Драгослава Д. Стојиљковић

др Драгослава Д. Стојиљковић, редовни професор
Катедра за технологију материјала
Кабинет: 147; 151
Мејл адреса: dstojiljkovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 228; директан 3302-228

Лична веб презентација

http://lgs.mas.bg.ac.rs/

Термини за пријем студената

четвртак, 12-13h

Предмети

Биогорива у процесима сагоревања
Горива и посебна поглавља из сагоревања
Екологија сагоревања
Завршни предмет - Горива и индустријска вода
Завршни предмет - Гориви технички гасови у процесима заваривања
Завршни предмет - Обновљиви извори енергије - биомаса
Завршни предмет - Погонски материјали
Завршни предмет - Сагоревање Б
Машинско инжењерство и одрживи развој
Обновљиви извори енергије - биомаса
Погонски материјали
Погонски материјали 2
Сагоревање Б
Сагоревање М
Технике мерења у сагоревању

Истраживачка област

Истраживачки рад је усмерен на област горива (чврста, течна, гасовита и обновљива), контроле квалитета горива, сагоревања и заштите животне средине. Теме и области истраживања проистичу из проблема који се јављају у инжењерској пракси и усмерени су на развој и примену нових технологија и решавање проблема при раду енергетских постројења у реалним условима (ефикасно коришћење угља за производњу електричне и топлотне енергије и решавање проблема загађења животне средине насталих његовим сагоревањем). Посебан правац истраживања представља коришћења биомасе, процеса конверзије биомасе (сагоревање, гасификација и пиролиза), коришћење биогорива, критеријуми одрживоси биогорива и валоризација примене биомасе кроз савремени концепт биорафинерије.

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет (1999), докторат, докторска дисертација: Образовање азотних оксида при сагоревању домаћих лигнита у спрашеном стању Универзитет у Београду - Машински факултет (1992), магистратура, магистарски рад: Прилог одсумпоравању димних гасова сувим поступком Универзитет у Београду - Машински факултет (1988), диплома, дипломски рад: Одсумпоравање димних гасова

Публикације, признања, награде

Учешће у међународним научним пројекатима (Horizon 2020 -1 пројекат и 2 студије, FP7 – 1 пројекат, Central European Initiative – 3 пројекта и др.) и руковођење реализацијом неколико домаћих научних пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Експерт у реализацији великог броја пројеката финансираних од стране ЕУ за потребе Министарства рударства и енергетике и Министарства заштите животне средине.

Чланства у научним и стручним организацијама

Потпредседник је Друштва термичара Србије (2008.-), Члан је уређивачког одбора часописа Thermal Science (2009.-), Члан European Biofuels Technology Platform (2014-) члан надзорног одбора Adria Section of the Combustion Institute Члан Извршног одбора Српске нафтно гасне асоцијације – СНАГА (2014.-),

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Zhang Jiaye, Chen Chongming, Zhou Ao, Rahman Zia Ur, Wang Xuebin, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša, Vujanović Milan, Tan Houzhang (2022). Morphology of char particles from coal pyrolysis in a pressurized entrained flow reactor: Effects of pressure and atmosphere, Energy, 238.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2021.121846, M21a.

Stancin H., Mikulcić H., Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Vujanović M., Wang Xuebin, Duić N. (2021). Thermogravimetric and kinetic analysis of biomass and polyurethane foam mixtures Co-Pyrolysis, Energy, 237.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2021.121592, M21a.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2018). TSA-MS characterization and kinetic study of the pyrolysis process of various types of biomass based on the Gaussian multi-peak fitting and peak-to-peak approaches, Fuel, 234, 447-463.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0016-2361, 10.1016/j.fuel.2018.07.051, M21a.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Popović Mina, Cvetković Slobodan, Dželetović Željko, Stojiljković Dragoslava (2023). Kinetic and thermodynamic compensation phenomena in C3 and C4 energy crops pyrolysis: Implications on reaction mechanisms and product distributions, Industrial Crops and Products, 194(116275).
Elsevier B.V., ISSN: 0926-6690, doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.116275, M21a.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Milović Ljubica, Komatina Mirko, Stojiljković Dragoslava (2021). The impact of production operating parameters on mechanical and thermophysical characteristics of commercial wood pellets, Biomass Conversion and Biorefinery.
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 2190-6815, 10.1007/s13399-021-01609-4, M21.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2020). The assessment of spontaneous ignition potential of coals using TGA-DTG technique, Combustion and Flame, 211, 32-43.
Elsevier Science Inc, New York, ISSN: 0010-2180, 10.1016/j.combustflame.2019.09.020, M21.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Dodevski Vladimir, Radojević Miloš, Stojiljković Dragoslava (2020). Kinetic study of oxy-combustion of plane tree (Platanus orientalis) seeds (PTS) in O-2/Ar atmosphere, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 142(2), 953-976.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-019-09154-z, M21.

