парова – утицај подмазивања на поузданост и степен корисности, прорачун трења, најмање дебљине слоја мазива, температуре и др. Избор мазива и поступци подмазивања. • Трибологија брегастих механизама – материјали и триболошке карактеристике. Избор мазива и поступци подмазивања. • Елементи са праволинијским наизменичним кретањем (клип-клипни прстен-цилиндар, клизне стазе и вођице) – материјали и триболошке карактеристике. Избор мазива и поступци подмaзивања. • Динамичке заптивке – врсте, намена, материјали и прорачун триболошких карактеристика. Избор мазива и поступци подмaзивања.

садржај практичне наставе

• Мазива – улога, врсте, подела и основна својства. Реологија мазива. Видови и врсте подмазивања. • Задаци из области клизних лежаја (хидродинамички, хидростатички, синтеровани и самоподмазујући) – прорачун триболошких карактеристика. • Задаци из области котрљајних лежаја – прорачун триболошких карактеристика. • Задаци из области зупчастих парова и брегастих механизама – прорачун триболошких карактеристика.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

1. --, Писани изводи (handouts) за свакo предавањe. 2. А. Рац, Основи трибологије, Машински факултет, Београд, 1991. 3. А. Рац, Мазива и подмазивање машина, Машински факултет, Београд, 2007. 4. A. Рац, A. Венцл, Метални материјали клизних лежаја, Машински факултет, Београд, 2004.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 17
консултације: 0
дискусија/радионица: 13
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

D. Dowson, G.R. Higginson, Elasto-hydrodynamic lubrication, Pergamon Press, Oxford, 1977.; T.A. Harris, Rolling Bearing Analysis, John Wiley & Sons, New York, 1984.; R.J. Welsh, Plain Bearing Design Handbook, Butterworths, London, 1983.; W.B. Rowe, Hydrostatic and Hybrid Bering Design, Butterworths, London, 1983.; W.A. Gross (Ed.), Fluid film lubrication, John Wiley & Sons, New York, 1980.;