Машинско инжењерство и одрживи развој

ID: 1501
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Венцл А. Александар
извођачи: Венцл А. Александар, Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Миливојевић М. Александар, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Венцл А. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 3
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Циљ предмета је да студент: разуме концепт одрживог развоја; сагледа принципе, индикаторе (показатеље) и циљеве одрживог развоја; разуме значај примене материјала у концепту одрживог развоја; идентификује критичне сировине и животни циклус производа; сагледа јединице и различите начине приказивања количина при производњи и потрошњи енергије; сагледа могућности уштеде енергије и значај заштите животне средине у циљу испуњења захтева одрживог развоја; разуме појам горива и сагледа основне карактеристике и значај стандарда квалитета за горива; сагледа значај коришћења обновљивих извора енергије; разуме утицај коришћења горива на животну средину (кроз значај угљеничног отиска); сагледа значај и проблематику трења, хабања и подмазивања у области конструисања и одржавања машинских система; разуме улогу мазива и значај проактивног одржавања; сагледа утицај отпадних уља и значај њиховог рециклирања; развије знања и вештине неопходне за планирање и управљање ресурсима, укључујући водне ресурсе, у контексту климатских промена и животне средине и друштвене одговорности.

исход

На основу савладаног знања студент је оспособљен да: примени основни концепт и анализира циљеве одрживог развоја; употреби основне постулате одрживог развоја у оквиру машинског инжењерства; идентификује и анализира енергетске и еколошке показатеље; изврши анализу и прерачунавање енергетских токова у оквиру индустријског процеса; анализира могућности уштеде енергије и интензивира ефекте заштите животне средине; анализира предности и недостатке коришћења обновљивих извора енергије; препозна основне узроке дисипације енергије и материјала у неком машинском систему; процени утицај коришћења мазива и процеса подмазивања на индустријске процесе; сагледа могућности коришћења воде као основног ресурса; кроз стечене комуникационе и вештине презентовања, успешно промовише циљеве одрживог развоја у пословно-производном окружењу.

садржај теоријске наставе

1.1 Одрживи развој и критичне сировине; 1.2 Циљеви одрживог развоја; 1.3 Енергија и екологија; 2.1 Основне карактеристике, подела и врсте горива; 2.2 Обновљиви извори енергије; 2.3 Еколошки аспекти коришћења горива; 3.1 Дисипација енергије и материјала; 3.2 Мазива и проактивно одржавање; 3.3 Екологија мазива и законска регулатива; 4.1 Управљање водним ресурсима у функцији одрживог развоја; 4.2 Очување вода – конзервација водних ресурса; 4.3 Водни ресурси и животна средина.

садржај практичне наставе

1.1 Прерачунавање енергетских јединица; 1.2 Анализа индикатора (показатеља) еколошког принципа у оквиру концепта одрживог развоја; 2.1 Спецификације горива и поступци испитивања; 2.2 Израчунавање угљеничног отиска, индекса сигурности обновљиве енергије и студије случаја; 3.1 Означавање, класификације и спецификације мазива; 3.2 Методе за дијагностику уља за подмазивање; 4.1 Моделирање процеса коришћења вода на различитим локацијама и у различитим размерама; 4.2 Пројектовање потрошње воде на основу технолошких захтева у одређеном индустријском објекту; 4.3 Припрема пројекта.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

1. --, Писани изводи (handouts) за свакo предавањe. 2. А. Рац, Основи трибологије, Машински факултет, Београд, 1991. 3. А. Рац, Мазива и подмазивање машина, Машински факултет, Београд, 2007. 4. М. Радовановић, Горива, Машински факултет, Београд, 1994. 5. М. Радовановић, Погонске материје II – Индустријска вода, Машински факултет, Београд, 1987. 6. Н. Манић, Б. Јанковић, Д. Стојиљковић, М. Радојевић, Основи процеса термохемијске конверзије биомасе, Машински факултет, Београд, 2022. 7. В. Јовановић, Приручник за лабораторијске вежбе из погонских материјала, Машински факултет, Београд, 2021.

фонд часова

укупан фонд часова: 60

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 12
пројекат: 8
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

M. Ashby, Materials and Sustainable Development, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2022.; B. Bhushan, Principles and Applications of Tribology, John Wiley & Sons, New York, 1999.; M. Torbacke, Å. Kassman Rudolphi, E. Kassfeldt, Lubricants – Introduction to Properties and Performance, John Wiley & Sons, Chichester, 2014.; S. Dutta, C.M. Hussain, Sustainable Fuel Technologies Handbook, Elsevier, 2020.; J. O'Connor, N. Bobby, L. Tim, Renewable Fuels: Sources, Conversion, and Utilization, Cambridge University Press, Cambridge, 2022.;