Trninić Marta, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša, Skreiberg Oyvind, Wang Liang, Jovović Aleksandar (2020). A mathematical model of biomass downdraft gasification with an integrated pyrolysis model, Fuel, 265.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0016-2361, 10.1016/j.fuel.2019.116867, M21.

Janković Bojan, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava (2020). The gaseous products characterization of the pyrolysis process of various agricultural residues using TGA-DSC-MS techniques, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 139(5), 3091-3106.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-019-08733-4, M21.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Pijović Milena, Waisi Hadi, Dodevski Vladimir, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2020). Apricot kernel shells pyrolysis controlled by non-isothermal simultaneous thermal analysis (STA), Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 142(2), 565-579.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-020-09307-5, M21.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Popović Mina, Cvetković Slobodan, Mikulčić Hrvoje (2023). Thermodynamic study on energy crops thermochemical conversion to increase the efficiency of energy production, Thermochimica Acta, 719.
Elsevier, ISSN: 0040-6031, https://doi.org/10.1016/j.tca.2022.179408, M21.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Angelopoulos Panagiotis M., Radojević Miloš (2022). Thermal characteristics and combustion reactivity of coronavirus face masks using TG-DTG-MS analysis, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-022-11358-9, M21.

Milanović Mihailo, Komatina Mirko, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša (2022). The kinetic study of juice industry residues drying process based on TGA-DTG experimental data, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-022-11289-5, M21.

Radojević Miloš, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir, Ceković Ivana, Manić Nebojša (2021). Improved TGA-MS measurements for evolved gas analysis (EGA) during pyrolysis process of various biomass feedstocks. Syngas energy balance determination, Thermochimica Acta, 699.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0040-6031, 10.1016/j.tca.2021.178912, M22.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Waisi Hadi, Stojiljković Dragoslava, Radojević Miloš (2020). Advanced Distributed Reactivity Model for the Static Pyrolysis of Corn Stover Feedstock, Match-Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, 84(1), 85-130.
Univerzitet u Kragujevcu - Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, ISSN: 0340-6253, M22.

Životić Miodrag M., Trninić Marta, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar (2019). Modeling devolatilization process of Serbian lignites using chemical percolation devolatilization model, Thermal Science, 23, S1543-S1557.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180627195Z, M22.

Stojiljković Dragoslava, van Swaaij Willibrordus Petrus Maria (Wim) (2019). Professor Milan Radovanovic, Ph. D. 80th birthday 54-year scientific career 15 years as president of the Society of Thermal Engineers of Serbia, Thermal Science, 23, SIX-SXIII.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, M22.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir, Radojević Miloš (2019). Tga-dsc-ms analysis of pyrolysis process of various agricultural residues, Thermal Science, 23, S1457-S1472.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180118182M, M22.

Stefanović Predrag Lj., Zivković Nikola V., Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir, Erić Milić D., Marković Zoran J., Cvetinović Dejan (2019). Pljevlja lignite carbon emission charateristics, Thermal Science, 23, S1523-S1531.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180726288S, M22.

Radojević Miloš, Janković Bojan, Jovanović Vladimir, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša (2018). Comparative pyrolysis kinetics of various biomasses based on model-free and DAEM approaches improved with numerical optimization procedure, PLOS ONE, 13(10).
Public Library Science, San Francisco, ISSN: 1932-6203, 10.1371/journal.pone.0206657, M22.

Manić Nebojša, Jovanović Vladimir, Stojiljković Dragoslava, Brat Zagorka M. (2017). Application of different turbulence models for improving construction of small-scale boiler fired by solid fuel, Thermal Science, 21, S809-S823.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160627017M, M22.

Trninić Marta, Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava (2016). A steady state model of agricultural waste pyrolysis: A mini review, Waste Management & Research, 34(9), 851-865.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0734-242X, 10.1177/0734242X16649685, M22.

