Драгослава Д. Стојиљковић

др Драгослава Д. Стојиљковић, редовни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 147; 151
мејл адреса: dstojiljkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 228; директан 3302-228

лична веб презентација

термини за пријем студената

четвртак, 12-13h

предмети

истраживачка област

Истраживачки рад је усмерен на област горива (чврста, течна, гасовита и обновљива), контроле квалитета горива, сагоревања и заштите животне средине. Теме и области истраживања проистичу из проблема који се јављају у инжењерској пракси и усмерени су на развој и примену нових технологија и решавање проблема при раду енергетских постројења у реалним условима (ефикасно коришћење угља за производњу електричне и топлотне енергије и решавање проблема загађења животне средине насталих његовим сагоревањем). Посебан правац истраживања представља коришћења биомасе, процеса конверзије биомасе (сагоревање, гасификација и пиролиза), коришћење биогорива, критеријуми одрживоси биогорива и валоризација примене биомасе кроз савремени концепт биорафинерије.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет (1999), докторат, докторска дисертација: Образовање азотних оксида при сагоревању домаћих лигнита у спрашеном стању Универзитет у Београду - Машински факултет (1992), магистратура, магистарски рад: Прилог одсумпоравању димних гасова сувим поступком Универзитет у Београду - Машински факултет (1988), диплома, дипломски рад: Одсумпоравање димних гасова

публикације, признања, награде

Учешће у међународним научним пројекатима (Horizon 2020 -1 пројекат и 2 студије, FP7 – 1 пројекат, Central European Initiative – 3 пројекта и др.) и руковођење реализацијом неколико домаћих научних пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Експерт у реализацији великог броја пројеката финансираних од стране ЕУ за потребе Министарства рударства и енергетике и Министарства заштите животне средине.

чланства у научним и стручним организацијама

Потпредседник је Друштва термичара Србије (2008.-), Члан је уређивачког одбора часописа Thermal Science (2009.-), Члан European Biofuels Technology Platform (2014-) члан надзорног одбора Adria Section of the Combustion Institute Члан Извршног одбора Српске нафтно гасне асоцијације – СНАГА (2014.-),