Александар А. Венцл

др Александар А. Венцл, редовни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 332; 147
мејл адреса: avencl@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 291; 228; директан 3302-291

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Карактеристике површина и површинских слојева материјала; Интеракција површина; Фундаментални аспекти трења и хабања; Нанотрибологија; Експерименталне методе у трибологији; Методе побољшања триболошких карактеристика материјала – поступци модификација површина и поступци наношења превлака; Нови материјали: трибологија полимерних и керамичких материјала; Мазива; Системи за подмазивање; Теорије подмазивања и њихова примена; Мониторинг мазива; Дијагностика отказа триболошких система; Екологија мазива и поступци за регенерацију мазива; Нанотрибологија.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 1998; Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 2002; Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2008.

публикације, признања, награде

Аутор и коаутор више од 130 радова објављених у домаћим и страним научно-стручним часописима и на конференцијама, од којих је 41 штампан у часописима светског формата (са SCI листе). Коаутор 4 књиге: „Метални материјали клизних лежаја: физичко-механичка и триболошка својства“, „Engineered Metal Matrix Composites: Forming Methods, Material Properties and Industrial Applications“, „Advanced Tribological Coatings for Heavy-Duty Applications: Case Studies“ и „Encyclopedia of Materials: Composites, Volume 2“, односно 7 техничких решења. Уредник 3 Зборника радова са међународног научног скупа (SERBIATRIB '09, SERBIATRIB '15 и BALKANTRIB '20). Преко 100 побликација је цитирано (без аутоцитата) у више од 2200 референци (h-индекс = 25; i10-индекс = 50). Рецензент у 39 научно-стручних часописа (од тога 29 са SCI листе), са више од 150 урађених рецензија радова. Гостујући главни уредник часописа 7 пута (FME Transactions, Tribology in Industry, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, Industrial Lubrication and Tribology и Applied Engineering Letters). Члан Међународног научног одбора 6 Конференција: „SERBIATRIB“, „BULTRIB“, „BALKANTRIB“, „TURKEYTRIB“, „ROTRIB“ и „World Tribology Congress“, као и Уређивачког одбора 6 научно-стручна часописа: Tribology in Industry, International Journal of Manufacturing Science and Engineering, Industrial Lubrication and Tribology, Advanced Technologies and Materials, Multidisciplinary Sciences и Advanced Engineering Letters. Председавајући секције на више научно-стручних конференција. Учествовао на 6 међународних изложби на којима је, заједно са коауторима, освојио једну бронзану, две сребрне и две златне медаље.

чланства у научним и стручним организацијама

Српско триболошко друштво (истовремено и члан Извршног одбора); Председник Балканске триболошке асоцијације (Balkan Tribological Association); Члан Менсе (Mensa International).