Janković Bojan, Radojević Miloš, Balać Martina, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša (2020). Thermogravimetric study on the pyrolysis kinetic mechanism of waste biomass from fruit processing industry, Thermal Science, 24(6), 4221-4239.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200213191J, M23.

Brat Zagorka M., Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Trninić Marta (2019). Application of different k-epsilon turbulence models on combustion process modelling in small-scale pellet stoves for household heating, Progress in Computational Fluid Dynamics, 19(3), 180-190.
Inderscience Enterprises Ltd, Geneva, ISSN: 1468-4349, 10.1504/PCFD.2019.099592, M23.

Ceković Ivana, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Trninić Marta, Todorović Dušan, Jovović Aleksandar (2019). Modeling of wood chips gasification process in aspen plus with multiple validation approach, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 25(3), 217-228.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 1451-9372, 10.2298/CICEQ180709034C, M23.

Radojević Miloš, Balać Martina, Jovanović Vladimir, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša (2018). Thermogravimetric kinetic study of solid recovered fuels pyrolysis, Hemijska Industrija, 72(2), 99-106.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND171009002R, M23.

Cudić Vladica, Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar (2016). Phytoremediation potential of wild plants growing on soil contaminated with heavy metals, Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju-Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 67(3), 229-239.
Inst Medical Research & Occupational Health, Zagreb, ISSN: 0004-1254, 10.1515/aiht-2016-67-2829, M23.

Petrovic Becirović Sanja B., Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava (2015). Impact of fuel quality and burner capacity on the performance of wood pellet stove, Thermal Science, 19(5), 1855-1866.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI150310082P, M23.

Životić Miodrag M., Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar, Čudić Vladica V. (2012). Mogućnost korišćenja pepela i šljake sa deponije termoelektrane 'Nikola Tesla' kao otpada sa upotrebnom vrednošću, Hemijska Industrija, 66(3), 403-412.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND110905095Z, M23.

Radić Dejan, Obradović Marko, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava (2011). A study on the grindability of Serbian coals, Thermal Science, 15(1), 267-274.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI1101267R, M23.

Jovović Aleksandar, Kovačević Zoran, Radić Dejan, Stojiljković Dragoslava, Obradović Marko, Todorović Dušan, Stanojević Miroslav (2010). Emisija čvrstih čestica i teških metala pri ko-sagorevanju guma - primer cementnih peći u Republici Srbiji, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 16(3), 213-217.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 1451-9372, 10.2298/CICEQ090902010J, M23.

Mladenović Milica, Mladenović Rastko, Manović Vasilije, Radovanović Milan, Stojiljković Dragoslava (2009). Criteria selection for the assessment of Serbian lignites tendency to form deposits on power boilers heat transfer surfaces, Thermal Science, 13(4), 61-78.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI0904061M, M23.

Stojiljković Dragoslava, Nestorović Dušan, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša (2009). Mixtures of bioethanol and gasoline as a fuel for SI engines, Thermal Science, 13(3), 219-228.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI0903219S, M23.

Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir, Radovanović Miroslav, Manić Nebojša, Radulović Ivo R., Perisić SV (2005). Investigations of combustion process in stove fired on biomass, Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, 51(7-8), 426-430.
Assoc. of Mechanical Eng. and Technicians of Slovenia, ISSN: 0039-2480, M23.

Stojiljković Dragoslava, Radovanović M, Ercegovac M, Jones JM, Williams A (2005). Devolatilisation of some pulverised Eastern European lignites, Journal of The Energy Institute, 78(4), 190-195.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 1743-9671, 10.1179/174602205X68306, M23.

Brat Zagorka M., Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Radojević Miloš, Manić Nebojša (2022). Assessment of synergistic effect on performing the co-pyrolysis process of coal and waste blends based on thermal analysis, Thermal Science, 26(3), 2211-2224.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI210516310B, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Životić Miodrag M., Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava (2017). Sadržaj hlorida i fluorida u dimnom gasu tokom sagorevanja domaćih lignita kao parametar pri projektovanju postrojenja za odsumporavanje dimnog gasa, FME Transactions, 45(1), 58-64.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1701058Z, M24.

