Александар А. Венцл

др Александар А. Венцл, редовни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 332; 147
мејл адреса: avencl@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 291; 228; директан 3302-291

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Карактеристике површина и површинских слојева материјала; Интеракција површина; Фундаментални аспекти трења и хабања; Нанотрибологија; Експерименталне методе у трибологији; Методе побољшања триболошких карактеристика материјала – поступци модификација површина и поступци наношења превлака; Нови материјали: трибологија полимерних и керамичких материјала; Мазива; Системи за подмазивање; Теорије подмазивања и њихова примена; Мониторинг мазива; Дијагностика отказа триболошких система; Екологија мазива и поступци за регенерацију мазива.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 1998; Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 2002; Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2008.

публикације, признања, награде

Аутор и коаутор 106 радова објављених у домаћим и страним научно-стручним часописима и на конференцијама, од којих је 23 штампано у часописима светског формата (са SCI листе). Коаутор 3 књиге: „Метални материјали клизних лежаја: физичко-механичка и триболошка својства“, „Engineered Metal Matrix Composites: Forming Methods, Material Properties and Industrial Applications“ и „Advanced Tribological Coatings for Heavy-Duty Applications: Case Studies“, односно 6 техничких решења. Уредник 2 Зборника радова са међународног научног скупа (SERBIATRIB ’09 и SERBIATRIB ’15). Укупно 83 побликације је цитирано (без аутоцитата) у 1235 референци (h-индекс = 19; i10-индекс = 34). Рецензент у 30 научно-стручних часописа (од тога 23 са SCI листе), са 111 урађених рецензија радова. Гостујући главни уредник часописа 4 пута (FME Transactions и Tribology in Industry). Члан Међународног научног одбора 5 Конференција: „SERBIATRIB“, „BULTRIB“, „BALKANTRIB“, „TURKEYTRIB“ и „ROTRIB“, као и Уређивачког одбора 4 научно-стручна часописа: Tribology in Industry, International Journal of Manufacturing Science and Engineering, Journal of Material Science and Technology Research (до 2016. године) и Industrial Lubrication and Tribology. Технички уредник часописа FME Transactions до 2012. године. Председавајући секције на више научно-стручних конференција. Учествовао на 6 међународних изложби на којима је, заједно са коауторима, освојио једну бронзану, две сребрне и две златне медаље.

чланства у научним и стручним организацијама

Српско триболошко друштво (истовремено и члан Извршног одбора); Балканска триболошка асоцијација (Balkan Tribological Association); Менса (Mensa International).