Nestorović Dušan, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava (2012). Testiranja motora i drumski testovi mešavina biodizel i dizel goriva, FME Transactions, 40(3), 127-133.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Lepotić-Kovačević Branislava, Stojiljković Dragoslava (2012). Ugovor o dugoročnom snabdevanju biomasom za proizvodnju energije, Termotehnika, 38(2), 271-279.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2012). Uticaj sirovine za proizvodnju peleta na energetske i ekološke karakteristike peći male snage za zagrevanje domaćinstava, Termotehnika, 38(2), 261-269.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Milovanović Đorđina, Petrović Sanja, Rubov Lin, Gavrić Mihajlo, Žbogar Zrinka (2009). Izbor optimalnog tehničkog rešenja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na TE 'Kostolac B', Termotehnika, 35(3-4), 231-249.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Jankes Goran, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Rubov Lin, Džekson Kristofer, Ignjatov Georgi, Milovanović Đorđina, Petrović Sanja, Pašajlić Pavle (2009). Analiza raspodele emisije zagađujućih komponenata iz novog 'vlažnog' dimnjaka TE 'Kostolac B', Termotehnika, 35(2), 177-192.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava, Radić Dejan, Todorović Dušan, Obradović Marko, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Milovanović Đorđina (2012). Odsumporavanje dimnih gasova u termoelektranama na lignitni ugalj - Analiza uticajnih parametara i izbor tehničkog rešenja, Procesna tehnika.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Радови са конференција

Manić Nebojša, Janković Bojan, Dodevski Vladimir, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2020). The Pyrolysis of Waste Biomass Investigated by Simultaneous TGA-DTA-MS Measurements and Kinetic Modeling with Deconvolution Functions, Computational and Experimental Approaches in Materials Science and Engineering, Cnntech 2019, 90, 39-60.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-30853-7_3, M14.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2019). TGA-DSC-MS Analysis of Pyrolysis Process of Various Biomasses with Isoconversional (Model-Free) Kinetics, Experimental and Numerical Investigations in Materials Science and Engineering, 54, 16-33.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-319-99620-2_2, M14.

Trninić Marta, Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava, Skreiberg Oyvind, Wang Liang, Manić Nebojša (2019). Mathematical Modelling and Performance Analysis of a Small-Scale Combined Heat and Power System Based on Biomass Waste Downdraft Gasification, Experimental and Numerical Investigations in Materials Science and Engineering, 54, 159-173.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-319-99620-2_13, M14.

Čudić V., Kisić D., Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar (2007). Ash from thermal power plants as secondary raw material, Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju, 58(2), 233-238.
ISSN: 0004-1254, 10.2478/v10004-007-0014-6, M23.

Trninić Marta, Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava, Jankes Goran (2016). Biomass gasification technology: The state of the art overview, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2016.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2016.7748797, M33.

Milijašević Miloš, Manić Nebojša, Bajc Tamara, Stojiljković Dragoslava, Todorović Maja (2015). TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF THE APPLIED HEAT SOURCES FOR HEATING ON THE EXAMPLE OF FAMILY HOUSE IN KRUSEVAC, Proceedings of 5th Regional Conference on Industrial Energy and Environmental Protection in Southeast Europe (IEEP) 2015.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-025-8, M33.

Bakić Gordana, Šijački Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Tucaković Dragan, Stojiljković Dragoslava, Rajičić Bratislav, Stupar Goran (2014). The possibility of fireside corrosion occurrence in domestic boilers furnaces with low NOx combustion technology, Proceeding of International Conference “Power Plants 2014”.
ISBN: 978-86-7877-024-1, M33.

Nestorović D., Automobiles Z., Serbia K., Radovanović M., Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2005). Influence of ethanol and lead gasoline mixture on engine characteristics, European Automobile Engineers Cooperation - 10th EAEC European Automotive Congress, EAEC 2005, 2, 852-862.
M33.

Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Radojević Miloš, Bešenić Tibor, Vujanović Milan, Wang Xuebin, Janković Bojan (2023). Nitrogen distribution analysis during the devolatilization process of various feedstocks using TG-DTG-MS analysis, JTACC 2023 Book of Abstracts.
Budapest : Akadémiai Kiadó, ISBN: 978-963-454-915-4, M34.

Brat Zagorka, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Vujanović Milan, Wang Xuebin, Manić Nebojša (2023). Co-Pyrolysis Process of Coal and Waste: Synergistic Effect and Influence of Microscale Conditions, Book of Abstracts 18th Confenrece on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems.
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, ISSN: 2706-3690 (digital proceedings), M34.

Manić Nebojša, Balać Martina, Stojiljković Dragoslava, Janković Bojan, Stanisavljević Zorana (2022). Theoretical assesment of raw materials for sustainable biogas production, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies – CNN TECH 2022.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, ISBN: 978-86-6060-120-1.

Milanović Mihailo, Komatina Mirko, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša (2021). The kinetic study of juice industry residues drying process based on TG-DTG experimental data, ICTAC 2020, p. 37, Online conference, Krakow, Poland.

Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša, Janković Bojan, Radojević Miloš, Bešenić Tibor, Vujanović Milan, Jovanović Vladimir (2021). The estimation of fuel nitrogen distribution during the devolatilization process of coal by TG-DTG-MS analysis, Programme & Full Papers Proceedings of Power Plants 2021.
Belgrade : Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar, Jovanović Vladimir, Radojević Miloš (2021). Identification of multiple-step nature of food waste pyrolysis by the model-free kinetic modeling and iso-kinetic relationship for value-added chemicals production, Proceedings of 10th European Combustion Meeting.
The Combustion Institute.

Pijović Milena, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Radojević Miloš, Manić Nebojša (2020). Thermo-Analytical Characterization of Various Biomass Feedstocks for Assessments of Light Gaseous Compounds and Solid Residues, Computational and Experimental Approaches in Materials Science and Engineering, Cnntech 2019, 90, 139-165.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-30853-7_9.

Gómez M., Zapata S., Izquierdo M., Jarauta-Córdoba C., Annevelink E., Snels J., Urciuoli L., Kougioumtzis M.A., Karampinis E., Grammelis P., Gunnarsson C., Lund J., Pari L., Suardi A., Serrat C., Boukis I., Karlsson Boll D., Gustafsson T., Fernández P., Rivera S., Stavropoulou C., Sanchez Falcon B., Kravchenko A., Stojiljković Dragoslava, Bartolomé C. (2020). From agroindustries to integrated biomass logistics centres. Agroinlog project: Summary of final results, European Biomass Conference and Exhibition Proceedings.
ETA-Florence Renewable Energies, ISSN: 2282-5819.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Radojević Miloš, Castels Somoza Blanca, Medić Ljiljana (2020). The Application of a Novel Methodology for the Determination of Biomass Spontaneous Ignition, Book of Abstracts 4th SEE SDEWES Conference Sarajevo 2020.
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, ISSN: 2706-3682 (digital proceedings).

Janković Bojan, Manić Nebojša, Dodevski Vladimir, Radojević Miloš, Stojiljković Dragoslava (2019). Study of oxy-combustion of plane tree (Platanus orientalis) seeds in O2/Argon atmosphere including kinetic analysis by the fraser-suzuki deconvolution for overlapping complex reactions, Book of Abstracts 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference.
AKCongress Budapest Hungary, ISBN: 978-963-454-416-6.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Pijović Milena, Waisi Hadi, Dodevski Vladimir, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir (2019). Computational approaches for modeling biomass pyrolysis: slow pyrolysis process of apricot kernel shells controled by nonisothermal simultaneous thermal analysis (STA), Book of Abstracts 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference.
AKCongress Budapest Hungary, ISBN: 978-963-454-416-6.

Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir, Janković Bojan (2018). THE MULTI-COMPONENT KINETIC MODELLING OF BIOMASS THERMOCHEMICAL CONVERSION PROCESS, Book of Abstracts Humboldt-Kolleg 2018.
Humbolt-Club Serbia.

Поглавља у књигама

Panoutsou C., Langeveld H., Fritsche U.R., Elbersen B., Dzene I., Janssen R., Kerckow B., Stojiljković Dragoslava, Gvero P.M. (2017). Research Overview, Gaps, and Recommendations, Modeling and Optimization of Biomass Supply Chains: Top-Down and Bottom-up Assessment for Agricultur.
Elsevier, 10.1016/B978-0-12-812303-4.00010-0.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Понашање домаћих лигнита колубарског и костолачког басена током процеса термичког разлагања, Миодраг Животић, 2018.

Могућност коришћења аутохтоних биљних врста велике биомасе за ремедиацију локација загадјених тешким металима и арсеном са могућношћу искоришћења у енергетске сврхе, Владица Чудић, 2017.

Утицај промене параметара процеса сагоревања на енергетске и еколошке карактеристике пећи на пелет, Caњa Петровић Бећировић, 2016.